Р Е Ш Е Н И Е     74

гр. Сливен, 17.02. 2016 г.

В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

     СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, наказателно отделение, І-ви наказателен  състав,  в публично заседание на първи февруари, през две хиляди и шестнадесета година в състав:                                 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН МАНЧЕВ

 

    при секретаря Р.Н., като разгледа докладваното от районния съдия АНД 1758 по описа за 2015 г., за да се произнесе съобрази следното:

    Производството е по реда на чл. 59 – чл. 63 от ЗАНН.

    Постъпила е жалба от Н.И.Г. срещу електронен фиш серия К № 1079449 на ОД МВР  гр. Сливен, с което на основание чл. 189 ал.4 вр. чл.182 ал.1 т.5 от ЗДвП му е наложено административно наказание - Глоба в размер на 300 лв., за  нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП. Иска издадения електронен фиш бъде отменен.

    В с.з. жалбоподателят, редовно призован иска наложеното му наказание   да бъде отменено или намалено.

    В с.з. въззимаемата страна – наказващият орган, не изпраща представител.

    Съдът като съобрази събраните по делото гласни и писмени доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установена следната фактическа обстановка:

    На 21.11.2015 г. в 08:35 ч. жалбоподателя управлявал л.а. „Пежо Партнер” с рег. № СН 9326 АК по бул. Банско шосе посока гр. Нова Загора. Пред бензиностанция „Лукойл”, тъй като управлявания от жалбоподателя лек автомобил се движел със скорост от 94  км/ч., при максимално разрешена 50 км/ч за населеното място, въведено с пътен знак Д 11 и приспаднат толеранс от 3 км/ч, което било установено и заснето с автоматизирано техническо средство TFR1-M 519.

    За извършеното нарушение на жалбоподателя бил връчен електронен фиш за налагане на глоба  ведно с заснет клип № 5727 от Радар № 519  чрез известие за доставяне.

    Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от представените и събрани по делото писмени и гласни доказателства и доказателствени средства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност.              Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

    Жалбата е процесуално допустима - подадена е в рамките на преклузивния срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН от надлежна страна / лице, което е санкционирано /. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

     Разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП задължава  водачите на МПС да съобразяват скоростта при управление на МПС с императивно определени норми, очертани за конкретно място на движение за различните пътни превозни средства.  Разграничителният критерий, даден в чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, установяващ допустимите скорости на движение,  е категорията на пътното превозно средство и мястото на движение – населено място, извън населено място, магистрала. В рамките на  населено място, каквото е бул. Банско шосе, гр. Сливен, разрешената скорост е 50 км/ч. Жалбоподателят грубо е нарушил правилата на движение, установени в чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, движейки се в   населеното място със скорост 94 км/ч. при допустима такава от 50 км/ч, т.е. с 44 км/ч повече от разрешената. Така описаното деяние съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение по чл. 6 от ЗАНН и осъществява както от обективна, така и от субективна страна състава на нарушение по ЗДвП.   

     Административно -  наказващият орган  правилно, след като е установил всички елементи от хипотезата на правната норма е издал електронен фиш серия К № 1079449 и е наложил наказание в законоустановения му  фиксиран размер – глоба в размер на 300 лв.  на основание чл.189 ал.4 вр. чл. 182 ал.1 т.5 от ЗДвП. Съгласно разпоредбата на чл.189 ал.4 (изм.ДВ бр.19 от 13.03.2015 г.) при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. В §6, т.65 от ДР на ЗДвП законодателят е предвидил, че автоматизираните технически средства и системи и уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно ЗДвП, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат: а) стационарни –прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган; б) мобилни – прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес. С Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата (обн. ДВ бр. 36 от 19.05.2015 г. издадена на основание чл. 165, ал. 3 от ЗДвП е определен начина и реда за използването й. В настоящия случай видно от представеното по делото писмени доказателства са били спазени изискванията на цитираната Наредба, а именно: било е използвано автоматизирано техническо средство TFR1-M 519, одобрено по реда на Закона за измерванията и преминало проверка по надлежния ред, мястото за контрол с автоматизирано техническо средство и система е било обозначено с пътен знак Е24, попълнен протокол за използване на мобилно АТСС за контрол. От приложения по преписката клип № 5727 от Радар № 519   безспорно се установява, че автомобилът е управляван с по-висока скорост от разрешената, а именно 94 км/ч като с електронният фиш е приспаднат толеранс от 3 км/ч, с оглед на което съдът намира, че жалбоподателят е извършил нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП, поради което същият следва да понесе предвидената административнонаказателна отговорност.  При издаването  му не са допуснати нарушения, нито на материалния, нито на процесуалния закон. Ел.фиш е издаден при напълно изяснена фактическа обстановка, която се подкрепя с доказателствата и доказателствените средства, събрани и проверени в хода на производството.        за прецизност съда следва да посочи, че в ел.фиш местонарушението е точно определено, както с GPS координати, така и словом-„…на бул. Банско шосе до бензиностанция Лукойл, по посока гр.Нова Загора…” . Самото техническо средство също е индивидуализирано, по делото има приложено копие от протокол за проверка извършена в БИМ- л.№21 по описа на делото.   

   Предвид посоченото съдът прие, че атакувания ел.фиш е обоснован и законосъобразен, ето защо:

 

   

Р  Е  Ш  И:

 

    ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия К №  1079449 на ОД МВР  гр. Сливен, с който на Н.И.Г. ***, с ЕГН ********** му е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 300 лв.  на осн. чл.189 ал.4 вр.чл. 182 ал.1 т.5 от ЗДвП,  като ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  

    Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Сливен в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

                      

                                             

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: