Р Е Ш Е Н И Е   585

 

гр. Сливен, 11.12.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, наказателно отделение, І-ви наказателен състав,  в публично заседание на двадесет и първи ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:   

                              

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: И. МАНЧЕВ

 

 

          при секретаря РОСИЦА НЕНЧЕВА, като разгледа докладваното от районния съдия АНД 1032 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе съобрази следното:

          Производството е по реда на чл. 59 – чл. 63 от ЗАНН.

          Постъпила е жалба от И.В.Б. срещу НП 177/13 от 05.02.2013 г. на Началник сектор „ПП” към ОД МВР – Сливен, с което на основание чл. 179 ал.2пр.1 от ЗДвП и чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП му са наложени административни наказания: ГЛОБА в размер на 100 лв. и  ГЛОБА в размер на 10 лв., за нарушения на чл. 20 ал.2 пр.1 от ЗДвП и чл.100 ал.1 т. 1 пр.1 от ЗДвП. Иска НП да бъде отменено изцяло като  незаконосъобразно, неправилно и немотивирано, издадено в нарушение на процесуалните правила.

          В с.з. жалбоподателят, редовно призован не се явява и не се представлява.

          В с.з. въззиваемата страна, административно - наказващият орган, не изпраща представител.  

          Съдът като съобрази събраните по делото гласни и писмени доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установена следната фактическа обстановка:

          На 29.01.2013 г.около 09.00 ч. жалбоподателят управлявал  л.а. „БМВ 525 ХД” с рег. № СА 5920 СВ по път І-7. На  км. 232.200, при движение с несъобразена скорост прямо пътните условия – заледена пътна настилка загубил контрол над автомобила, навлязъл в лентата за насрещно движение и се блъснал с неизвестно МПС – ТИР с полуремарке, а от своя страна с дясната си част охлузил лява странична на товарен автомобил „Мерцедес Спринтер” с рег. № У 7530 АН. Настъпило ПТП с материални щети.  Жалбоподателят не могъл да представи КТ към СУМПС.   

За извършените деяния на жалбоподателят бил съставен АУАН № 177/29.01.2013 г., с който били квалифицирани като нарушения по чл. 20 ал.2 и чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП. Актът е предявен на жалбоподателят, който след като се запознал със съдържанието му не е отразил, че има възражение.

          На основание така съставения АУАН е издадено и обжалваното НП  177/13 от 05.02.2013 г.

          Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от представените и събрани по делото писмени и гласни доказателства и доказателствени средства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност. Съдът даде вяра на АУАН № 177/29.01.2013 г., НП 177813 от 05.02.2013 г., кредитира показанията на разпитания по делото актосъставител.  

          Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

          Жалбата е процесуално допустима - подадена е в рамките на преклузивния срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН от надлежна страна /лице, което е санкционирано/. Разгледана по същество, тя е основателна.

Към настоящия момент НП следва да бъде отменено т.к. е изтекла абсолютната давност за изпълнение на наказанието по смисъла на. Чл. 82. (1) Административното наказание не се изпълнява, ако са изтекли:

а) две години, когато наложеното наказание е глоба;

б) шест месеца, когато наложеното наказание е временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност;

в) три месеца, когато наложеното наказание е обществено порицание.

(2) Давността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, и се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето спрямо наказания за изпълнение на наказанието. След завършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност.

(3) Независимо от спирането или прекъсването на давността, административното наказание не се изпълнява, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока по ал. 1.

(4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) Разпоредбата на предходната алинея не се прилага по отношение на глобата, когато за събирането й в срока по ал. 1 е образувано изпълнително производство. Това се отнася и за висящите дела, давността по които не е изтекла до влизането на тази алинея в сила.

По делото липсват доказателства, че срещу жалбоподателя е започнало изпълнително производство. Нещо повече НП е връчено на жалбоподателя на 20.07.2017г. Налага се извода, че АНО по неясни причини не си е изпълнил задължението да връчи НП в разумен срок. НП е връчено на жалбоподателя повече от 4 г. след издаването му. За прецизност съдът следва да посочи, че абсолютната давност е изтекла на 05.02.2016г. Ето защо НП следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Мотивиран от посоченото, съдът

                              

Р  Е  Ш  И:

 

          ОТМЕНЯ НП 177/13 от 05.02.2013 г. на Началник на сектор „Пътна полиция” към ОД МВР – Сливен, с което на И.В.Б. с ЕГН ********** от  с. П., с адрес за призоваване: чрез адв. О.М. ***, му са наложени административни наказания  ГЛОБА в размер на 100 лв. и ГЛОБА в размер на 10 лв., на основание чл. 179 ал.2 пр.1 от ЗДвП и чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.   

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Сливен в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

             

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: