Р Е Ш Е Н И Е  № 59

 

гр. Сливен, 09.02.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, наказателно отделение, пети наказателен състав, в публично заседание на двадесет и седми януари през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: А. Д.,

 

при секретаря З.Х. като разгледа докладваното от председателя АНД № 1836 по описа на съда за 2015 год. за да се произнесе съобрази:

Производството е образувано по повод жалба от В.Д.Д. с ЕГН **********, против НП № 275/2015 г. от 09.11.2015 год., издадено от Началник на Митница - Бургас, с което за нарушение на чл.126 от ЗАДС е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1310,98 лева и на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата общо 115 литра неденатуриран етилов алкохол в наливен вид в 12 броя ПВЦ съда с различна вместимост, с размер на дължимия акциз 655,49 лева.

  В с.з. жалбоподателят, редовно призован, се явява лично и с процесуален представител, който поддържа жалбата и моли наказателното постановление да бъде отменено, като незаконосъобразно.

  В с.з. административно – наказващият орган, редовно призован, изпраща свой представител, който счита жалбата за неоснователна и моли съда да потвърди обжалваното НП като законосъобразно.

  Въз основа на събраните по делото доказателства, преценени в тяхната съвкупност и поотделно като безпротиворечиви и относими към предмета на делото, съдът изведе следната фактическа обстановка:

         На 31.03.2015 г. в 11.15 часа, във връзка с уведомление от полицейски служител, екип от митнически служители извършили проверка на място в ОД на МВР – Сливен, при която са установили следните факти и обстоятелства:

         На 25.03.2015 г. полицейски служители от Сектор „ПИП” при ОД на МВР – Сливен извършили проверка на помещение, пригодено за производство на мебели, на адрес: гр. Сливен, ул. „Тракия” № … стопанисвано от В.Д.Д.. В хода на проверката служителите установили, че Д. държи в помещението 12 /дванадесет/ броя ПВЦ туби, пълни с общо 115 литра течност, наподобяваща на цвят и мирис на ракия. Същата е предадена доброволно на инспектор Илиян Николов с протокол за доброволно предаване от 25.03.2015 г.

         На 31.03.2015 г. след прецизиране на съставените от полицейските служители документи – констативен протокол № 343р-2951/26.03.2015 г., протокол за доброволно предаване от 25.03.2015 г., приемо-предавателен протокол от 31.03.2015 г. и писмени обяснения от В.Д. *** присъствието на проверяваното лице, екип от митнически служители извършили следните контролни действия:

         Измерване на алкохолното съдържание на течността с денситометър модел DMA 35n, собственост на митница Бургас, като показанията на алкохолния градус, количеството етилов алкохол и номерата на поставените митнически пломби на съдовете, са подробно описани в протокол за извършена проверка № 1403/31.03.2015 г.

         В присъствието на В.Д. от съдовете са взети сборни проби за анализ с протоколи за вземане на проби № 1403-1 и № 1403-2 от 31.03.2015 г., съгласно Наредба № 3 от 18.04.2006 г. на Министъра на финансите, както следва:

         - Протокол за вземане на проби № 1403-1 от 31.03.2015 г. – Стоката е описана като „прозрачна течност с мирис на алкохол – 32 литра. Пробата е взета от ПВЦ туби № 1, 2 и 3, сборна проба.

         - Протокол за вземане на проби № 1403-2 от 31.03.2015 г. – Стоката е описана като „жълтеникава течност с мирис на алкохол – 83 литра. Пробата е взета от ПВЦ туби с №№ от 4 до 12, сборна проба.

         Пробите са изпратени за анализ в Митническа лаборатория – Пловдив с цел установяване вида на течността и алкохолното съдържание за целите на акцизния контрол.

         Гореописаният етилов алкохол е предаден в склада на Митница Бургас с приемо-предавателен протокол № 11/31.03.2015 г.

         На 28.04.2015 г. с писмо рег. индекс 32-74384 от 28.04.2015 г. в Митница Бургас е получена експертиза № 3/02.04.2015 г. Становището от експертизата е, че „съгласно определените физико – химични показатели изпитаните проби с лаб. кодове № 1655_1000_15 и № 1656_1000_15 представляват дестилатен етилов алкохол, неденатуриран, с действително алкохолно съдържание по обем под 80 % /установено действително алкохолно съдържание при 20 градуса С: за проба лаб. код  № 1655_1000_15 – 69,5 % vol и за проба лаб. код  № 1656_1000_15 – 45,0 % vol. Изследваните проби отговарят на дефиницията съгласно чл. 9 т. 1 от ЗАДС за „етилов алкохол, включен в кодове по КН 2207 и 2208, с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol.

         Акцизът на гореописания етилов алкохол /общо 115 литра/ е в размер на 655,49 лева, определен съгласно чл. 31 т. 5 от ЗАДС. Към момента на проверката В.Д.Д. не е представил документ за заплащането или обезпечаването на акциза.

  За констатираното по време на проверката, на 13.05.2015 г. бил съставен АУАН на В.Д.Д., за нарушение на чл.126 от ЗАДС. Актът е бил подписан без възражения.

Въз основа на съставеният АУАН е издадено обжалваното НП № 275/2015 г. от 09.11.2015 год., издадено от Началник на Митница - Бургас, с което е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1310,98 лева и на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата общо 115 литра неденатуриран етилов алкохол в наливен вид в 12 броя ПВЦ съда с различна вместимост, с размер на дължимия акциз 655,49 лева.

       Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът изведе следните правни изводи: 

  Жалбата е допустима – подадена в законния срок от лице, имащо правен интерес от обжалването.

  Разгледана по същество, жалбата се явява неоснователна.

  От събраните по делото гласни и писмени доказателства безспорно се установява, че 25.03.2015 год. в гр. Сливен в помещение, пригодено за производство на мебели, на адрес ул. „Тракия” №  …., стопанисвано от В.Д.Д. са се съхранявали 12 броя ПВЦ туби, пълни общо със 115 литра течност, за която съгласно експертизата е установено, че представлява етилов алкохол. Безспорно се установява и че за този алкохол жалбоподателят не е притежавал данъчен документ по ЗАДС или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза. Етиловият алкохол съгласно закона представлява акцизна стока, за която се дължи акциз.

  Съгласно разпоредбата на чл.126 от ЗАДС лице, което държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, се наказва......Т.е. законът предвижда четири различни форми на нарушението – държи, предлага, продава или превозва. АУАН е съставен именно за това, че в проверения обект лицето е държало 12 броя ПВЦ туби, пълни общо със 115 литра течност, за която съгласно експертизата е установено, че представлява етилов алкохол, с което де факто съставът на нарушението по чл.126 от ЗАДС е изпълнен.

  Без значение е обстоятелството дали този алкохол е бил лично негов или останал му от починалия му баща, в какъвто смисъл са претенциите на жалбоподателя и за което същият ангажира гласни доказателства. Без значение е и обстоятелството дали жалбоподателят употребява този алкохол, или го подарява, в какъвто смисъл бяха свидетелските показания на водените от него свидетели. Цитираните разпоредби на чл.43 и 44 от ЗАДС са неприложими и правно ирелевантни в настоящия случай. Тези разпоредби касаят въпросите кой начислява дължимия акциз и къде се внася този акциз, но не изключват задължението на лицата, които съхраняват акцизни стоки да заплатят този акциз.

  При съставяне на АУАН и издаване на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са основание за отмяна на НП. И АУАН и НП съдържат всички необходими реквизити. Неоснователно е възражението, че в НП не е посочена дата на извършване на нарушението. Това е датата на проверката от страна на полицейските служители – 25.03.2015 г. и е без значение от кога точно преди тази дата акцизната стока е била в обекта. На тази дата в проверявания обект са били открити 12 броя ПВЦ туби, пълни общо със 115 литра течност, за която съгласно експертизата е установено, че представлява етилов алкохол.    

  Размерът на наложеното наказание е в рамките на законоустановения и той представлява двойния размер на дължимия акциз, който в случая е 655,49 лева.  

            Ръководен от гореизложеното, съдът

 

                                             Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 275/2015 г. от 09.11.2015 год., издадено от Началник на Митница – Бургас, с което на В.Д.Д. с ЕГН ********** е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1310,98 лева и на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата общо 115 литра неденатуриран етилов алкохол в наливен вид в 12 броя ПВЦ съда с различна вместимост, с размер на дължимия акциз 655,49 лева., като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред СлАС в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: