Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     594

 

  гр. Сливен,18.12.2017 г.

 

                                    В    И М Е Т О    Н А   Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, наказателно отделение, ІІІ-ти наказателен състав, в публично заседание на дванадесети декември през 2017 година, в състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:СВЕТЛАНА ДИМОВА

 

при секретаря И.Ж., след като разгледа докладваното от председателя АНД № 1340 по описа за 2017 г., за да се произнесе, съобрази:

Производството е образувано по повод жалба на В.Б.Х., ЕГН **********, против НП издадено от Началника на Митница-Бургас, с което на основание чл. 126 ал.1 от ЗАДС му е наложена „Глоба” в размер на 3059,76 /три хиляди петдесет и девет лева и седемдесет и шест стотинки/ лева за нарушение на чл. 126 от ЗАДС.

В с.з. жалбоподателят, редовно призован, не се явява.

В с.з. административно – наказващият орган, редовно призован, изпраща свой представител, който моли съда да потвърди НП като правилно и законосъобразно.

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установена  следната фактическа обстановка:

На 10.02.2017 г. актосъставителят и митническите служители от Митница Бургас, извършили проверка на частен имот, находящ се в гр. Сливен, кв. „Дружба” № 18, вх. Г, ет.9, ап.27, в присъствието и със съгласието на В.Б.Х., собственик и обитаващ имота. Имотът се е състоял от баня, хол, спалня и кухня. В спалнята зад дивана са установени два чувала, съдържащи по един кашон с цигари всеки. В кухнята в задната част на дивана са констатирани голямо количество цигари. Всичките установени цигари са с марка „Suprem Blue”, с надпис „duty free”.

Проверено било и избеното помещение към гореописания имот, където е установен един брой черен чувал, съдържащ суха тревиста маса, с мирис и характеристики на тютюн. Гореописаната суха тревиста маса е претеглена в магазин „Лидъл” в гр. Сливен на везна с марка „Bizebra” с № 10706961, като претегленото количество е 10,065 кг. Чувалът, съдържащ суха тревиста маса, с мирис и характеристики на тютюн е запечатан със самозалепващ стикер на Митница Бургас и пломба № 0993826. За установените цигари е уведомен разследващ митнически инспектор от отдел МРР, митница Бургас.

За извършената проверка е съставен Протокол за извършена проверка № 124/10.02.2017 г., а установената тревиста маса – 10,065 кг, с мирис и характеристики на тютюн е иззета с Опис на иззетите акцизни стоки № 124/10.02.2017 г.

В писмени обяснения от 10.02.2017 г. жалбоподателят В.Х. е заявил, че при извършената проверка са намерени три бокса цигари и десет килограма тютюн.

Жалбоподателят е бил поканен на 14.02.2017 г. в 10:00 ч. да се яви в стая 223 в Митница Бургас, за да присъства при вземането на проба от установеното количество нарязана тревиста маса и изпращането й в Митническа лаборатория Пловдив.

На  14.02.2017 г. В.Х. не се е явил в Митница Бургас. Проведен е бил телефонен разговор, от който е станало ясно, че жалбоподателят няма да се яви в уречения ден и час. За телефонния разговор е съставен Протокол № 32-40748/14.02.2017 г. Поради тази причина, действията по вземане на проби са извършени пред свидетелите Г.А.Д. и Н. М.К. В тяхно присъствие е проверена целостта на поставената митническа пломба № 0993826 и отворен чувала, съдържащ 10,065 кг суха тревиста маса. От чувала е взета проба, която е разпределена в 4 броя хартиени плика по 200 грама всеки, както следва: 2 броя проби за митническа лаборатория Пловдив, 1 брой контролна и 1 брой за проверявано лице. Пробите са взети с цел установяване на вида на стоката, за целите на акцизния контрол. Всички действия са изпълнени съгласно Наредба № 3/18.04.2006 г. за вземане на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизни стоки, издадена от Министъра на Финансите. Съставен е протокол за извършена проверка № 143/14.02.2017 г. и Протокол за вземане на проби № 143/14.02.2017 г.

С входящо писмо № 32-62112/07.03.2017 г. в Митница Бургас е получена Експертиза № 05_17.02.2017 г. от митническа лаборатория гр. Пловдив. Становището от експертиза (т.8 от същата) е, че  в съответствие с резултатите от органолептичната оценка и проведените експериментални изследвания, предоставената за анализ проба се характеризира като нарязан тютюн, който може да се използва за пушене без да се подлага на допълнителна индустриална обработка. Установеното описание и характеристики отнасят предоставеният за анализ тютюнев материал към дефиницията за „Тютюн за пушене (за лула и цигари)” от чл. 12 ал.1 т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове.

По отношение на държаното количество тютюн за пушене – 10,065 кг жалбоподателят Х. не е предоставил доказателства (документи), удостоверяващи плащането, начисляването или обезпечаването на акциза му, съгласно разпоредбите на ЗАДС.

Акцизът дължим за гореописания тютюн е в размер на 1529,88 лева, изчислен съгласно нормата на чл. 38 от ЗАДС.

В нарушение на императивно въведеното с чл. 126 от ЗАДС задължение да се държат акцизни стоки ведно с документи, от които да може да се констатира, че е заплатен, начислен или обезпечен дължимия за тях акциз, не са представени документи, удостоверяващи плащането, начисляването или обезпечаването на акциза.

 

Въз основа на това на жалбоподателя бил съставен АУАН и издадено НП, като е прието, че е нарушил чл. 126 от ЗАДС и на  основание чл. 126 ал.1 от ЗАДС му е наложена „Глоба” в размер на 3059,76 /три хиляди петдесет и девет лева и седемдесет и шест стотинки/ лева.

Горната фактическа обстановка, съдът прие за установена въз основа на всички събрани по делото доказателства .

Съдът кредитира изцяло  показанията на актосъставителя П.Д. и свидетеля К.К. ***  като безпротиворечиви и  допълващи се както помежду си така и с останалия събран по делото доказателствен материал. Всеки един от митническите служители е категоричен, че при посещение  в дома на жалбоподателя са били намерени описаните подброно количества и марки тютюневи изделия и описаното количество тютюн в насипно състояние.Напълно безпротиворечиво помежду си, проверяващите описват всички факти и обстоятелства относно начина на извършване на проверката и констатациите в нея , както и последващите действия по съставяне на АУАН . В тази връзка, съдът кредитира напълно показанията им.

Дава вяра на писмените доказателства приобщени по съответния процесуален ред към делото,включително и тия съдържащи се в административно наказателната  преписка № 785/2017 г. по описа на Митница –Бургас.

Съдът не приема изразеното от процесуалния представител на жалбоподателката становище за допуснати нарушения на процедурата посочена в ЗАНН за издаване на АУАН ,тъй като на първо място същото е напълно бланкетно и на второ е неоснователно . При издаването на АУАН и НП не са допуснати каквито и да е процесуални нарушения ,още по –малко такива, които да опорочат АУАН и НП и да са от категорията на абсолютните.

Въз основа на събраните по делото доказателства, преценени в своята съвкупност и по отделно като безпротиворечиви и относими към предмета на делото съдът изведе следните правни изводи:

Жалбата е допустима, а разгледана по същество – неоснователна.

Безспорно е установено, че на датата сочена в НП , при извършена проверка в дома на жалбоподателят са установени сочените тютюневи изделия и насипен тютюн. 

 Съдът счита, че АНО правилно и законосъобразно е квалифициран извършеното от жалбоподателката деяние като нарушение на чл. 126   ЗАДС, поради следните съображения:

Съгласно  разпоредбата на посочения по горе член от ЗАДС ,  лице, което   държи акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/носи АНО за това ,посочена в разпоредбата на чл.126, ал. 1 от ЗДАС.

При издаване и връчване на АУАН и НП не са налице процесуални нарушения , които да са от естеството на тия водещи до отмяната на АУАН и издаденото ,въз основа на него НП.

 Съдът счита,че така наложената  имуществена санкция е напълно справедлива и отговаря в пълна степен на вината и на допуснатото нарушение.

Ръководен от гореизложеното и на осн. чл. 63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

                                                     Р    Е    Ш    И  :

 

 ПОТВЪРЖДАВА НП № 785/2017 г. на Началника на Митница-Бургас, с което на В.Б.Х., ЕГН **********,***, на основание чл. 126 ал.1 от ЗАДС му е наложена „Глоба” в размер на 3059,76 /три хиляди петдесет и девет лева и седемдесет и шест стотинки/ лева за нарушение на чл. 126 от ЗАДС като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-гр. Сливен в 14-дневен срок от получаването му от страните.  

 

        

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: