Р Е Ш Е Н И Е   609

 

Гр.Сливен, 21.12.2017 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, наказателно отделение – ІV-ти наказателен състав в публично съдебно заседание на двадесет и първи декември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦАНКА НЕДЕЛЧЕВА

 

При участието на секретаря ГАЛИНА ПЕНЕВА и прокурора МИЛЕНА ВЕЛКОВА като разгледа докладваното от р. съдия АНД № 1671 по описа за 2017 г.

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА обвиняемата Д.В.Ж. – родена на *** ***, жител и живуща ***, българска гражданка, със средно образование, неомъжена, не работи, неосъждана, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че: На 05.09.2017 г., в гр.Сливен, без надлежно разрешително по смисъла на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, държала високорискови наркотични вещества – метамфетамин с нето тегло 0,114 грама и концентрация на активно действащия компонент метамфетамин 69% и коноп (марихуана) с нето тегло 9,582 грама и концентрация на активно действащия компонент тетрахидроканабинол 28%, установени с протокол № 418/09.10.2017 г. за физико-химическа експертиза на НТЛ при ОД МВР – Ямбол, всичко на стойност 60,34 лева (шестдесет лева и тридесет и четири стотинки), като случаят е маловажен – престъпление по чл.354а, ал.5, вр.ал.3, т.1, пр.1 от НК.

На основание чл.78А, ал.5, вр.ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемата Д.В.Ж. от наказателна отговорност, като й налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на 300,00 лева (триста лева) в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Сливен.

На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства по делото – 9,696 грама метамфетамин, коноп, подробно описани в приемателно-предавателен протокол № 50554 от 07.11.2017 г. на ЦМУ, Отдел НОП гр. София.

След влизане в сила на решението, веществените доказателства по делото да се УНИЩОЖАТ.

Препис от решението, след влизането му в сила, да се изпрати на Централно митническо управление, отдел НОП гр. София за унищожаване на веществените доказателства по приемателно – предавателния протокол № 50554 от 07.11.2017 г. на ЦМУ, Отдел НОП гр. София.

На основание чл.53, ал.1, б.„А” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства по делото: 1 брой черно калъфче за очила, бяло хартиено листче и кафеникав хартиен пакет, запечатани в лепенка с № В0218/06.09.2017 г. на ОД МВР Сливен, прикрепени към кориците на досъдебното производство.

След влизане в сила на решението, веществените доказателства по делото да се УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.

ОСЪЖДА обвиняемата Д.В.Ж. да заплати направените на досъдебното производство разноски в размер на 103,19 лева (сто и три лева и деветнадесет стотинки) в полза на бюджета на държавата по сметка на ОДМВР – Сливен.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред СлОС.

 

                  

                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: