Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     85

 

  гр. Сливен, 18.02.2016 г.

 

                                    В    И М Е Т О    Н А   Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, наказателно отделение, ІІІ-ти наказателен състав, в публично заседание на шестнадесети февруари през 2016 година, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СВЕТЛАНА ДИМОВА

 

при секретаря И.Ж., след като разгледа докладваното от председателя АНД № 1557 по описа за 2015 г., за да се произнесе, съобрази:

Производството е образувано по повод жалба на „………" ЕАД, ЕИК ……., с представител Х.Д.С., ЕГН **********, против НП издадено от Началника на Митница-Бургас, с което на основание чл. 128 ал.2 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 32 394,04 /тридесет и две хиляди триста деветдесет и четири лева и четири стотинки/ лева за нарушение на чл. 112 ал.1 от ЗАДС.

            В с.з. управителят на дружеството-жалбоподател, редовно призован, се явява лично и с процесуален представител, който моли за отмяна на НП.

 В с.з. административно – наказващият орган, редовно призован, не изпраща свой представител.

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установена  следната фактическа обстановка:

„………" ЕАД, БУЛСТАТ ………. е данъчно задължено лице по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), притежаващо удостоверение № ВG001000С0001/24.01.2007г., издадено от началника на Митница Бургас. По смисъла на чл.2, т.3 от ЗАДС стоките, с които оперира „……." ЕАД, представляват енергийни продукти - въглища и подлежат на облагане с акциз.

Удостоверение № ВG001000С0001 е издадено по реда на чл.57а, ал.1, т.1 от ЗАДС за лица, подлежащи на задължителна регистрация по ЗАДС, които произвеждат, внасят или въвеждат на територията на страната кокс или въглища, както и лицата, които извършват сделки с кокс или въглища.

Акцизната ставка за въглищата, определена съгласно чл.33, ал.1, т.7 от ЗАДС е 0,60 лв. за гигаджаул. Съгласно чл.21, ал.1, т.10а от ЗАДС, продажбата на въглища за физически лица е освободена от плащане на акциз. Съгласно чл.20, ал.1, т. 15 възниква задължение за начисляване на акциз при продажба на въглища извън случаите на продажба на физически лица и извън случаите на продажба на други регистрирани по чл.57а, ал.1, т.1 лица.

Задължение на регистрираните лица по реда на чл.57а, ал.1, т.1 от ЗАДС регламентирано в чл.84, ал.8 от ЗАДС е да издадат акцизен данъчен документ до 10-то число на следващия месец, през който са извършени продажбите, за всички продажби за конкретен получател. Акцизният данъчен документ е данъчен документ по смисъла на ЗАДС, в който данъчно задълженото лице, в случая „…….." ЕАД начислява дължимия акциз за освободените за потребление акцизни стоки.

Клиентът на „…….." ЕАД - „Топлофикация - Габрово" ЕАД, е друго данъчно задължено лице по смисъла на ЗАДС. Същото е регистрирано по ЗАДС лице, притежаващо удостоверение за освободен от акциз краен потребител (ОАКП) № ВG004300Е0068, издадено на 01.02.2012г. от началника, на Митница Свищов.

В хода на проверката е установено, че на 11.04.2013 г. „……" ЕАД", ЕИК ……., ИНРЛ ВG001000С0001 е освободило за потребление за ОАКП „Топлофикация - Габрово" ЕАД, като е издало акцизен данъчен документ (АДД) с уникален контролен № 0000000000014777 от 11.04.2013 г. акцизни стоки с код по КН 27011100, които са каменни въглища - антрацит общо продажби за месец март 2013г. с данъчна основа 26995,0340 GJO, представляващи 1540,680 тона антрацитни въглища. В издадения е-АДД, „…….." ЕАД е декларирал акцизните стоки с код на предназначение 25, с който се освобождават акцизни стоки за освободени от акциз крайни потребители, съответно не е начислил дължимия акциз за енергийния продукт за освободените количества с данъчна основа 26995,0340 GJO. В данъчния документ задълженото лице е посочило като основание за освобождаването от акциз, освободени от акциз енергийни продукти предназначени за използване при производство на електрическа енергия - клетка № 11 на е-АДД № 0000000000014777, съответно в клетка № 25 (плащане на дължим акциз) на е-АДД е декларирал акцизната стока като освободена от акциз.

В случая данъчно задълженото лице „………" ЕАД, позовавайки се на освобождаване на акцизната стока за ОАКП „Топлофикация - Габрово" ЕАД е декларирал код на предназначение: 25 и не е начислил дължимия акциз за акцизната стока предмет на освобождаване - въглища антрацит с код по КН 27011100 (клетка № 10 на е-АДД). Същевременно клиента на „………." ЕАД, ОАКП „Топлофикация - Габрово" ЕАД не притежава в издаденото разрешение да използва стоки с този тарифен код - въглища антрацит.

Въз основа на така посоченото като фактология АНО е прие ,че след като   не са налице условията за освобождавания, предвидени в чл.21, ал. 10а от ЗАДС - освобождавания за продажба на физически лица или условията на чл.20, ал.1, т. 15 от ЗАДС продажба на друго лице регистрирано по чл.57а, ал.1, т.1 от ЗАДС, възниква задължение за начисляване на акциз на общо основание, т.е. дължимия акциз за освободената стока съгласно декларираните официално данни в публикуваното и разрешено от българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) е 26995,0340 GJO х 0,60 лв. за гигаджаул - 16197,02 лева (шестнадесет хиляди сто деветдесет и седем лева и 02 стотинки).

 С цел изясняване на направените при проверката констатации с писмо рег. № 4415/0120/14.04.2014г. Началника на Митница Свищов е изискал от ”…….." ЕАД заверени копия от АДД, търговски, транспортни, експедиционни и други видове документи и информация, имащи отношение към извършените доставки на енергийни продукти по гореописания АДД.    

От изпратените документи  е видно, че „……." ЕАД е освободило по е-АДД № 0000000000469788 - 3789,9270 GJO въглища с код по КН 27011100 за „Топлофикация - Габрово" ЕАД. Доставката касае 336,520 тона въглища, фактурирана с фактури №№ 0000003572/14.11.2013г., 0000003573/18.11.2013г. и 0000003574/29.11.2013 г. По делото са налице и  кантарни бележки с №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, издадени през месец ноември 2013 г., които потвърждават, че в действителност акцизната стока е освободена, експедирана и получена от ОАКП- „Топлофикация - Габрово" ЕАД.

 От приложените по делото документи / изпратени  с писмо изх. № 91/23.04.2014 г. е видно, че „………" ЕАД е освободило по е-АДД № 0000000000014777 – 26995,0340 GJO въглища с код по КН 27011100 за „Топлофикация – Габрово” ЕАД. Доставката касае 1540,680 тона въглища, фактурирана с фактури № 0000003382/18.03.2013 г., 0000003383/18.03.2013 г., 0000003384/31.03.2013 г.

По делото са налични и   кантарни бележки с №№ 200, 201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217, 218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235, 236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253, 254,255,256,257,258,259 и 260 издадени през месец март 2013 г., които потвърждават, че в действителност акцизната стока е освободена, експедирана и получена от ОАКП „Топлофикация-Габрово” ЕАД.

От така извършената проверка на мястото на доставка, събраната информация, извършената проверка документирана с ПОКД № 217/03.04.2014г. безспорно се установява, че „……" ЕАД, ЕИК ……., е освободила акцизна стока - енергиен продукт с код по КН 27011100 - каменни въглища - антрацит 1540,680 тона с е-АДД № 0000000000014777 за „Топлофикация - Габрово" ЕАД, декларирайки ги с код по предназначение: 25 за ОАКП за производство на електрическа енергия, като по този начин дружеството не е начислило акциз за стоките, без да е имало основание за това, предвид че получателя „Топлофикация -Габрово" ЕАД не притежава в удостоверението за регистрация за ОАКП № ВG004300Е0068 право да получава и използва такава акцизна стока. По този начин данъчно задълженото лице по чл.57а, ал.1, т. 1 от ЗАДС, „……." ЕАД не е начислило акциз, за което има задължение, с което е осъществило състава на нарушение по чл.112, ал.1 от ЗАДС и следва да носи административно-наказателна отговорност по този текст.

Деянието е извършено в гр.Твърдица на 11.04.2013г., когато е издаден е-АДД № 0000000000014777, с който стоката каменни въглища - антрацит с код по КН 27011100, е декларирана като освободена от акциз.

               Въз основа на това на дружеството-жалбоподател бил съставен АУАН и издадено НП, като е прието, че е нарушило чл. 112 ал. 1 от ЗАДС и на  основание 128 ал.2 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 32 394,04 лева.

    Горната фактическа обстановка, съдът прие за установена въз основа на всички събрани по делото доказателства .

     Съдът кредитира изцяло  показанията на св. В.В. –актосъставител и св. П.И. - служители в Митница – Свищов  като безпротиворечиви и  допълващи се както помежду си така и с останалия събран по делото доказателствен материал.    Съдът кредитира и показанията на св. Ц. – счетоводител на дружеството жалбоподател.

 Дава вяра на писмените доказателства приобщени по съответния процесуален ред към делото,включително и тия съдържащи се в административно наказателната  преписка .

 Въз основа на събраните по делото доказателства, преценени в своята съвкупност и по отделно като безпротиворечиви и относими към предмета на делото съдът изведе следните правни изводи:

Жалбата е допустима, а разгледана по същество – основателна.

  По делото е безспорно установено ,че   един от доставчиците на суровина - въглища на ТЕЦ- Габрово  е ……." ЕАД, БУЛСТАТ …….. с адрес на управление гр. Т. както и ,че това дружество е   данъчно задължено лице по Закона за акцизите и данъчните складове . Установено е ,че  притежава удостоверение № ВG001000С0001/24.01.2007г., издадено от началника на Митница Бургас.  

 Съдът счита за правилен извода на АНО ,че съгласно чл.21, ал.1, т.10а от ЗАДС, продажбата на въглища за физически лица е освободена от плащане на акциз като разпоредбата на    чл.20, ал.1, т. 15 регламентира  задължение за начисляване на акциз при продажба на въглища извън случаите на продажба на физически лица и извън случаите на продажба на други регистрирани по чл.57а, ал.1, т.1 лица.

Съгласно посочения текст от ЗАДС  задължение на регистрираните лица по реда на чл.57а, ал.1, т.1 от ЗАДС регламентирано в чл.84, ал.8 от ЗАДС е да издадат акцизен данъчен документ до 10-то число на следващия месец, през който са извършени продажбите, за всички продажби за конкретен получател. Акцизният данъчен документ е данъчен документ по смисъла на ЗАДС, в който данъчно задълженото лице, в случая „………." ЕАД начислява дължимия акциз за освободените за потребление акцизни стоки.

Клиентът на „…….." ЕАД - „Топлофикация - Габрово" ЕАД, е друго данъчно задължено лице по смисъла на ЗАДС. Същото е регистрирано по ЗАДС лице, притежаващо удостоверение за освободен от акциз краен потребител (ОАКП) № ВG004300Е0068, издадено на 01.02.2012г. от началника на Митница Свищов. Съгласно  посоченото удостоверение   „Топлофикация - Габрово" ЕАД е лице, което произвежда електрическа енергия и използва в производството си енергийни продукти въглища. За тази дейност, по силата на издаденото удостоверение, е освободено от заплащането на акциз за използваните в производствения процес акцизни стоки, енергийни продукти - въглища. Акцизните стоки, които ще използва освободения от акциз, краен потребител съгласно ОАКП № ВG004300Е0068 са въглища с тарифен код 27011900 и съгласно Европейската система за тарифно класиране на стоките това представляват: енергиен продукт - други видове каменни въглища.

Безспорно е установено и обстоятелството,че  на 11.04. 2013 г. „……." ЕАД, ЕИК ……., е освободило за потребление за ОАКП -„Топлофикация - Габрово" ЕАД, като е издало акцизен данъчен документ (АДД) с уникален контролен № 000000000014777 от 11.04.2013 г. акцизни стоки с код по КН 27011100, които са каменни въглища - антрацит общо продажби за месец март  2013г. с данъчна основа 26995.0340 GJO, представляващи 1540.680 тона антрацитни въглища. В издадения е-АДД, „…….." ЕАД е декларирал акцизните стоки с код на предназначение 25, с който се освобождават акцизни стоки за освободени от акциз крайни потребители, съответно не е начислил дължимия акциз за енергийния продукт за освободените количества с данъчна основа26995.0340  GJO. В данъчния документ задълженото лице е посочило като основание за освобождаването от акциз, освободени от акциз енергийни продукти предназначени за използване при производство на електрическа енергия - клетка № 11 на е-АДД № 000000000014777, съответно в клетка № 25 (плащане на дължим акциз) на е-АДД е декларирал акцизната стока като освободена от акциз.

В случая данъчно задълженото лице „………." ЕАД, позовавайки се на освобождаване на акцизната стока за ОАКП „Топлофикация - Габрово" ЕАД е декларирал код на предназначени 25 и не е начислил дължимия акциз за акцизната стока предмет на освобождаване - въглища антрацит с код по КН 27011100 (клетка № 10 на е-АДД). Същевременно клиента на „Мина Балкан - 2000" ЕАД , ОАКП „Топлофикация - Габрово" ЕАД не притежава в издаденото разрешение да използва стоки с този тарифен код - въглища антрацит.

При така установеното, съдът счита ,че АНО правилно е квалифицирал от обективна страна извършеното като нарушение  на чл.112, ал.1 от ЗАДС , тъй като след като не са били налице условията за освобождаване   предвидени в чл.21, ал. 10а от ЗАДС - освобождавания за продажба на физически лица или условията на чл.20, ал.1, т. 15 от ЗАДС продажба на друго лице регистрирано по чл.57а, ал.1, т. 1 от ЗАДС, за дружеството жалбоподател безспорно е възникнало   задължение за начисляване на акциз на общо основание.

В конкретния казус обаче не се установи извършеното да е умишлено доколкото са налице показания ,че е налице допусната техническа грешка при изписване на кода. Към тези показания,съдът отчете и факта ,че    „………" ЕАД не добива антрацитни въглища и е невъзможно да достави такива . Това обстоятелство се установи безспорно в хода на съдебното дирене , включително чрез изискано и приложено по делото писмо от   „Топлофикация - Габрово" ЕАД /л. 33 от делото/ . Видно от същото  получените въглища по фактура № 0000003383/18.03.2013г. ,0000003382 от 18.03.2013 и №0000003384 от 31.03.2013г.  са каменни . В същия документ е посочен ,че полученото количество въглища по така посочената фактура е отразено в дружеството като каменни , а не като антрацитни както и ,че към момента същите са изразходени изцяло. 

             Предвид горепосоченото обстоятелство както и с оглед събраните допълнителни гласни доказателства и в частност тия на св. П. , който като главен инженер в дружеството жалбоподател е категоричен ,че то не добива антрацитни въглища ,съдът приема за безспорно установен факта, че доставените въглища са били каменни . В  подкрепа на този извод съдът отчете и   показанията на св. Ц. – главен счетоводител, която също е категорична, че продукцията на мината е черни въглища ,а дружеството не извършва внос на други видове и в частност на антрацитни.

  Въз основа на горното съдът счита ,че макар чрез вписването на неправилния вид въглища и съответния им код жалбоподателят да е ангажирал административната си отговорност  в случая се касае за техническа грешка ,поради  деянието следва да се квалифицира като маловажно по смисъла на чл. 28 от ЗАНН.

В подкрепа на този извод  са не само дадените от лицето съставило документа показания но и наличните писмени доказателства . По делото е приложеното удостоверение за регистрация на производител на въглища  , от което е видно ,че „………..”ЕАД  е регистрирана като производител на каменни / черни / въглища с код по КН 270120200. Налице са и протокол за изпитване на добитите въглища , ведно с резултата от изпитването , от който е видно че добитите в мината въглища са черни  каменни въглища. По делото са налице   и   справки касаещи добитите от дружеството-  жалбоподател въглища , от които е видно,че вида на добитите въглища е каменни въглища , а не антрацитни.

 С оглед пълнота на изложението следва да се отбележи и факта,че настоящия състав е в невъзможност освен чрез събиране на писмени и гласни доказателства да установи дали доставката е била на антрацитни или черни въглища /включително чрез назначаване на експертиза , която на територията на „Топлофикация- Габрово „ ЕАД да установи вида на въглищата /, тъй като видно от обсъдения по- горе документ  към настоящия момент в склада на дружеството тези въглища липсват. 

 Поради гореизложеното, съдът приема ,че макар формално действията на дружеството – жалбоподател да покриват състава на нарушението по чл. 112 от ЗАДС , не следва да бъде ангажирана имуществената му отговорност ,поради наличие  на маловажност по см. на чл. 28 от ЗАНН. Когато съдът констатира,че предпоставките на чл. 28 от ЗАНН са налице но АНО не го е приложил е налице основание за отмяна на НП ,поради противоречието му със закова / в този смисъл ТР№1/2007г. на ВКС , ОСНК по ТНД№ 1/07г. на ВКС/.

 

 

         Ръководен от гореизложеното и на осн. чл. 63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

                                                     Р    Е    Ш    И  :

 

ОТМЕНЯ НП № 530/2014 г. на Началника на Митница-Бургас, с което на „………." ЕАД, ЕИК ………., със седалище и адрес на управление: гр. Т., общ. Т., обл. С., кв. „……", с представител Х.Д.С., ЕГН **********, на основание чл. 128 ал.2 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 32 394,04 лева за нарушение на чл. 112 ал.1 от ЗАДС като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-гр. Сливен в 14-дневен срок от получаването му от страните.  

 

        

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: