МОТИВИ:

 

   Производството е по реда на чл. 378  и сл. от НПК.

            Внесено е постановление на РП-Сливен срещу обвиняемите Ф.Й.И. и С.И.Ч.  Петър Тодоров Тодоров за извършено престъпление по  чл. 191 ал. 2 вр. чл. 20 ал. 2  от НК,  с предложение да бъдат освободени от наказателна отговорност като им  бъде наложено административно наказание.

            Представителят  на РП-Сливен пледира обвиняемите да бъдат признати за виновни, като им бъдат наложени минимални наказания.

            В с.з. обвиняемите И. и Ч.,    редовно призовани,  се явяват лично,  молят съда за минимално наказание.

            След цялостна преценка на доказателствения материал, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Обвиняемите Ф.Й.И. и С.И.Ч. били родители на непълнолетния Кольо Стойков Ч. - на 15 години. През лятото на 2016г. синът им - св.Ч. се сприятелил със св. Зоя Славова И. ***. Двамата се били харесали и на 25 срещу 26.09.2016г. св. Зоя Славова И. - на 15 години била пренощувала при св. Кольо Стойков Ч. и двамата осъществили полов акт. Това станало известно на двамата родители, които разговаряли на другия ден със сина си. Св.К.Ч. бил категоричен в намерението си св.Зоя И. да остане да живее у тях. Обвиняемите  Ф.Й.И. и С.И.Ч. не могли да обяснят на двамата непълнолетни, че постъпват прибързано. Като родители решили да се съобразят с решението на сина си и това на приятелката му, последните двама да живеят съпружески. Двамата обвиняеми се съгласили на това незаконно съжителство, като предоставили на сина си и момичето помещение в дома си в гр.Твърдица, ул."Божур" № 20. От този ден св.Зоя И. заживяла съпружески със св.К.Ч., като впоследствие забременяла. Бременността й по-късно била завършила преждевременно със спонтанен аборт.

По делото е изготвен социален доклад от служител на Отдел Закрила на детето" към Дирекция Социално подпомагане1' - гр.Сливен. От същия е видно, че е допуснато съжителство в ниска възраст и забременяване на първо дете от непълнолетно момиче.

Така двамата обвиняеми - Ф.Й.И. и С.И.Ч., одобрявайки връзката, между сина и снаха си, им отстъпили помещение в жилището си и с това улеснили съвместното им съпружеско съжителство без брак, като пренебрегнали непълнолетната им възраст.

            Горната фактическа обстановка съдът прие за доказана по безспорен и категоричен начин, като кредитира доказателствения материал събран по досъдебно производство № 201/2017 г. по описа на РУ МВР гр. Твърдица, вх. № 2087/2017 год., пор. № 1086/2017 год. на РП-Сливен  и приобщен към доказателствата по делото.

При така приетата за установена фактическа обстановка съдът счете, че от обективна и субективна  страна обвиняемите И. и Ч. са осъществили всички признаци от престъпния състав на чл. 191 ал. 2  вр. чл. 20 ал. 2 от НК, за това, че: На 26.09. 2016 г., в гр.Твърдица, като пълнолетни лица, в съучастие помежду си, като извършители, улеснили непълнолетно лице от мъжки пол - Кольо Стойков Ч. *** и лице от женски пол ненавършило 16-годишна възраст  - Зоя Славова И. - на 15 г. от с. Селиминово общ.Сливен, да заживеят съпружески, без да са сключили брак, като им предоставили помещение за живеене в дома си в гр. Твърдица на ул. „Божур" № 20.

От субективна страна деянието е извършено с пряк умисъл, тъй като обвиняемите са съзнавали общественоопасния му характер, предвиждали са  и са искали настъпването на общественоопасните последици.  От деянието не са причинени имуществени вреди, обвиняемите видно от свидетелството за съдимост не са осъждани и до настоящият момент не са  били освобождавани от наказателна отговорност по  реда на раздел 4 на глава 8 от НК. От изложените съображения е видно, че са налице всички предпоставки на чл. 78 а от НК, поради което съдът след като освободи обвиняемите И. и Ч. от наказателна отговорност, им наложи административно наказание глоба в размер на  хиляда лева, за всеки един от тях.

Ръководен от горе изложените съображения съдът постанови решението си.

 

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: