МОТИВИ към ПРИСЪДА № 74 по НОХД № 1510/2015 г.  

 

            ПРОЦЕДУРА И ТВЪРДЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

Производството се движи по реда на глава ХІХ от НПК и е образувано по повод внесен от Районна прокуратура – С. обвинителен акт против подсъдимия Н.М.С., за престъпление по чл. 196 ал.1 т.1, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 18 ал.1 от НК.

Подсъдимият, нередовно призован, не се явява в с.з. Съдът с протоколно определение от 29.10.2015 г. е изменил взетата по отношение на същия мярка за неотклонение от „Подписка” в „Задържане под стража”, доколкото подсъдимият не е изпълнил задълженията си по предварително взетата му мярка за неотклонение и не се е явил в с.з. Препис от определението, ведно с цялата документация необходима за изпълнение на определението, е била изпратена на ОД на МВР - С., като с писмо от 01.12.2015 г. съдът е уведомен, че подсъдимият не е бил намерен на известните по делото адреси, поради което е обявен за ОДИ с телеграма № 50124/26.11.2015 г. С нови писма от 12.03.2016 г. и от 25.03.2016, ОД на МВР - С. уведомява съда, че подсъдимият все още не е задържан, тъй като не е установен на територията на страната, поради което съдебното следствие е проведено в негово отсъствие, на основание чл. 269 ал.3 т.2 и т. 3 б. А от НПК, като му е назначен служебен защитник.

В обвинителния акт се твърди, че на 12.10.2015 г., в гр. С., в условията на опасен рецидив, подсъдимият направил опит да извърши кражба на чужди движими вещи, а именно 7 кг. орехи, на стойност 24,50 лева, собственост на Д.М.Г. ***, като деянието е останало недовършено, поради независещи от дееца причини, а именно – намесата на собственика на вещите.

В с.з. представителят на РП С. поддържа обвинението по отношение на подсъдимия. Пледира на същия да бъде наложено наказание при условията на чл. 55 от НК, а именно една година лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

В с.з. подсъдимият редовно призован, не се явява. Представлява се от служебен защитник, който пледира на същия да бъде наложено наказание лишаване от свобода за срок от 8 месеца.

 

ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО:

Подсъдимият Н.М.С. е бълг. гражданин, неграмотен, неженен, неработещ. Същият е многократно осъждан на лишаване от свобода за тежки умишлени престъпления от общ характер.

С присъда по НОХД № 479/2012 г. на РС - С., в сила от 08.05.2013 г. подс. Н.С. е осъден на основание чл. 196 от НК, като му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 1 година и 6 месеца, което да изтърпи при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

Свид. Г. притежавал вилен имот в местността „Д.р.” № 216 в гр. С.. Имотът представлявал постройка и оградено дворно място, като там живеел собственика и сина му със семейството си. В двора на вилното място имало орехови дървета.

В края на лятото на 2015 г. свид. Г. обрал реколтата от ореховите дървета и складирал добитите орехи (обелени) в касетки и чували под беседка в двора на вилата. Общото количество на складираните орехи било около 140 кг., поставени в пластмасови касетки и няколко чувала.

Няколко дни преди 12.10.2015 г. подс. С. влязъл в двора на вилата на свид. Г. и видял складираните орехи. Същият решил да се върне след няколко дни и да открадне някакво количество от орехите.

На 12.10.2015 г., около обяд, подс. С. пристъпил към изпълнение на намерението си да извърши кражба на част от орехите. За целта взел със себе си празен чувал и отишъл до вилата на свид. Г.. Влязъл в двора през оградата и отишъл до складираните орехи. Намерението му било да изпразни съдържанието на една от пластмасовите касетки (които съдържали всяка по 7 кг. орехи) в чувала, след което да ги продаде на пазара в гр. С.. Започнал да пълни носения от него чувал и след като прехвърлил 4 кг. орехи, бил забелязан от свид. Г.. Свид. Г. го подгонил, а подс. С. тръгнал да бяга. Подсъдимият хвърлил носения от него чувал с 4 кг. орехи в близки храсти, а малко по-късно бил заловен от свид. Г. и сина му. Последните сигнализирали РУ - МВР - С. и дошлите на място полицейски служители задържали подс. С.. Малко след това намерили захвърления от подс. С. чувал с 4-те кг. орехи, който същият заявил, че е негов и с протокол за доброволно предаване го предал на органите на полицията, които пък с разписка го върнали на собственика Д.М.Г..

От заключението на изготвената в хода на разследването съдебно-оценителна експертиза е видно, че общата стойност на откраднатите вещи е 24,50 лева.

 

            ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО:

            Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, взети в тяхната съвкупност и поотделно, като безпротиворечиви и относими към предмета на делото.

            Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните в хода на съдебното следствие свидетели Д.М.Г., П.Д.М., С.С.С., както и тези на свид. Ц.С.В., дадени от него в хода на досъдебното производство и прочетени в с.з. със съгласието на страните, тъй като същите са безпротиворечиви, взаимно се допълват и са относими към предмета на делото.     

            Съдът кредитира обясненията на подсъдимия, дадени от него в хода на досъдебното производство, тъй като същите се подкрепят от показанията на свидетелите, които съдът кредитира.

Съдът даде вяра и на заключението на вещото лице по назначената съдебно оценителна експертиза, прочетена и присъединена към доказателствата по делото, тъй като същото не бе оспорено от страните, а съдът няма основания да се съмнява в безпристрастността и професионалната компетентност на експерта.

Съдът кредитира и всички писмени доказателства, прочетени и присъединени към доказателствения материал по реда на чл. 283 от НПК и чл. 107 от НПК, които бяха анализирани от съда в тяхната съвкупност и поотделно и ценени като безпротиворечиви и относими към предмета на делото. При изготвяне на протоколите за разпит, са спазени процесуалните изисквания на НПК, поради което, съдът ги кредитира изцяло. Представените по ДП писмени документи, са изготвени при съответния законов ред.

 

ПРАВНИ ИЗВОДИ:

І. По обвинението :

Съдът приема за абсолютно доказано твърдението на Районна прокуратура – С., изложено във внесения обвинителен акт.

С деянието си подсъдимият Н.М.С. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 196 ал.1 т.1, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 18 ал.1 от НК, тъй като на 12.10.2015 г., в гр. С., в условията на опасен рецидив, направил опит да извърши кражба на чужди движими вещи, а именно 7 кг. орехи, на стойност 24,50 лева, собственост на Д.М.Г. ***, като деянието е останало недовършено, поради независещи от дееца причини, а именно – намесата на собственика на вещите.

            Деянието е извършено от подсъдимия с пряк умисъл. Същият е съзнавал общественоопасният му характер, предвиждал е и е искал настъпването на обществено опасните му последици.

            Причини, мотиви и условия за извършване на престъплението – ниска правна култура, стремеж за облагодетелстване по непозволен от закона начин.

 

ІІ. По наказанието :

Като обстоятелства, смекчаващи отговорността на подсъдимия, съдът прецени тежкото му материално състояние, ниската стойност на инкриминираните вещи, направените самопризнания и съдействието му в хода на досъдебното производство за разкриване на обективната истина по делото. Съдът не констатира отегчаващи отговорността обстоятелства, извън тези, определили правната квалификация на деянието.

При определяне вида и размера на наказанието, което следва да наложи на подсъдимия, съдът се съобрази с принципите за законоустановеност и индивидуализацията на наказанията. Съдът прие, че следва да наложи на подсъдимия наказание, определено по вид и размер по реда на чл. 55 от НК, доколкото констатира многобройни смекчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства, несъобразяването с които би довело до определяне на наказание, което и в най-ниския си размер би било несъразмерно тежко.

Ръководен от горното и с оглед постигане целите на генералната и специална превенция, на основание чл. 196 ал.1 т.1, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 18 ал.1, вр. чл. 55 ал.1 т.1 от НК съдът наложи на подсъдимия наказание лишаване от свобода за срок от осем месеца, което да изтърпи при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

С оглед правилата на процеса, съдът осъди подсъдимия да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - С. сумата от 21,85 лева за направените разноски по делото за експертиза, както и по сметка на СлРС сумата от 20 лева за направените по делото разноски.

Така определеното наказание съдът счита за справедливо и за отговарящо в пълна степен на обществената опасност на деянието и на подсъдимия.

            Ръководен от гореизложеното, съдът постанови присъдата си.

                                                                      

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: