Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 50

 

Гр. С, 03.02.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

С районен съд, наказателна колегия, в публично заседание на тринадесети януари през две хиляди и шестнадесета  година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н.М.

 

при секретаря Х.П., след като разгледа докладваното от Председателя АНД №1692 по описа за 2015г., за да се произнесе, съобрази:

Производството е образувано по повод жалба на Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Хаджи Димитър” ООД- С. с ЕИК 119624388 против наказателно постановление №20- 376/03.11.2015г., издадено от Директора на РЗОК- С., с което на жалбоподателя на основание чл.105а, ал.3 от ЗЗО е наложена „Имуществена санкция” в размер на 200 лева за нарушение на чл.55, ал.2, т.2 и т.3 от ЗЗО, вр. чл.45, ал.1, т.3 и ал.2 и чл.46 от ЗЗО, чл.28, чл.31, т.1 и т.2, чл.183, чл.188, чл.189, т.6, б.„а” от НРД за МД за 2015г., чл.1, ал.1, чл.5, т.1 и т.2, чл.9, ал.1 и чл.12 от ИД. Моли да бъде отменено наказателното постановление като незаконосъобразно.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно и своевременно призован не изпраща процесуален представител.

В съдебно заседание органът издал обжалваното наказателно постановление, редовно и своевременно призован изпраща свой представител, който счита наказателното постановление за законосъобразно и обосновано, поради което моли съда да го потвърди.

От събраните по делото доказателства, преценени заедно и поотделно като безпротиворечиви и относими към предмета на делото съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Със заповед №РД- 09- 505/13.07.2015г. Директорът на РЗОК- С. е наредил извършването на проверка в периода от 13.07.2015г. до 17.08.2015г. на Многопрофилна болница за активно лечение „Хаджи Димитър” ООД- С.. Проверката била тематична медицинска. Задачата е била да се провери дейността на лечебното заведение по изпълнение на договорения пакет болнична помощ в съответствие с общите и специалните условия на НРД за МД 2015г. и да се провери медицинската документация на пациентите по време на хоспитализация в лечебното заведение.

Извършена била проверка в периода от 15.07.2015г. до 17.08.2015г. и бил съставен констативен протокол №РД- 13- 05- М- 72/17.08.2015г. в който били отразени констатациите на длъжностното лице д- р Р.В. относно болничната документация, водена в лечебното заведение. Св. В. констатирала, че по клинична пътека №52 „Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 функционален клас без механична вентилация” в ИЗ №3934/05.05.2015г. не са били спазени изискванията на закона за здравното осигуряване и НРД за МД за 2015г. за работа с медицинска документация и документооборот. Не били спазени изискванията на т.ІІ. 1. Индикации за хоспитализация на КП №52, където е посочено, че в ИЗ не е приложена медицинска документация от болнична/извънболнична медицинска помощ, от която да е видно предшестващото състояние, провеждане на амбулаторното лечение, нарастването на функционалния клас на сърдечна недостатъчност. 

На 08.10.2015г. е бил съставен акт за установяване на административно нарушение №А- 20- 422 срещу МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД- С., затова че при извършена проверка от 15.07.2015г. до 17.08.2015г. в лечебното заведение МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД- С. са констатирани нарушения при лечението на ЗЗОЛ К.Д.Ч.. В акта било посочено, че  случаят на пациента Ч. е отчетен по клинична пътека №52 „Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 функционален клас без механична вентилация”. Тъй като в ИЗ не била приложена медицинска документация, от която да е видно предшестващото състояние на пациента, провеждането на амбулаторно лечение, нарастването на функционалния клас на сърдечната недостатъчност св. Р.В. приела, че жалбоподателят не е спазил изискванията на т.ІІ. 1. Индикации за хоспитализация на КП №52. Св. В. приела, че не са спазени изискванията на задължителен основен компонент- индикации за хоспитализация от КП №52, респективно изпълнителя на болнична помощ не е извършил медицинска дейност по вид и обем в съответствие с договорената такава. Тя посочила в акта, че описаното представлява нарушение на разпоредбите на чл.55, ал.2, т.2 и т.3 вр. чл.45, ал.1, т.3 и ал.2 и чл.46 от ЗЗО; чл.28, чл.31, т.1 и т.2, чл.183, чл.188, чл.189, т.6, б.„а” от НРД за МД за 2015г.; чл.1, ал.1, чл.5, т.1 и т.2, чл.9, ал.1 и чл.12 от ИД.

Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение впоследствие Директорът на РЗОК- С. на 03.11.2015г. издал обжалваното наказателно постановление, с което наложил на МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД- С. административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 200 лева на основание чл.105а, ал.3 от ЗЗО.

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, подадена в законоустановения седемдневен преклузивен срок от лице, имащо правен интерес от обжалването и разгледана по същество е неоснователна.

Изложената по- горе фактическа обстановка се установи по несъмнен начин от показанията на свидетелите Д.И., К.Б. и Р.В., които пресъздават в показанията си реда и начина, по който е била извършена проверката на дружеството, направените констатации, отразени в констативния протокол и реда на съставяне на акта за установяване на административно нарушение. Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните по делото свидетели, тъй като те пресъздават непосредствено възприетото от тях. Показанията им са последователни, логични и безпротиворечиви.

В жалбата се твърди, че се касае за маловажен случай и се иска отмяна на наказателното постановление.

                    Изхождайки от описаното в наказателното постановление съдът намира, че не е налице маловажен случай на административно нарушение и наказващият орган правилно не е приложил чл.28 от ЗАНН. Съгласно изложеното в наказателното постановление жалбоподателят не е спазил изискванията на задължителен основен компонент- индикации за хоспитализация от КП №52, т. е. изпълнителят на болнична медицинска помощ не е извършил медицинска дейност по вид и обем в съответствие с договорената такава, а именно при описаното състояние на пациента К.Д.Ч. в ИЗ №3945 от 05.05.2015г. липсват необходимите аргументи за възникнала промяна в здравето на ЗЗОЛ, която да изисква хоспитализация. От приложените доказателства по делото е видно, че не е налице, каквато и да е медицинска документация от болнична или извънболнична медицинска помощ, която да показва предшестващото състояние на пациента и нуждата от провеждане на болнично лечение. Съдът счита, че правилно е преценено от наказващия орган, че се касае за неправилно хоспитализиране на лицето К.Ч. в описаното по- горе ИЗ №3945, тъй като състоянието му не може да обуслови нуждата от болнично лечение. По този въпрос не се спори, което е видно и от съдържанието на подадената от жалбоподателя жалба, тъй като той претендира единствено за маловажност на случая. Съдът счита за несъстоятелно изложеното от жалбоподателя в жалбата, че не били обсъдени неговите възражения за маловажност. Напротив наказващият орган изрично е посочил защо не приема възражението, а именно защото се касае за неаргументирани индикации за хоспитализация, тъй като липсва приложена медицинска документация, от която да е видно предшестващото състояние на пациента, провеждано амбулаторно лечение, нарастване на функционалния клас на сърдечна недостатъчност.  В конкретния случай съдът счита, че Директорът на РЗОК- С. е отчел степента и тежестта на извършеното нарушение. Видно е от събраните по делото доказателства, че безспорно се касае за нарушение, което не може да се приеме че е малозначително, а напротив, касае се за деяние с по-висока степен на обществена опасност, поради което жалбоподателят следва да понесе административнонаказателна отговорност за извършеното нарушение. 
          При съставянето на акта за установяване на административно нарушение и издаването на обжалваното наказателно постановление не са допуснати нарушения на процесуалните правила, които да доведат до отмяна на наказателното постановление. Санкцията правилно е определена от административно наказващият орган в минимален размер и отговаря в максимална степен на допуснатото нарушение.
            Ето защо съдът счита атакуваното наказателно постановление за законосъобразно и като такова следва да го потвърди.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №20- 376/03.11.2015г., издадено от Директора на РЗОК- С., с което на МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД- С. на основание чл.105а, ал.3 от ЗЗО е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 200 (двеста) лева като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-С. в 14- дневен срок от получаването му от страните.  

 

        

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: