Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    80

 

гр. Сливен, 18.02.1016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, наказателно отделение, ІІІ-ти наказателен състав, в публично заседание на двадесет и първи януари през 2016 година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СВЕТЛАНА ДИМОВА

          при секретаря И.Ж., след като разгледа докладваното от Председателя АНД № 1539 по описа за 2015 г., за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е образувано по повод жалба на МБАЛ „……….” ООД гр.Сливен против НП, издадено от Директора на РЗОК-Сливен, с което на жалбоподателя на основание чл.53 от ЗАНН, чл. 105з, ал.2 и чл. 105а, ал.3 от ЗЗО е наложена имуществена санкция в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 55 ал.2 т. 2 и т. 3 вр. чл. 45 ал.1 т. 3 и ал.2 и чл. 46 от ЗЗО; чл. 28 ; чл. 31 т.т.1 и 2; чл. 183; чл. 188; чл. 189 т. 7 от НРД за МД 2015; чл. 1 ал.1; чл. 5 т.т. 1 и 2; чл. 12 от ИД.

В с.з. жалбоподателят, редовно призован, изпраща представител, който моли за отмяна на НП.

В с.з.административно-наказващият орган, редовно призован, изпраща свой представител, който счита обжалваното НП за законосъобразно и обосновано и моли съда да го потвърди.

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

При извършена от 04.06.2015 г. до 12.06.2015 г. тематична медицинска проверка съвместно с участието на длъжностни лица от НЗОК на ЛЗБП МБАЛ „…….” ООД е констатирано  при проверка на болничната медицинска документация по КП № 184.1 „Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани” при 1 ИЗ следното: ИЗ № 3446/20.04.2015 г. – 24.04.2015 г. на М.П.М. с ЕГН ********** основна диагноза: L08.8  Флегмона регио глутеи ет лумбалис синистра.

На 20.04.2015 г. е проведена хирургична интервенция. Оперативният обем е отразен в протокол № 194/20.04.2015 г. със следното описание на хода на операцията: „Щателно почистване на оперативното поле. Извърши се ексцизионно почистване на раната от некрозите с радикална ексцизия на кожните лезии. Евакуира се около 5-10 мл гнойна колекциа. Изпратен материал за МБИ. Лаваж с антисептичнаи разтвори. Дренаж на раната. Стерилна превръзка”.

Въз основа на горното АНО е приел,че  ИБП не е спазил изискванията на т. ІІ.3.Поставяне на окончателна диагноза на КП № 184.1, защото не е извършена, респ. отразена интраоперативна диагностика на степента на засягане и разпространение на инфектния процес. Поставянето на окончателната диагноза при всички заболявания лекувани по клиничната пътека е постоперативно, защото често пъти при външен оглед и включително рентгенографии не може със сигурност да се установи широчината и дълбочината на заангажираните в инфектния процес тъкани и степента на тяхната жизнеспособност.

 АНО е приел и ,че  ИБП не е спазил правилата и утвърдените начини за действие съобразени с указанията за клинично поведение в клиничната пътека, респ. ИБП не е предоставил на пациента медицинска помощ по вид и обем в съответствие с договорената такава.

              Въз основа на горното АНО издал НП , с което за нарушение на  чл. 55 ал.2 т. 2 и т. 3 вр. чл. 45 ал.1 т. 3 и ал.2 и чл. 46 от ЗЗО; чл. 28 ; чл. 31 т.т.1 и 2; чл. 183; чл. 188; чл. 189 т. 7 от НРД за МД 2015; чл. 1 ал.1; чл. 5 т.т. 1 и 2; чл. 12 от ИД на жалбоподателя е наложена  „Имуществена санкция” в размер на 200,00 лева на основание чл. 105а, ал. 3 от ЗЗО.  

Горната фактическа обстановка се установява и от разпита на актосъставителя Д.К. и свидетелите Р.В. и Р.К., които пресъздават в показанията си реда и начина, по който е била извършена проверката на дружеството, направените констатации, отразени в констативния протокол и реда на съставяне на АУАН.

Съдът кредитира изцяло показанията на всички разпитани по делото свидетели, тъй като същите пресъздават това което са възприели непосредствено, като показанията им са логични и безпротиворечиви.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена от събраните по делото гласни и писмени доказателства. Въз основа на нея направи следните правни изводи :

Жалбата е процесуално допустима – подадена в законния срок от лице, имащо правен интерес от обжалване, а разгледана по същество е основателна.

 От събраните по делото гласни и писмени доказателства е безспорно установено, че   е проведена хирургична ентервенция, като оперативният обем е отразен в протокол №  194/2015 г.  Въз основа на описаното в протокола  ,съдът приема ,че АНО правилно е счел ,че липсва  / не е извършена/, респ. отразена интраоперативна диагностика на степента на засягане и разпространение на инфектния процес . 

             Съдът обаче приема ,че е налице маловажен случай на административно нарушение и наказващият орган е следвало да приложи чл.28 от ЗАНН. Видно от приложеното ИЗ на здравно осигуреното лице е била извършена хирургична интервенция като е била поставена съответната основна диагноза   Съдът следва да отбележи, че медицинската дейност е изпълнена и в оперативния протокол е посочено в достатъчна степен какво е извършено от извършващия хирургичната интервенция. Медицинската дейност е била отчетена документално като документът, обективиращ интервенцията е приложен към историята на заболяването.   Достатъчно ясно е от медицинските материали по делото, че пациента е изписан с подобрение, че раната е стабилизирана,, зараснала първично и без секреция и околен инфилтрат. Видно от приложената по делото епикриза / л.54/ пациента е дехоспитализиран след отзвучаване на субективните оплаквания , афебрилен и с овладяна симптоматика.     Ето защо съдът намира, че санкционираното от административнонаказващия орган административно деяние е маловажно по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Следвало е наказващият орган да определи деянието като малозначително, тъй като е нужно за всеки конкретен случай да се изхожда от липсата или наличието на вредоносни последици или пък други смекчаващи обстоятелства. В процесния случай е видно, че въобще липсват вредоносни последици, напротив целта на хоспитализацията по клиничната пътека е изпълнена като на съответната пациентка са били предоставени изискуемите медицински дейности при  хирургичната интервенция. Тази интервенция е била обективирана документално в оперативния протокол и следва да се приеме, че макар и не многословно все пак в достатъчен обем е посочено какво е извършено при интервенцията. Разпоредбата на чл.28 от ЗАНН предоставя възможност на наказващия орган да освободи от административна отговорност извършителя в случаите на маловажност на нарушението. Прилагането на тази разпоредба не може да се базира на преценка по целесъобразност. В този смисъл при маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган следва да приложи чл.28 от ЗАНН. В конкретния случай съдът счита, че Директорът на РЗОК- С не е отчел степента и тежестта на извършеното нарушение. Видно е от събраните по делото доказателства, че безспорно се касае за нарушение, което макар и формално да осъществява признаците на предвидено в закона нарушение, поради своята малозначителност не е обществено-опасно или неговата обществена опасност е явно незначителна, т. е. касае се за хипотезата на чл.9, ал.2 от НК. Тези обстоятелства са били  налице и при издаване на атакуваното наказателно постановление, но административно-наказващият орган не ги е съобразил, т. е. не е изпълнил задължението си по чл.27, ал.2 от ЗАНН да вземе предвид тежестта на нарушението и по този начин е издал един незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен.

 Ръководен от гореизложеното, съдът

                                                       Р     Е     Ш    И  :

            ОТМЕНЯ НП № 20-361/13.10.2015 г. на Директора на РЗОК-Сливен, с което на МБАЛ „………..” ООД гр.С., със седалище и адрес на управление: гр.С., ул……..…., ЕИК …., представлявано от П.М.П., ЕГН **********, е наложена административна санкция „Имуществена санкция” в размер на 200 /двеста/ лева за нарушение на чл.53 от ЗАНН, чл. 105з, ал.2 и чл. 105а, ал.3 от ЗЗО е наложена имуществена санкция в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 55 ал.2 т. 2 и т. 3 вр. чл. 45 ал.1 т. 3 и ал.2 и чл. 46 от ЗЗО; чл. 28 ; чл. 31 т.т.1 и 2; чл. 183; чл. 188; чл. 189 т. 7 от НРД за МД 2015; чл. 1 ал.1; чл. 5 т.т. 1 и 2; чл. 12 от ИД като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Сливен в 14-дневен срок от получаването му от страните.  

 

        

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: