Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    60

 

    гр. Сливен, 09.02.2016 г.

         

  В ИМЕТО НА НАРОДА 

 

    СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, наказателно отделение, пети състав, в публично заседание на двадесет и седми януари през две хиляди и шестнадесета година в състав:  

                              

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: А. Д.

 

    при секретаря З.Х., като разгледа докладваното от районния съдия АНД 1877 по описа за 2015 г., за да се произнесе съобрази следното:

    Производството е образувано по повод жалба от „Топлофикация-Сливен” ЕАД, представлявано от изп. директор К.Т.Т. срещу НП 11-01-1052/02.12.2015 г. на директор на Агенцията за държавна финансова инспекция гр.София, с което на основание чл.129, ал.5 от ЗОП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1 000 лв., за нарушение на чл.101а, ал.1, вр.чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП. Моли НП да бъде отменено, като незаконосъобразно.

В с.з. жалбоподателят, редовно призован, не се явява. Представлява се от процесуален представител, който поддържа жалбата.

В с.з. въззимаемата страна, редовно призована, не изпраща представител. Изпраща писмено становище, с което моли съда да потвърди атакуваното НП като законосъобразно.

Съдът като съобрази събраните по делото гласни и писмени доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установена следната фактическа обстановка:

Със заповед № ФК-10-899/11.08.2015 г. на директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, спряна със заповед № ФК-10-1030/11.09.2015 г. и възобновена със заповед № ФК-10-1097/30.09.2015 г. е възложена финансова инспекция на „Топлофикация-Сливен” ЕАД.  

Въз основа на тази заповед, К.Д.А. на длъжност главен финансов инспектор от АДФИ, извършил проверка относно прилагането на ЗОП и провеждането на процедури по този закон.

   При проверката било установено, че за периода от 01.01.2014 год. до 31.12.2014 год. за различни видове застраховки в „Топлофикация – Сливен ЕАД, гр. Сливен са извършени разходи на обща стойност 46 618.38 лв. без ДДС. Разходите са осчетоводени по дебита на сч. сметка № 602 „Разходи за външни услуги. Услугите са извършени от ЗАД ОЗК-Застраховане АД. Първата сметка за начислена застрахователна премия е издадена на 21.02.2014 год. и е с № 0510880201400007. През 2013 год. по идентичен начин са извършени услуги на стойност 48 710.72 лв. без ДДС. Вземайки предвид действителната обща стойност на извършените услуги през предходната финансова година и коригирана с предвидените промени в количеството или стойността на съответните услуги, както и очакваната стойност на услугите през следващите 12 месеца след първата услуга, проверяващите констатирали, че възложителят е следвало да спази условията и редът за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а от ЗОП, като публикува в Портала на обществените поръчки публична покана, по обособени позиции, за събиране на оферти. Извършената услуга е с код от общия терминологичен речник (СРV) 66510000 - Застрахователни услуги. В дневника за водене на входяща и изходяща кореспонденция на Топлофикация-Сливен ЕАД, гр. Сливен, липсвало писмо до АОП, с което възложителят е изпратил, за публикуване, покана за събиране на оферти за извършените услуги. Покана не е била изпратена и по електронен път, установено от електронната поща на предприятието. В Топлофикация-Сливен ЕАД, гр. Сливен нямало публикувана публична покана, по обособени позиции, за събиране на оферти за застрахователни услуги.

    За констатираното при проверката бил съставен протокол от 13.10.2015 г., а в последствие съставен и АУАН №11-01-1052/22.10.2015 г., с който извършеното нарушение е квалифицирано по чл.101а, ал.1, вр. чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП. Въз основа на така съставения АУАН било издадено и обжалваното НП 11-01-1052/02.12.2015 г.     

    Горната фактическа обстановка се установи по несъмнен начин след преценка на представените и събрани по делото писмени и гласни доказателства и доказателствени средства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност. Съдът даде вяра на показанията на разпитания по делото актосъставител, кредитира и приложените по делото писмени доказателства.

Жалбоподателят оспорва фактическите констатации по акта и НП, като твърди, че съгласно чл.12, ал.1, т.2 от ЗОП не е следвало да провежда процедура по възлагане на обществена поръчка. Отделно от това счита, че НП е и процесуално незаконосъобразно, тъй като са допуснати съществени процесуални нарушения, изразяващи се в липса на точно посочена дата на нарушението, непосочване на доказателствата, въз основа на които се установява нарушението, неправилно посочване на санкционната разпоредба, въз основа на която се налага адм. наказание.     

Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима - подадена е в рамките на преклузивния срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН от надлежна страна /лице, което е санкционирано/. Разгледана по същество, тя е основателна.

  Съдът констатира нарушения на процесуалните правила и то от категорията на съществените, които са основание за отмяна на НП.

   Както в акта, така и в наказателното постановление, следва изрично да е описано нарушението, както и обстоятелствата, при които е извършено и доказателствата, които го потвърждават. В НП следва да бъдат посочени и точно законовите разпоредби, които са били нарушени, т.е. описаното деяние следва да може да се подведе под конкретна правна норма, съдържаща състав на административно нарушение. Следва съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от ЗАНН да има единство между описанието на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено и законните разпоредби, които са били нарушени. След като изпълни това свое задължение АНО следва точно да определи и санкцията, която лицето, сочено като нарушител, следва да понесе за извършеното от него нарушение.

На първо място нито в АУАН, нито в НП е посочено точно датата на допуснатото нарушение. И на двете места е посочена дата - 21.02.2014г., а на следващо място при описание на обстоятелствата, при което е извършено нарушението е посочено като период - 01.01.2014г. - 31.12.2014г., което представлява съществено нарушение по чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН. В конкретния случая нарушението се изразява в бездействие от страна на жалбоподателя, което се характеризира с начална дата в която е възникнало нормативното определено задължение за действие (дата на която е следвало да се започне провеждане на процедура по ЗОП) до крайния най-късен момент, в който е изпълнено това задължение. Това означава посочване на определен период на бездействие, който да се явява дата на нарушението, поради което посочената дата - 21.02.2014 г. не може да се приеме, за точно идентифициране на датата на нарушението.

Дори да се приеме, че в НП-то е посочена дата на нарушението, същата е неправилно определена, тъй като се касае за една от сключените застрахователни полици и същата не се явява първа, както е вписано в обжалваното НП. Видно от представените писмени доказателства по делото, съществуват други сключени полици с предходна дата като: застрахователна полица „Гражданска отговорност” на автомобилистите с № 23114000439012, която е с дата 24.01.2014 г.; застрахователна полица „Гражданска отговорност” на автомобилистите с № 23114000275313, която е с дата 08.01.2014 г., както и застрахователна полица „Гражданска отговорност” на автомобилистите с № 23114000356608, която е с дата 15.01.2014 г. Още повече, че посочената застраховка с дата 21.02.2014 г. е на стойност 16,32 лева, която стойност съгласно ЗОП не задължава жалбоподателя да открие процедура по този закон, доколкото в чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП са определени праговете, при които възниква задължението за провеждане на процедура, а именно от 20 000 до 66 000 лева.

На следващо място АУАН е съставен без присъствието на свидетели, като актосъставителят се е позовал на разпоредбата на чл.40, ал.4 от ЗАНН. В АУАН обаче не са посочени кои са официалните документи, въз основа на които се съставя, а по делото единствения писмен документ, който е приложен, е справка за извършени разходи за застрахователни услуги, който няма характеристиката на официален документ.

На следващо място в конкретния случай жалбоподателят е наказан на основание чл.129, ал.5 от ЗОП. Съгласно тази разпоредба възложител, който възложи обществена поръчка на стойност по чл. 14, ал. 4, без да спази правилата на чл. 101а, 101б, 101в, 101г или 101е, се наказва ……В същото време жалбоподателят е наказан за това, че като възложител по чл.7, т.6 от ЗОП е нарушил ЗОП, като при наличие на законово задължение за това, не е спазил правилата на Глава осма „а”, т.е. не е провел процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, публикувана в Портала на обществените поръчки.

  Мотивиран от посоченото съдът прие, че следва да отмени атакуваното НП.

            Все пак за пълнота съдът ще отбележи и че НП е материално незаконосъобразно. Съгласно разпоредбата на чл.12 от ЗОП при обекти по чл. 3, ал. 1 законът не се прилага за договори, които възложителите по чл. 7, т. 5 или 6 сключват във връзка с дейност, различна от дейностите по чл. 7а - 7в и чл. 7д. Чл. 7а от ЗОП регламентира кои са дейностите, които дружеството извършва и за които е задължително провеждането на продецури по ЗОП, а това са дейности, свързани с природен газ, топлинна или електрическа енергия по предоставянето или експлоатацията на фиксирани мрежи за обществени услуги, свързани с производството, преноса или разпределението на природен газ, топлинна или електрическа енергия, производството на топлинна или електрическа енергия с цел доставка до тези мрежи, или  доставката на природен газ, топлинна или електрическа енергия до такива мрежи. Безспорно сключването на договори за застраховка „Гражданска отговорност” е дейност, различна от дейностите по чл.7а от ЗОП, поради което за сключването им не възниква задължение за прилагане на ЗОП.

С оглед гореизложеното, съдът:  

 

                                       Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ НП 11-01-1052/02.12.2015 г. на директор на Агенцията за държавна финансова инспекция гр.София, с което на „Топлофикация-Сливен” ЕАД е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1 000 лв.  на осн. чл. 129, ал. 5 от ЗОП, за нарушение на чл.101а, ал.2, вр.чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.        

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Сливен в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.             

                                             

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: