Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   №199

 

Гр. С, 12.04.2016г.

         

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

    С районен съд, наказателно отделение, седми състав, в публично заседание на тридесети март през две хиляди и шестнадесета година в състав:  

                               

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н.М

 

при секретаря Х.П. като разгледа докладваното от районния съдия АНД 1880 по описа за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

    Производството е образувано по повод жалба от П.Д.М. срещу НП 11- 01- 913/04.08.2014 г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция- гр.С., с което на основание чл.129, ал.5 от ЗОП е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 500 (петстотин) лева за нарушение на чл.101е, ал.2 от същия закон. Моли наказателното постановление да бъде отменено като незаконосъобразно.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно и своевременно призован не се явява. Представлява се от упълномощен процесуален представител, който поддържа жалбата и моли да се отмени наказателното постановление като незаконосъобразно.

Органът издал обжалваното наказателно постановление редовно и своевременно призован за съдебно заседание не изпраща свой представител. Упълномощен представител изпраща становище, с което моли съда да потвърди наказателното постановление като законосъобразно.

Въз основа на събраните по делото доказателства, преценени в тяхната съвкупност и поотделно като безпротиворечиви и относими към предмета на делото съдът изведе следната фактическа обстановка:

Със заповед №ФК- 10- 270/19.03.2014г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция била възложена финансова инспекция на „Водоснабдяване и канализация-Сливен” ООД, изменена със заповед №ФК- 10- 736/14.07.2014г. Въз основа на тази заповед свидетелите С.И. и Н.Д., служители от Агенцията за държавна финансова инспекция извършили проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на сключения договор за работно проектиране, доставка и монтаж на груба, автоматизирана решетка за нуждите на ПСОВ- гр. Н.З, сключен между „В и К- Сливен” ООД- гр. С и „Прострийм груп” ЕООД.

    При проверката било установено, че на основание жалбоподателят П.Д. Матев, който тогава е бил управител на „В и К- Сливен” ООД е обявило обществена поръчка чрез събиране на оферти с публикуване на покана с предмет „Работно проектиране, доставка и монтаж на груба, автоматизирана решетка за нуждите на ПСОВ- гр. Н.З.  В обявения от възложителя срок в дружеството са постъпили 2 броя оферти, а именно от „Меакомп” ООД- гр. П. и „Прострийм груп” ЕООД- гр. С. Комисия, определена със заповед №РД- 07- 154/30.07.2012г. е разгледала офертите на двамата участници в процедурата и е установила, че и двете оферти отговарят на обявените от възложителя условия, след което е пристъпила към оценяване на предложенията като за целта е съставила таблица. Работата на комисията е била документирана с протокол от 30.07.2012г. като Комисията е предложила за изпълнител на поръчката да бъде определен „Прострийм груп” ЕООД- гр. С..

    На 22.08.2012г. е бил сключен договор между „Водоснабдяване и канализация- Сливен” ООД и „Прострийм груп” ЕООД, представлявано от Н.Ц.Б, за работно проектиране, доставка и монтаж на груба, автоматизирана решетка за нуждите на ПСОВ- гр. Нова Загора, на стойност 47900 лева без ДДС.

     Към приложените от определения за изпълнител документи за участие в обществена поръчка било представено свидетелство за съдимост на управителя на „Прострийм груп” ЕООД Н.Ц.Б, от което е видно, че същият е неосъждан. Свидетелството за съдимост било издадено от 16.10.2012 г., а договорът е сключен на 22.08.2012г., т. е. към датата на сключването му този документ не е бил налице. За констатираното при проверката бил съставен АУАН №11- 01- 913/24.07.2014г., с който извършеното нарушение е квалифицирано по чл.101е, ал.2 от ЗОП. Въз основа на така съставения АУАН било издадено и обжалваното НП 11- 01- 913/04.08.2014г.          

Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е допустима, подадена в седемдневния преклузивен срок от лице имащо правен интерес от обжалването и разгледана по същество се явява основателна.

От събраните по делото доказателства по несъмнен начин се установи, че е извършено нарушение от страна на жалбоподателя. Съдът дава вяра на показанията на разпитаните по делото свидетели, тъй като същите са безпротиворечиви и относими към предмета на делото. Тези показания кореспондират с останалите събрани писмени доказателства.

    Съдът счита обаче, че се касае за маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Въпреки че формално има допуснато нарушение на разпоредбата на чл.101е, ал.2 от ЗОП, тъй като към датата на сключване на договора в документите на изпълнителя не е било налично свидетелство за съдимост на управителя Н.Ц.Б, то поради своята малозначителност това нарушение не е общественоопасно. Свидетелството за съдимост е било представено на 16.10.2012г. и от него е видно, че лицето е неосъждано. Деянието извършено от жалбоподателя М. макар и формално да осъществява признаците на предвидено в закона нарушение, поради своята малозначителност не е общественоопасно или неговата обществена опасност е явно незначителна. Налице е хипотезата на чл.9, ал.2 от НК и административнонаказващият орган е следвало да се съобрази с разпоредбата на чл.28 от ЗАНН и приеме, че се касае за маловажен случай като не наказва жалбоподателя, а само го предупреди устно или писмено, че при следващо такова нарушение ще му бъде наложено наказание. В настоящия случай компетентният орган не е отчел степента и тежестта на извършеното нарушение. Прилагането на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН не може да се базира на преценка по целесъобразност. В този смисъл, при маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган следва да приложи чл.28 от ЗАНН.

  Когато съдът констатира, че предпоставките на чл.28 от ЗАНН са налице, но административнонаказващият орган не го е приложил това е основание за отмяна на наказателното постановление, поради противоречието му със закона. В този смисъл е Тълкувателно решение №1/12.12.2007г. на ОСНК на ВКС, постановено по тълкувателно дело №1/2007г. по описа на ВКС.

Ето защо съдът намира, че като не се е съобразил наказващият орган с изложените по- горе обстоятелства е издал едно незаконосъобразно наказателно постановление, поради което същото следва да се отмени.

Ръководен от гореизложеното съдът 

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ НП 11- 01- 913/04.08.2014г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция- гр.С, с което на П.Д.М. с ЕГН ********** е наложено на основание чл.129, ал.5 от Закона за обществените поръчки административно наказание „Глоба” в размер на 500 (петстотин) лева за нарушение на чл.101е, ал.2 от същия закон като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.        

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд- гр. С. в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.             

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: