Р Е Ш Е Н И Е №

 

                                 Гр. Сливен, 11 февруари 2016  год.

 

                               В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

Сливенският районен съд, наказателно отделение – ІІ-ри наказателен състав в публично заседание на двадесети януари  през две хиляди и шестнадесета година , в състав :

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ БОЗУКОВ

 

при секретаря А.С. като разгледа докладваното от районния съдия АНД № 1553/2015 год.  по описа на СлРС , за да се произнесе съобрази:

           Производството е образувано по жалба на „Стам ЛТД” ООД, представлявано от управителя Х.Л.У.  против НП № 20-000965/20.10.2015 год.  на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Сливен, с което на жалбоподателя на основание чл. 416, ал. 5 във вр. с чл. 414, ал. 3 от КТ  е наложено наказание имуществена санкция  в размер на 1500 лв.  за нарушение на чл. 62 ал. 1 от КТ.

В жалбата си жалбоподателя моли съда  да отмени изцяло НП, като незаконосъобразно.

В с.з. жалбоподателя, редовно призован, не се явява, за него се явява процесуален представител, който  поддържа  жалбата и моли НП да бъде отменено.

Възз. страна, редовно призована, се явява представител, който оспорва жалбата и подържа НП.

С оглед събраните по делото доказателства съдът намира за установено следното от фактическа страна:

При извършена проверка на 10.09.2015 г. по спазване изискванията на трудовото законодателство на обект СМР по изграждане на автоматизиран и механизиран склад за материали за текстилно производство в гр. Сливен, бул. "Стефан Караджа " в двора на "ЕМиролио" Е АД се констатирало, че лицето Валери Маринов Тодоров ЕГН: ********** предоставял работна сила - работел по монтаж на модули на автоматизирания склад, като същият декларирал,  че е назначен в 'Сторакт Б Г" ООД.

По предоставените документи на 28.09.2015 г. в Д 'ИТ" Сливен се констатирало, че съгласно договор № ORD-5289-NА "ЕМиролио" Е АД e възложило на 'Сторакт БГ" ООД да извърши демонтаж на съществуващ автоматизиран склад в гр. АЛБА Италия и повторен монтаж чрез демонтираните елементи в гр. Сливен,  за обект автоматизиран и механизиран склад за материали на текстилното производство. С протокол от общо събрание на 15.09.2015 г. на съдружниците в "Сторакт БГ" ООД в т. 2 от протокола е взето решение за промяна наименованието на дружеството от 'Сторакт БГ" ООД на "Стам ЛТД" ООД.

'Сторакт БГ" ООД и 'Стам ЛТД" ООД са с един и същ ЕИК, еднакъв адрес и седалище на управление, с управител Х.Л.У..

На 28.09.2015 г. в Д 'ИТ" Сливен бил представен граждански договор № 146/20.08.2015 г. сключен между 'Сторакт БГ" ООД и Валери Маринов Тодоров.

Дружеството – жалбоподател,  в качеството си на работодател по смисъла на пар. 1 т.1 от ДР на КТ е допуснал до работа на 10.09.2015 г. Валери Маринов Тодоров без трудов договор в писмена форма .

Нарушението е извършено на 10.09.2015 г. по време на проверката на обекта на контрол, а било констатирано на 28.09.2015 г. в Д 'ИТ" Сливен , стая 304.

Жалбоподателят бил поканен да се яви в 11.00 часа на 30.09.2015 г. в Д 'ИТ" Сливен, стая 304 за съставяне на АУАН, същият не се явил и АУАН е съставен в негово отсъствие на основание чл. 40, ал. 2 от ЗАНН. Въз основа на акта е издадено атакуваното НП.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена от събраните по делото гласни и писмени доказателства.

Въз основа на нея, направи следните правни изводи:

Жалбата  е процесуално допустима, подадена е в законоустановения срок от лице имащо правен интерес от обжалването и разгледана по същество е основателна.

При издаване на Акта за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са допуснати съществени нарушения на процесуалните и материални правила, които налагат отмяната на НП.

В НП е отразено, че лицето Валери Маринов Тодоров „предоставя работна сила - работи по монтаж на модули", но служителите от Дирекция „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - гр. Сливен не отговориха категорично, каква точно работа е извършвал на обекта в момента на проверката Тодоров. В хода на съдебното следствие се установи, че липсва каквато и да било декларация от лицето Валери Маринов Тодоров, от която да се направи обоснован извод, че същия работи на обекта по трудово правоотношение с работодателя. Твърденията на актосъставителят и свидетелите, че Валери Тодоров бил с работно облекло и фигурирал в книгата за инструктаж, не могат да обосноват предположенията за трудово правоотношение по смисъла на КТ, а освен това се опровергават от представения в с.з. протокол за извършена проверка от 30.09.2015г., изготвен от тях, където тези елементи не са отразени. Освен това ежедневният инструктаж е задължителен, независимо на какво основание - трудово или гражданско, работника се намира на обекта /чл.15, ал.1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009г.

Налице е процесуална незаконосьобразност на НП - същото е издадено при наличие на допуснато съществено процесуално нарушение при съставяне на АУАН на 30.09.2015г.. Разпоредбата на чл.43 от ЗАНН предвижда, че след съставянето на АУАН следва да бъде предявен на нарушителя за подпис, което не е било сторено, независимо от присъствието на упълномощено лице от „СТАМ ЛТД" ООД на 30.09.2015г. в Дирекция „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - гр. Сливен след поканата от 28.09.2015г. и подписването на протокола за извършената проверка на 30.09.2015г.. Това се потвърждава от показанията на разпитаните свидетели по делото, които са в противоречие с отразеното в АУАН и НП, че актът е съставен в отсъствие на нарушителя. Следователно е допуснато нарушение на регламентираната в ЗАНН процедура за съставянето на АУАН. В случая събраните по делото доказателства не сочат наличието на нито една от хипотезите на чл.40, ал.2 от ЗАНН за съставяне на АУАН в отсъствието на нарушителя.

Издаденото НП е и материално незаконосъобразно. АНО неправилно е приел, че констатираното деяние е административно нарушение. В производството по ЗАНН тежестта на доказване лежи единствено и само върху АНО и недоказването на извършването на административното нарушение от санкционираното лице е винаги предпоставка за отмяна му.

Осъществяването на нарушение на разпоредбата на чл.62, ал.1 от КТ, изискваща писмена форма при сключване на трудов договор, предполага установяване от органите на инспекцията на наличието на трудово правоотношение между „СТАМ ЛТД" ООД като работодател и лицето Валери Маринов Тодоров като работник. Съществените елементи на трудовия договор по смисъла на чл.66 от КТ - място на работа, длъжността и характера на работата, времетраене на договора и продължителността на работния ден и седмица, уговореното трудово възнаграждение, следва да намерят място сред фактическите констатации на АНО и да бъдат установени с убедителни и достоверни доказателства.

В случая, прегледът на съдържанието на АУАН и НП установяват, че конкретното съдържание на съществените елементи на трудовия договор, по повод на който е прието, че е нарушена нормата на чл.62, ал.1 от КТ, не са посочени в нито един от двата акта, т.е. същите не са индивидуализирани с оглед на твърдяното трудово правоотношение. Изложените факти не могат да обосноват извод за наличие на трудово правоотношение между „СТАМ ЛТД" ООД като работодател и лицето Валери Маринов Тодоров като работник, още повече при отсъствието на каквато и да било декларация от Валери Маринов Тодоров, написана или подписана от него в деня на проверката - 10.09.2015г.. Обстоятелството, че лицето е извършвало някаква трудова дейност на обект на дружеството, не може да обоснове еднозначен извод, че е престирана работна сила по възникнало трудово правоотношение, което от своя страна следва да се обективира с писмен трудов договор. В случая са налице само и единствено предположения на проверяващите от инспекцията по труда, че Валери Маринов Тодоров упражнява трудова дейност с постоянен характер и срещу трудово възнаграждение и в тази насока АНО не е събрал никакви доказателства. Липсва конкретна информация в показанията на свидетелите както относно това дали и какво е било договореното работно време между работодателя и Тодоров, както и къде е било договореното място за престиране на труд, но и какво точно е изпълнявал Тодоров при проверката в обекта на 10.09.2015 г., доколкото формулировката използвана от проверяващите, а именно „монтаж на модули на автоматизирания склад", е доста обща. Категорично липсва и писмена декларация на Валери Тодоров, че между него и дружеството има трудово правоотношение.

Не е оборена и доказателствената сила на представения още на 28.09.2015г. граждански договор № 146/20.08.2015г. за извършване на определена работа чрез личен труд и в определен срок, както и на представения констативен протокол за приемане на работата по гражданския договор и разписката за изплатеното възнаграждение по него. Наличието на писмен граждански договор между страните с всички елементи на договор по ЗЗД, налагат извода, че е бил сключен именно такъв, а не трудов. Последното от своя страна обосновава липсата на извършено от страна на дружеството нарушение на чл.62, ал.1 от КТ. Предвид това съдът приема, че в хода на проведеното АНП не са събрани съответните доказателства, въз основа на които може да се направи обоснован извод за наличие на трудово правоотношение между дружеството жалбоподател и Валери Тодоров.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

                                                Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ  НП № 20-000965/20.10.2015 год.  на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Сливен,  с което  на „Стам ЛТД” ООД, представлявано от управителя Х.Л.У., със седалище и адрес на управление: гр. София р-н „Красно село” бул. „Цар Борис ІІІ” № 126, ет. 9 , на основание чл. 416, ал. 5 във вр. с чл. 414, ал. 3 от КТ  е наложено наказание имуществена санкция  в размер на 1500 лв.  за нарушение на чл. 62 ал. 1 от КТ,  като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред СлАС , в 14 дневен срок от съобщаването му, на страните.

 

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :