Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е     135

 

гр. Сливен, 11.03.2016 г.

         

В ИМЕТО НА НАРОДА 

 

    СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, наказателно отделение, І-ви наказателен състав,  в публично заседание на петнадесети февруари през две хиляди и шестнадесета година в състав:  

                              

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН МАНЧЕВ

 

    при секретаря Р.Н., като разгледа докладваното от районния съдия АНД  1814 по описа за 2015 г., за да се произнесе съобрази следното:

    Производството е по реда на чл. 59 – чл. 63 от ЗАНН.

Постъпила е жалба от К.Й.М. срещу НП 11-01-453/18.08.2015 г. на директор на Агенцията за държавна финансова инспекция гр.София, с което на основание чл. 32 ал.1 т.1 ЗДФИ му е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 200 лв., за нарушение на чл. 8 ал. 4, във  вр. чл. 14 ал. 1 и ал. 6 ЗОС. Жалбоподателят иска НП да бъде отменено изцяло, като неправилно и незаконосъобразно.

В с.з. жалбоподателя, чрез своите пълномощници, иска НП да бъде отменено. Представени са писмени бележки.

В с.з. въззиваемата страна – наказващият орган, не изпраща представител. По делото е постъпило становище.

Съдът като съобрази събраните по делото гласни и писмени доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установена следната фактическа обстановка:

Директор на Агенцията за държавна финансова инспекция възложил финансова инспекция на Община Сливен със заповед № ФК -10-318/18.03.2015 г.

На 20.04.2015 г. била извършена финансова проверка от инспектор на АДФИ на сключен договор за възлагане на СМР относно предоставен терен – бивше ОУ „Антон Иванов” на „П.Г.Хидро партньори” ДЗЗД гр. София за безвъзмездно ползване срещу извършване на СМР на училището за сметка на изпълнителя.

При извършената проверка било установено, че със Заповед № РД 14-38/15.04.2008г. на министъра на образованието на основание Решение № 72/01.09.2008г. на ОбС Сливен ОУ „Антон Иванов” в кв. Клуцохор било закрито и актувано с акт за частна общинска собственост № 2658/03.08.2010 г. На 21.03.2014 г. ОД МВР – Сливен уведомили кмета на общината, да бъдат взети нужните мерки за укрепването на физическата цялост на училището с цел предотвратяване извършването на противоправни деяния. В тази връзка  на основание проведена открита процедура по ЗОП по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” с предмет „Изпълнение на СМР за реконструкция на вътрешно водопроводна мрежа и разширяване на реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен” и Решение № РД-15-656/16.04.2013 г. на кмета на Община Сливен за определяне на изпълнител на 23.08.2013 г. е сключено „Допълнително споразумение за изпълнение на СМР” между Община Сливен представлявана от Кмета на общината К.  Й. Митев и „П.Г.Хидро партньори” ДЗЗД гр. София. Във тази връзка изпълнителя по СМР е изпратил предложение до жалбоподателя с вх. № 4700-284/07.04.2014 г. с искане за разрешение и утвърждаване схема на временни бази,  във връзка изпълнението на Главния колектор ХІІ по ул. Г. Икономов, като   посочил, че е необходимо да им се предостави подходящ терен за разполагане на строителни материали и техника в двора на неизползваното училище „Антон Иванов”, като искат да им се разреши да отворят товарен портал през оградата на училището.  И че след завършване на обекта ще възстановят за своя сметка повредената инфраструктура. На  същата дата – 07.07.2014 г. от „П.Г.Хидро партньори” ДЗЗД гр. София е представена оферта относно „Ремонт сграда, фасада и покрив на сграда на бивше ОУ „Антон Иванов” в кв. Клуцохор, гр. Сливен. Офертата съдържала видове СМР с ед. цени на обща стойност 11 801.12 лв. без ДДС, съответно за ограда 3 034.08 лв., за външна фасада 2 233лв. и за покрив  6534.04 лв.

На 08.04.2014 г. между Община Сливен представлявана от жалбоподателя и „П.Г.Хидро партньори” ДЗЗД гр. София представлявано от Иван Константинов Мирински бил сключен договор за възлагане на СМР на обект  ОУ „Антон Иванов” в кв. Клуцохор, гр. Сливен за сметка на изпълнителя, а именно: изграждане на нов самостоятелен вход за обслужване на училището; възстановяване на сградата на целия имот; препокриване на покрива, неотложен ремонт на отделни елементи от покривната конструкция и изкърпване на фасадата на сградата.

По силата на чл. 3 ал. 1 от договора „Права и задължения на изпълнителя”, извършваните СМР са за сметка на Изпълнителя, като през двумесечния срок на договора – до 08.06.2014 г. ще използва безвъзмездно терена на училището за разполагане на строителните машини и материали по изпълнение на проект „Изпълнение на СМР за реконструкция на вътрешно водопроводната мрежа и разширяване и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен”.

С писмо изх. № 174/29.05.2014 г. представляващият „П.Г.Хидро партньори” ДЗЗД гр. София е уведомил кмета на общината, че поради промяна в графика на изпълнение на водния цикъл в кв. Клуцохор , изпълнението на профили с №№№ 333,335, 337 в района на бившето училище ще започне през м. септември 2014 г. и в тази връзка предлага да бъде сключен анекс към договора от 08.04.2014 г. На 30.05.2014 г.между Община Сливен, представлявана от жалбоподателя и „П.Г.Хидро партньори” ДЗЗД гр. София представлявано от Иван Константинов Мирински бил сключен Анекс към  договор за възлагане на СМР на обект  ОУ „Антон Иванов” в кв. Клуцохор, гр. Сливен като предмета на договора е допълнен с „изчистване на училищния двор и изкърпване на асфалтовата настилка” и срокът за извършване на СМР е продължен до 30.11.2014 г. За целта жалбоподателят е внесъл в Общински съвет Сливен предложение с вх. № 30-00-435/08.04.2014г.  искане да бъде взето решение:

1. Да се отдаде под наем без търг или конкурс на част от общински нежилищен имот, частна общинска собственост, представляваща част от поземлен имот № 67338.544,79 с площ 2300 кв.м., находяща се на ул. Георги Икономов, кв. Клуцохор на ДЗЗД „П.Г.Хидро партньори” гр. София, при месечна наемна цена – 460 лв. без ДДС за срока на ремонтно-строителните дейности.

2. Възлага на кмета на Община Сливен да сключи договор за наем при определените в т.1 условия.

Предложената от кмета на Община Сливен месечна цена от 460 лв. без ДДС за терена, съответствала на утвърдената базисна месечна наемна цена на 1 кв.м. открита площ над 1 000 кв.м. в зона ІІІ – общинска собственост за стопански и др.нужди, съгласно Приложение № 2 т.4.3.2, б. „в” и Приложение № 4 от Наредба за базисните пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени на нежилищните недв. имоти на община Сливен, приета от ОбС Сливен, изм. С Решене 1008/28.11.2013 г., където утвърдената базисна цена на 1 кв.м. открита площ над 1000 кв.м. в зона ІІІ е 0,20 лв. Съгласно Акта за частна общинска собственост № 2658/03.08.2010 г., поземленият имот е с площ 2967 кв.м., ведно със застроената площ 667 кв.м. или дворът е 2300 кв. х 0,20 лв./кв.м. = 460 лв.

На заседание на ОбС-Сливен, проведено на 24.04.2014 г. е взето Решение № 1267, с което „Не приема предложението за отдаване под наем без търг или конкурс на част от общински нежилищен имот, частна общинска собственост на ДЗЗД „П.Г.Хидро партньори” гр. София.

          В резултат на проведена процедура по ЗОП е сключено на 23.08.2013 г. Допълнително споразумение с ДЗЗД „П.Г.Хидро партньори” гр. София по ОП „Околна среда 2007-2013г.” с предмет „Изпълнение на СМР за реконструкция на вътрешно водопроводната мрежа и разширяване и реконструкция на канализационната мрежа на гр.Сливен”,  като в обявените от възложителя условия, както и в сключения договор няма включена клауза и не е договорен ангажимент на възложителя да предоставя безвъзмездно терени, извън обявените в обществената поръчка обекти. При извършената проверка не била представена схема на местата за складиране на строителните материали и техника, неразделна част от документацията за участие в процедурата. Липсвало изрично решение на ОбС – Сливен, разрешаващо отдаването под наем без търг или конкурс на двора на неизползваното училище”Антон Иванов Камбуров” на ДЗЗД „П.Г.Хидро партньори” гр. София за разполагане на строителни материали и техника, предмет на Договора от 08.04.2014 г. Не е проведен и търг или конкурс за определяне на наемателя и наемната цена. Установено е, че жалбоподателят в качеството си на кмет на Община Сливен, е предоставил безвъзмездно терена на училище „Антон Иванов Камбуров” в кв. Клуцохор, гр. Сливен за ползване от ДЗЗД „П.Г.Хидро партньори” гр. София без проведен публичен търг или публично оповестен конкурс, срещу СМР, които следвало да бъдат изпълнени от дружеството за своя сметка.          

За извършеното нарушение на жалбоподателят бил съставен АУАН № 11-01-453/21.04.2015 г., с който извършеното нарушение е квалифицирано по чл.8 ал.4 във вр. с чл. 14 ал.1 и ал.6 от Закона за общинската собственост. Актът е предявен на жалбоподателя, който след като се  е запознал със съдържанието му, е отразил, че ще представи възражения.   

Въз основа на така съставения АУАН било издадено и обжалваното НП 11-01-453/18.08.2015 г.       

Горната фактическа обстановка се установи по несъмнен начин след преценка на представените и събрани по делото писмени и гласни доказателства и доказателствени средства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност. Съдът даде вяра на АУАН 11-01-453/21.04.2015 г. и НП №11-01-453/18.08.2015 г., кредитира показанията на разпитания по делото актосъставител.

Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима - подадена е в рамките на преклузивния срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН от надлежна страна /лице, което е санкционирано/. Разгледана по същество, тя е основателна.

Атакуваното НП е материално и процесуално незаконосъобразно.

    Задължение на АНО е в акта, и в наказателното постановление, да опише нарушението, както и обстоятелствата, при които е извършено както и доказателствата, които го потвърждават. В НП следва да бъдат посочени и точните законови разпоредби, които са били нарушени, т.е. описаното деяние следва да се подведе под конкретна правна норма, съдържаща конкретен състав на административно нарушение. Съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от ЗАНН следва да има единство между описанието на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено и законовите разпоредби, които са били нарушени. След като изпълни това свое задължение АНО следва да определи и размера на санкцията, която лицето, сочено като нарушител, следва да понесе за извършеното от него нарушение. В конкретния случай жалбоподателят е наказан на основание чл.32 ал.1 от ЗДФИ за нарушение по чл.8 ал.4, вр. чл.14 ал.1 и 6 от ЗОС. Нарушението се състои във факта, че жалбопод. в качеството си на кмет на Община Сливен е отдал под наем определен имот общинска собственост, пренебрегвайки ЗОС, където е посочено, че право да отдава под наем обекти общинска собственост е в правомощията на съответния Общ. съвет. В АУАН и НП е посочено, че жалбопод. е отдал имота безвъзмездно, твърдение, което не е вярно. От приложения по делото договор от 08.04.2014г. е видно точно обратното, имота е отдаден възмездно, като наемателя се е задължил с ред СМР- 1. Да изгради самостоятелен вход за обслужване на училището; 2. Възстановяване на оградата на целия имот; 3. Препокриване на покрива, неотложен ремонт на отделни елементи от покривната конструкция и изкърпване на фасадата на сградата, както и охрана на имота за срока на договора. От своя страна  Община Сливен представлявана от Кмета се е задължила да представи терена на училището за строителна площадка за времето предвидено за изграждане на обекта. Срока за извършване на СМР е бил до 08.06.2014г.

По делото са представени доказателства, че отдадения под наем имот е бил почти пред срутване, бил е с повредена ограда, имало е извършени множество кражби, покрива е бил повреден. Имало е предписания относно стопанисването на имота, като нуждата от спешен ремонт е била наложителна.

От посоченото се налага извода, че извършеното от жалбоподателя деяние даже и да е нарушение, то е допуснато при крайна необходимост - за да се защитят важни общински имотни блага от непосредствена опасност, която деецът не е могъл да избегне по друг начин. В случая от деянието липсват каквито и да било вреди, напротив предотвратени са такива.

 Накрая съдът следва да посочи, че деянието е пример за класически маловажен случай. За да е деянието такова, то следва от него  да не са настъпили никакви вредни последици, каквито в случая липсват, или неговата обществена опасност да е незначителна. Едно деяние представлява маловажен случай, когато степента на засягане на охраняваните от закона обществени отношения е много ниска. Преценката дали дадено деяние следва да се квалифицира, като маловажно е строго индивидуална. Преценящия орган следва да изхожда освен от накърнените обществени отношения, така също и от личността на дееца, на пострадалия, както и от сферата на самите обществени отношения, които се засягат. Необходимо е да се изследват и начина на извършване на деянието, мотивите и подбудите водили дееца при извършването му, не на последно място и отзвука, който деянието има в обществото. В процесния случай извършеното от жалбоподателя е точно такова. То е формално, такова на простото извършване. От него не са настъпили никакви вредни последици, както за Общината, така и за бюджета, напротив от навременния ремонт и охрана на училището и прилежащата му инфраструктура е избегнато разрушаването и разграбването му. За прецизност следва да се посочи, че към настоящият момент жалбоподателя вече не изпълнява длъжността Кмет на Община Сливен.

 Ето защо административно-наказващият орган след като се е запознал с фактите и обстоятелствата е следвало да квалифицира случая като маловажен и да приложи чл. 13 ал.1 от НК и да прекрати АН производство или чл. 28 от ЗАНН.

Преценката за маловажност на деянието подлежи на съдебен контрол и когато съдът намери,че АНО не е приложил правилно закона, то това нарушение следва да бъде отстранено. В този смисъл е Тълкувателно решение № 1/12.12.2007 год. на ВКС, ОСНК, постановено по Т.Н.Д. № 1/2007 год. по описа на ВКС.   

Ето защо съдът прие, че следва да отмени атакуваното НП, поради което: 

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ОТМЕНЯ НП 11-01-453/18.08.2015 г. на директор на Агенцията за държавна финансова инспекция гр.София, с което на К.Й.М. с ЕГН ********** *** му е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 200 лв., като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Сливен в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.     

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ