М О Т И В И

 

към Присъда № 4 от 11.01.2018 год. по НОХД № 1653/2017 год. на СлРС

изготвени на 22.01.2018 год.

 

РП – Сливен е внесла обвинителен акт против подсъдимия М.Б.Б. за извършено от него престъпление по чл. 354а, ал. 3, предл. 2, т. 1, предл. 1 от НК.

Производството се движи по реда на глава 27 от НПК. Съдът, след като изслуша становищата на защитника на подсъдимия и на самия подсъдим, и след като установи, че неговите самопризнания се подкрепят от събраните в хода на досъдебното производство доказателства, премина към процедура по чл. 371, т. 2 от НПК.

В съдебно заседание прокурорът поддържа обвинението, така както е предявено спрямо подсъдимия, като го счита за доказано по безспорен начин, като счита, че деянието не може да бъде преценено като маловажен случай. Пледира, предвид самопризнанието на подсъдимия и проведеното съкратено съдебно следствие, да му бъде наложено наказание при условията на чл. 58а, ал. 1 от НК, а именно наказание „Лишаване от свобода” за срок от три години, което да бъде намалено с една трета, и така определеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от две години да изтърпи при първоначален строг режим в затвор. Пледира веществените доказателства по делото да се отнемат в полза на Държавата и да се унищожат като вещи без стойност.

Разпитан в съдебно заседание, подсъдимият М.Б.Б. се признава за виновен и дава съгласието си делото да се разгледа по реда на глава 27 от НПК. Признава изцяло всички факти, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се съгласява да не се събират доказателства за тези факти. Съжалява за извършеното, заявява, че е наркозависим и моли да не му бъде налагано ефективно наказание.

Адв. И. от АК - Плевен – упълномощен защитник на подсъдимия М.Б.Б., не оспорва фактическата обстановка по обвинителния акт, но счита, че правната квалификация следва да бъде по чл. 354а, ал. 5 от НК, и също изразява съгласието си делото да се гледа по реда на глава 27 от НПК. Моли съда да определи на подс. Б. наказание „Глоба” в размер определен от съда.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното от фактическа страна:

Подсъдимият М.Б.Б.  е със средно образование, женен, не работи, осъждан.

На 03.08.2017 год. около 04,50 часа свидетелите В.П.Ч.и С.Й.Й.– служители на РУ – Сливен, извършвали патрулно-постова дейност в гр. Сливен по ул. „Г. С. Раковски” в посока „Новоселски мост”. Тогава забелязали лице от мъжки пол – подс. М.Б., когото познавали от преди във връзка с криминалните му прояви за притежаване на наркотици. Полицейските служители спрели до него и предприели извършването на проверка. Попитали го дали държи в себе си наркотични вещества и той заявил, че има в себе си пико, като им показал прозрачна пластмасова кутийка със светлобежово кристалообразно вещество. Подс. М.Б. предал кутийката с наркотичното вещество с протокол за доброволно предаване, след което бил придружен до РУ – Сливен.

По случая било започнато настоящото досъдебно производство, в хода на което бил извършен оглед на вещественото доказателство – 1 брой прозрачно-бяла пластмасова кутийка с надпис на капачето „Johnnie Walker” с намиращото с в нея светлобежово кристалообразно вещество. При извършването му бил направен полеви наркотест на веществото, което реагирало на метамфетамин. Вещественото доказателство било поставено в полиетиленов плик и запечатан с лепенка № Б 2917 на ОДМВР - Сливен.

Видно от заключението на изготвената по делото съдебно-физикохимична експертиза, представеното за изследване светлобежово кристалообразно вещество, съдържащо се в прозрачно-бяла пластмасова кутийка с надпис на капачето „Johnnie Walker”, опакована в полиетиленов плик, запечатан с лепенка № Б 2917 на ОДМВР – Сливен, представлява метамфетамин хидрохлорид с концентрация на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 57% и нето тегло преди всички изследвания 1,582 грама. Метамфетаминът е наркотично вещество и подлежи на контрол съгласно Списък II на Конвенция на ООН за психотропните вещества от 1971 год. и съгласно Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите. Метамфетаминът се намира в Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични към чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП.

Стойността на наркотичното вещество е 39,55 лева, изчислена съгласно Приложение № 2 от Постановление на МС № 23 от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

Остатъкът от наркотичното вещество бил предадено за съхранение в ЦМУ, Отдел „НОП” – гр. София с Приемателно-предавателен протокол № 49617/21.09.2017 год.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на събраните по делото доказателства, а именно: самопризнанията на подсъдимия и събраните в хода на досъдебното производство писмени доказателства, предявени на страните по съответния процесуален ред и не оспорени от тях.

Съдът кредитира и прочетеното по реда на НПК заключение на вещото лице, изготвило съдебно-физикохимична експертиза, тъй като няма основания да се съмнява в компетентността и безпристрастността му.

Съдът кредитира и обясненията на подсъдимия, дадени в хода на досъдебното производство, като на основание чл. 372, ал. 4 от НПК ги приобщи към доказателствата по делото, тъй като подсъдимия призна вината си и изрази съгласие да не се събират доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

Въз основа на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

С деянието от описаната фактическа обстановка подсъдимият М.Б.Б. е осъществил състава на престъплението по чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, предл. 2, т. 1, предл. 1 от НК, тъй като на 03.08.2017 год. в гр. Сливен, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества – 1,582 грама метамфетамин, с концентрация на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 57%, на стойност 39,55 лева (тридесет и девет лева и петдесет и пет стотинки), като случаят е маловажен, като го оправда по първоначално повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 3, предл. 2, т. 1, предл. 1 от НК.

Съдът призна подсъдимия за невиновен по първоначално повдигнатото му обвинение, тъй като в хода на съдебното дирене съдът прие за установено, че подсъдимият действително е държал без надлежно разрешително високорискови наркотични вещества – 1,582 грама метамфетамин, с концентрация на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 57%, на стойност 39,55 лева. Същевременно обаче, съдът като взе предвид обстоятелствата, че стойността на наркотичното вещество е ниска, подсъдимият е наркозависим и наркотичното вещество е било за лична употреба, както и с оглед неговото здравословно състояние, намира че извършеното от него деяние е с по – ниска степен на обществена опасност в сравнение с другите случаи на престъпления от този вид. Ето защо съдът прие, че се касае до „маловажен случай” по смисъла на чл. 93, т. 9 от НК, поради което извършеното от подсъдимия следва да се преквалифицира по чл.354а, ал. 5 вр. ал. 3, предл. 2, т. 1, пр. 1 от НК.

Деянието е извършено с пряк умисъл. Подсъдимият Б. е осъзнавал общественоопасния му характер, всички елементи от състава на престъплението, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните последици от него.

Като смекчаващи вината на подсъдимия Б. обстоятелства съдът прецени изразеното от него съжаление за извършеното.

Като отегчаващи вината на подсъдимия Б. обстоятелства, съдът отчете негативните му характеристични данни и предишните му осъждания.

При определяне на вида и размера на наказанието, което следва да наложи на подсъдимия съдът се съобрази с всички индивидуализиращи вината му обстоятелства, обществената опасност на деянието, обществената опасност на подсъдимия и целите на генералната и специалната превенция и стигна до извода, че следва да наложи на подсъдимия наказание при условията на чл. 54 от НК. За извършеното престъпление по чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, предл. 2, т. 1, предл. 1 от НК законодателят е предвидил наказание „Глоба” до хиляда лева. Ето защо на подсъдимия М.Б.Б. за извършеното от него деяние по чл.354а, ал. 5 вр. ал. 3, предл. 2, т. 1, пр. 1 от НК, съдът определи наказание „Глоба” в размер на 1000,00 (хиляда) лева в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Сливен.

Така определеното наказание на подсъдимия съдът прецени за максимално справедливо и отговарящо в пълна степен на обществената опасност на деянието и съответстващо на целите и значението на наказанието визирани в чл. 36 от НК. Съдът счита, че то ще допринесе за поправянето и за превъзпитанието на подсъдимия и ще въздейства възпитателно и предупредително - възпиращо и върху останалите членове на обществото.

На основание чл. 354а, ал. 6 от НК съдът отне в полза на държавата веществените доказателства по делото – 1,582 гр. метамфетамин, подробно описани в приемателно-предавателен протокол № 49617 от 21.09.2017 год. на ЦМУ, Отдел НОП гр. София.

След влизане в сила на присъдата, веществените доказателства по делото следва да се унищожат.

Препис от присъдата, след влизането й в сила, следва да се изпрати на Централно митническо управление, отдел „НОП” гр. София за унищожаване на веществените доказателства по приемателно-предавателен протокол № 49617 от 21.09.2017 год. на ЦМУ, Отдел НОП гр. София.

На основание чл. 53, ал. 1, б. „А” от НК съдът отне в полза на държавата вещественото доказателство по делото, а именно: 1 брой прозрачно-бяла пластмасова кутийка с надпис на капачето „Johnnie Walker”, поставена в полиетиленов плик с лепенка № Б 2917 на ОДМВР – Сливен, което след влизане на присъдата в сила следва да се унищожи като вещ без стойност.

Съгласно правилата на процеса, подсъдимият М.Б.Б. беше осъден да заплати направените по досъдебното производство разноски в размер на 70,85 лева (седемдесет лева и осемдесет и пет стотинки) в полза на бюджета на държавата по сметка на ОД на МВР – Сливен.

Ръководен от изложеното съдът постанови присъдата си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: