Р Е Ш Е Н И Е 559

 

Гр. С., 01.12.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

С. районен съд, наказателна колегия, в публично заседание на шести ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н. М.

 

при секретаря ХРИСТИНА ПАНАЙОТОВА като разгледа докладваното от съдията  АНД №1211 по описа за 2017 год., за да се произнесе, съобрази:

Производството е образувано по жалба на А.Р.П. против НП №17- 0804- 001807/04.08.2017г. на Началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР- С., с което на жалбоподателката на основание чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховането (КЗ) е наложено наказание „Глоба” в размер на 400 лева за нарушение на същата разпоредба. Моли атакуваното наказателно постановление да бъде отменено като незаконосъобразно.

Жалбоподателката, редовно и своевременно призована не се явява в съдебно заседание и не изпраща процесуален представител.

Въззиваемата страна, редовно и своевременно призована не изпраща свой представител и не изразява становище по жалбата.

След преценка на събраните по делото доказателства съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

На 11.07.2017г. служители от сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР- С., свидетелите Д.М. и В.В. спрели в кв. „Кольо Фичето” до блок №8 за проверка лек автомобил марка „БМВ 323” с рег. №……. Автомобилът бил управляван от жалбоподателката А.П.. Св. Д.М. установил, че за въпросното моторно превозно средство, собственост на неин приятел няма сключена валидна застраховка „Гражданска отговорност”. Съставил на жалбоподателката акт за установяване на административно нарушение като приел, че е нарушена разпоредбата на чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховането. Свидетел по съставянето и връчването на акта станал колегата му, св. В.В..  Впоследствие, въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение началникът на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР- С.., издал обжалваното наказателно постановление като наложил на жалбоподателката наказание „Глоба” в размер на 400 лева на основание чл.638, ал.3 от КЗ като приел, че жалбоподателката, която не е собственик на моторното превозно средство го управлява, а за същото няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.

Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е допустима, подадена в седемдневния преклузивен срок от лице, имащо правен интерес от обжалването, а разгледана по същество е основателна. При издаването на обжалваното наказателно постановление административнонаказващият орган неправилно е приложил материалния закон. Наложил е на жалбоподателката наказание, затова че не е изпълнила задължението си да управлява въпросния лек автомобил след като за него се сключи задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите. От доказателствата по делото е видно, че тя действително е управлявала въпросното моторно превозно средство, собственост на неин приятел. Установи се, че това моторно превозно средство не е било спряно от движение и същото няма сключена валидна застраховка „Гражданска отговорност”. Видно е от показанията на свидетелите Д.М. и В.В., че въпросният автомобил не е бил спрян от движение и след като са проверили и установили, че не е имало сключена валидна застраховка „Гражданска отговорност” св. М. е приел, че е нарушена разпоредбата на чл.638, ал.3 от КЗ. Тъй като не е представила такава застраховка, жалбоподателката е извършила нарушението по чл.638, ал.3 от КЗ, защото е управлявала притежаваното от нейния приятел моторно превозно средство, което не е било спряно от движение, а не е имало сключен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност”. Неправилно обаче административнонаказващият орган не е приел, че се касае за маловажен случай. Законодателят е предвидил, че задължително следва да има сключена застраховка „Гражданска отговорност” за автомобил, който не е спрян от движение. В конкретния случай това е било точно така и по този начин са били засегнати обществените отношения свързани със задължителното застраховане на автомобили. Съдът счита, че е следвало да се отчете, че още на следващия ден приятелят на жалбоподателката е сключил застраховка на въпросното моторно превозно средство лек автомобил марка „БМВ 323” с рег. №……. Следвало е този въпрос да се изясни от наказващия орган и да не се налага наказание на жалбоподателката, а само да бъде предупредена устно или писмено, че при следващо нарушение ще й бъде наложено наказание. Не се е съобразил наказващият орган и с предишната деятелност на жалбоподателката, а именно, че не е била наказвана до тогава. Съдът намира, че е налице хипотезата на чл.9, ал.2 от НК, а именно деянието макар и формално да осъществява признаците на предвидено в закона нарушение, поради своята  малозначителност не е общественоопасно или обществената му опасност е явно незначителна.

Поради изложените съображения съдът намира, че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и следва да го отмени.

Ръководен от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

          ОТМЕНЯ НП №17- 0804- 001807/04.08.2017г. на Началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР- С., с което на А.Р.П. с ЕГН ********** на основание чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховането е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 (четиристотин) лева като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. С. в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: