Р Е Ш Е Н И Е №

 

Гр. Сливен, 16 ноември 2017 год.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, наказателно отделение, ІІ-ри наказателен състав в публично заседание на двадесет и пети октомври през две хиляди и седемнадесета година , в състав :

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ БОЗУКОВ

 

при секретаря АНДРЕАНА СТАНЧЕВА като разгледа докладваното от районния съдия АНД № 1322/2017 год.  по описа на СлРС, за да се произнесе съобрази следното:

           Производството е образувано по жалба на „Рожее Ванден берхе БГ” ЕАД, представлявано от Белами Интернешънъл БВБА чрез Берт Андре Ванден Берхе, против НП № 20-001849/14.09.2017 год. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”,  с което на дружеството жалбоподател на основание  чл. 416 ал. 5 вр. чл. 415в  ал. 1 от КТ  е наложена имуществена санкция в размер на  100 лв. за нарушение на чл. 264  от КТ.

           В жалбата си дружеството жалбоподател моли съда да  отмени изцяло НП.

В с.з. за дружеството жалбоподател се явява процесуален представител, който моли съда да отмени НП.

Представителят на възз.страна в с.з. изразява становище, че жалбата е неоснователна и моли съда да потвърди НП.

С оглед събраните по делото доказателства съдът намира за установено следното от факт. страна:  

При извършена проверка по спазване на трудовото законодателство по представени на 03.08.2017 год. документи, както и от дадени устни обяснения било установено, че дружеството жалбоподател, в качеството му на работодател по смисъла на пар. 1 т. 1 от ДР на КТ, не е заплатил на работника или служителя за положения труд през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не според уговореното, но не по малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение на положилите труд, съгласно Заповед № 12/11.04.2017 год. и присъствени форми  - секционни отчети за м. април 2017 год. на 14.04.2017 год. и 17.04.2017 год. работници и служители от всички екипи в участък килими – апретура, в това число и на Пламена Стефанова Иванова. Нарушението е било извършено на 31.05.2017 год., която е крайната дата на изплащане на трудовите възнаграждения за м. април 2017 год., а е било констатирано на 03.08.2017 год. при преглед на представени в инспекцията документи. Работодателят е бил поканен да се яви на 18.08.2017 год. за съставяне на АУАН. Същият не се явил и АУАН е бил съставен в отсъствието на нарушителя на основание чл. 40, ал. 2 от ЗАНН. Въз основа на акта е издаденото обжалваното НП.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена от събраните по делото гласни и писмени доказателства.

Въз основа на нея направи следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, подадена е в законоустановения срок от лице имащо правен интерес от обжалването, но разгледана по същество е  неоснователна.

При съставянето на АУАН и при издаването на НП не са допуснати процесуални нарушения, които да доведат до отмяна на НП. Последното е издадено от компетентен орган и отговоря на установените искания за форма и съдържание.

Действително се установи, че дружеството жалбоподател, в качеството му на работодател по смисъла на пар. 1 т. 1 от ДР на КТ, не е заплатил на работника или служителя за положения труд през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не според уговореното, но не по малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение на положилите труд, съгласно Заповед № 12/11.04.2017 год. и присъствени форми  - секционни отчети за м. април 2017 год. на 14.04.2017 год. и 17.04.2017 год. работници и служители от всички екипи в участък килими – апретура, в това число и на Пламена Стефанова Иванова. Нарушението е било извършено на 31.05.2017 год., която е крайната дата на изплащане на трудовите възнаграждения за м. април 2017 год., а е било констатирано на 03.08.2017 год. при преглед на представени в инспекцията документи. От събраните по делото гласни и писмени доказателства безспорно се установи, че жалбоподателят е извършил описаното в АУАН и НП нарушение. Не са налице условията за приложението на чл. 28 от ЗАНН, тъй като неспазването на трудовото законодателство оказва негативно влияние върху цялостната социална политика в страната. Съдът счита, че наложеното наказание е в минимален размер и отговаря на степента и тежестта на допуснатото нарушение, поради което  НП следва да бъде потвърдено изцяло, като правилно и законосъобразно.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

                                                Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА  НП № 20-001849/14.09.2017 год. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”, с което на „Рожее Ванден берхе БГ” ЕАД, представлявано от Белами Интернешънъл БВБА чрез Берт Андре Ванден Берхе, с адрес на управление: гр. Сливен ул. „Хаджи Димитър” № 42 на основание  чл. 416 ал. 5 вр. чл. 415в  ал. 1 от КТ  е наложена имуществена санкция в размер на  100 лв. за нарушение на чл. 264  от КТ, като  ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред СлАС , в 14 дневен срок от съобщаването му, на страните.

 

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :