Мотиви към решение №608/20.12.2017г. по АНД №1678/2017г., изготвени на 08.01.2018г.

 

Производството е образувано по повод постановление на ОП- С, с което се иска налагане на административно наказание на обв. В.Й.С. по реда на чл.78а от НК за извършено от него престъпление по чл.308, ал.1 от НК.

В съдебно заседание ОП- С., редовно и своевременно призована изпраща свой представител, който поддържа обвинението така, както е повдигнато. Предлага обв. С. да се освободи от наказателна отговорност и да му се наложи наказание по чл.78а от НК в размер към минималния.

В съдебно заседание обвиняемият, редовно и своевременно призован не се явява. Явява се упълномощен защитник, който моли съда да му бъде наложено минимално наказание „Глоба” по чл.78а от НК.

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Със заповед №РД- 12- 20/08.07.2011г. на Директора на РДГ- С. обв. В.С. бил назначен за държавен служител на длъжността „Главен експерт ловно стопанство” в РДГ- С., считано от 08.07.2011г. В това си качество и съгласно длъжностната си характеристика обв. С. е имал преки задължения да координира и контролира работата по дивечовъдството и рибовъдството в непромишлени води, да участва в приемането на лесоустройствените проекти и програми, разработването на плановете по ДГС/ДЛС, относно дивечовъдната и риборазвъдната дейност и други дейности, свързани с контролиране опазването на дивеча и рибата и борбата с бракониерите.

Бащата на обв. С., св. Й. С. работел като частен лесовъд. Притежавал удостоверение №592/26.03.2012г. за осъществяване на горскостопански мероприятия- изработване на горскостопански програми, маркиране на насаждения за сеч, планиране и организация на добив на дървесина. Като негов син обв. С. често извършвал фактически действия по предаване и получаване на документи, касаещи горски имоти, обслужвани от територията на РДГ-С., за които св. Й. С. е бил ангажиран като лицензиран лесовъд. Тези действия нямали служебен характер и не били свързани с правомощията му във връзка с изпълняваната от него длъжност.

Обв. С. и св. П Н от гр. Л, обл. В. Т се познавали добре помежду си, тъй като в периода 2012г.- 2014г. св. Николов е организирал провеждането на сеч в частни гори на територията на РДГ- С.. Той ползвал услугите на бащата на обвиняемия, лицензирания лесовъд Йордан С. като в дейността си бил подпомаган фактически и от обв. С..

На 07.07.2013г. св. И. Ц. от гр. Г, която била собственик на имот с №000122 като наследник на Х. Ц. Х., находящ се в землището на с. С.и, общ. Котел с обща площ 476,745 декара с нотариално заверено пълномощно упълномощила св. Н. да извърши сеч, маркиране, сортиментиране и добив на дървесина в залесени горски територии в два поземлени имота в землището на с. С., общ. К., единия от които бил горепосочения имот с №000122. Преди това дърводобив в този имот по силата на изрично пълномощно е бил извършван от св. С. С. от гр. В. Т. в качеството му на управител на „Балкан лес 59” ЕООД- гр. В. Т.. Сечта била проведена за времето от месец януари 2013г. до лятото на 2013г. при спазване на всички нормативни изисквания, включително изготвяне на одобрена от директора на РДГ- С. горскостопанска програма. Програмата на поземлен имот №000122 от 2013г. предвиждала извеждане на санитарна сеч за отдел 1050, подотдели „е”, „ж” и „л” с интензивност 100%, за подотдел „д”- извеждане на санитарна сеч с интензивност 60%, за подотдели „б” и „к”- извеждане на санитарна сеч с интензивност 50% и за подотдели „в”, „г”, „з” и „и”- извеждане на санитарна сеч с интензивност 40%.

На основание чл.62, ал.5, т.2 от Наредба №8/2011г. за сечите в горите ангажираните от св. С лицензирани лесовъди, свидетелите И И. и Й Х приели сечите и изготвили протоколи за освидетелстване. За освидетелстването на проведената до тогава сеч били издадени по надлежния ред протоколи от 04.09.2013г. като св. Х присъствал при огледа на терен и заедно със св. И обходили целия имот. След като св. П Н се ангажирал с провеждане на допълнителна сеч в имот №000122 той се свързал с лицензирания лесовъд от гр. К, св. Н В М, притежаващ удостоверение №803/2012г., издадено от Изпълнителната агенция по горите. Сечта била проведена съобразно горскостопанската програма за 2013г., одобрена от Директора на РДГ- С и в съответствие с издадените по надлежния ред позволителни за сеч. На 25.11.2013г. и на 10.04.2014г. били изготвени протоколи за освидетелстване на сечите. При провеждането на сечта в този имот №000122 от страна на св. П Н отново възникнал интерес за извършване на нова сеч на дървета. Във връзка с обосноваване на необходимост за провеждане на нова сеч (на 100%) и изготвяне на съответната документация св. Н се свързал с обв. В.С., а чрез него и с баща му лицензирания лесовъд св. Й С.. Св. С. изготвил план- извлечение за промяна вида на сечта в имот №000122, което на 17.06.2014г. било входирано (като ксерокопие) и заведено с №АСД- 06- 441 на РДГ- С. Планът-извлечение касаел промяна вида на сечта през 2014г. на имота в землището на с. С, общ. К, собственост на св. И Ц. Към план- извлечението била приложена обяснителна записка относно промяна вида на сечта в имот №000122, отдел 1050, подотдели „б”, „в”, „г”, „д”, „з”, „и” и „к”. За всеки подотдел било посочено, че в резултат на обилен снеговалеж и силен вятър насажденията са пострадали от ветролом. Предлагало се извеждането на санитарна сеч на 100%.

Със заповед №РД- 10- 115/30.05.2014г. на Директора на РДГ- С св. Г. П. във връзка с осъществяването на по- ефективен контрол по стопанисването на гори държавна собственост, собственост на физически лица, юридически лица и общини и на основание параграф 3, ал.4, т.2 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба №8 за сечите в горите е била назначена комисия в състав свидетелите инж. И. Р, инж. К. А., инж. Д. Й., инж. К. Ч., инж. А. И. и обв. В.С.. Тази комисия била допълнена с резервни членове свидетелите С. И. С. и Г. С. И. и двамата старши специалисти горски инспектори при РДГ- С.. Съгласно установените правила в пар.3, ал.4, т.2 от ПЗР от наредба №8/2011г. за сечите в горите комисията е следвало да извърши проверка по документи и на терен, за да се прецени необходимостта от промяна вида на сечта и за констатациите от извършената дейност да състави протокол, който да представи за одобряване на директора на РДГ- С.. Цялата документация във връзка със сечта на имот №000122 била подготвена от обв. С., по чиято инициатива била организирана и извършена необходимата проверка от тричленна комисия с членове определени съобразно горецитираната заповед на директора на РДГ- С.. Това станало по следния начин:

На 18.06.2014г. свидетелите Даниела Йорданова и Андон Илиев като членове на комисията били извикани в кабинета на директора на РДГ- С. св. Г. П.. Той им възложил задачи да отидат на място във въпросния имот, находящ се в землището на с. С., общ. К. за извършване на проверка като за целта обв.С. трябвало да ги заведе до там. Преди това обв. С. уведомил свидетелите Й. и И., че гората в този имот е пострадала вследствие на обилен снеговалеж, силен вятър и предходна сеч като гора почти нямало. Той им посочил имот в землището на с. С., от който видимо наскоро била изведена сеч. След тази сеч имало останали единични дървета, като една част от тях били здрави, но имало пречупени и наклонени, повредени дървета. След като се върнали на работното си място в сградата на РДГ- С. от терена, на който бил извършен оглед за удостоверяване на извършената проверка в процесния имот е бил издаден протокол от 18.06.2014г. (с посочена поради техническа грешка дата 18.04.2014г.) Текстът на протокола бил изготвен на компютър от обв. В.С. и изцяло възпроизвеждал текста от обяснителната записка към плана- извлечение за промяна вида на сечта в имот №000122 през 2014г., изготвена от неговия баща лицензирания лесовъд Й. С.. В този протокол било отразено, че комисията е в състав: свидетелите инж. Д. Й., инж. А. И. и С. С.. Според съдържащите се в документа констатации насажденията в имота във всеки един подотдел са пострадали на 100% от снеголом и ветровал вследствие на обилния снеговалеж и силен вятър. Въз основа на констатираното е предложено да се изведе санитарна сеч 100% за усвояване на повредената дървесина. Един екземпляр от така съставения протокол бил подписан от всички членове на комисията, след което е бил одобрен от директора на РДГ- С., св. Г. П и приложен към досието на имота в РДГ- С.

Имот №000122 в землището н с. С, общ. К попадал в границите на защитена зона BG0002029 „Котленска планина” за опазване на дивите птици, обявена със заповед №РД- 910/1112/2008г. на Министъра на околната среда и водите. Съобразно регламентираната процедура по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони предвидените дейности по горскостопанската програма ведно с всички съпътстващи документи, включително и съставения на 18.06.2014г. протокол от комисията при РДГ- С следвало да бъдат представени в РИОСВ- Б за съгласуване. Обв. С. се ангажирал и с представянето на необходимата документация пред РИОСВ- Бургас, но тъй като не разполагал с втори екземпляр от протокола от 18.06.2014г. той разпечатал този протокол като на последната страница срещу позиция „1” вместо св. Д Й. като първи член на комисията той положил подпис. Обв. В.С. предоставил и на останалите двама членове на комисията А И. и С. С. втория екземпляр от протокола, който те подписали собственоръчно.

По делото е изготвена съдебно- графическа експертиза, от заключението на която е видно, че Д. К. Й. не е положила подписа срещу позиция „1” в края на протокол с посочена дата 18.04.2014г. на РДГ- Сливен, представен по досъдебното производство от РИОСВ- Б.. Подписът срещу позиция „1” в края на протокола е положен от обв. В.Й.С..

Представеният пред РИОСВ- Б. неистински протокол е послужил за издаването на становище на РИОСВ- Б. с изх. №4371/01.07.2014г., което е било представено в РДГ- С. за финализиране на процедурата по одобряване на цитирания по-горе план-извлечение. Планът- извлечение за промяна вида на сечта през 2014г. е дал основание за провеждане на 100% сеч, поради засягане на насажденията от ветролом и снеговал въпреки, че в хода на проведеното разследване е било установено, че в процесния имот не е имало условия, които да обуславят провеждането на санитарната сеч. Изискана е справка от фирма „Пролес Инженеринг” ООД, извършила инвентаризация на територията на ТП „ДГС- Котел” през лятото на 2013г. В обхвата на тази инвентаризация бил и въпросния имот в землището на с. С., общ. К.. Видно от съдържанието на писмо изх. №126/22.06.2016г. във всички отдели и подотдели на имот №000122 с изключение на подотдели 1050 „б”, „и” и „н” са установени повреди от снеголом в размер на 20% средно засегнати дървета и 10- 20% силно засегнати.

По делото е изискана справка от Метеорологична обсерватория- гр. С. относно данни за настъпили през периода месец септември 2013г.- месец юни 2014г. природни явления, обилен снеговалеж и силен вятър в района на с. С., общ. К.. От тази справка е видно, че за периода месец септември 2013г.- месец декември 2013г. силен вятър в района не е регистриран. Същото се отнася и за периода месец януари до месец юни 2014г.

По отношение на регистрираната снежна покривка са били отчетени следните данни: На 26.11.2013г. е била регистрирана най-висока снежна покривка- до 27 сантиметра височина; На 30.11.2013г. е била отчетена височина 12 сантиметра; За началото на 2014г.- от 26.01.2014г. е бил регистриран снеговалеж с височина на снежна покривка от 5 до 25 сантиметра; През месец февруари е отчетено стопяване на снежната покривка. За месец март е отчетен валеж от дъжд и сняг- височина на снежна покривка от 8 до 20 сантиметра; Стопяване на същата е продължило до 16.03.2014г. През месеците април, май и юни 2014г. са били отчетени само валежи от дъжд.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на събраните по делото доказателства и доказателствени средства, взети в тяхната съвкупност и поотделно като безпротиворечиви и относими към предмета на делото.

Съдът кредитира показанията на свидетелите А. И., С. С., Г. П., Д. Й., Й. С., П. Н., И. И., Н. М., И.Ц. и С. С., дадени в хода на досъдебното производство, тъй като те са последователни, относими към предмета на делото и кореспондират напълно с всички останали събрани по делото доказателства.

Съдът дава вяра и на писмените доказателства, присъединени към доказателствения материал по делото по реда на чл.283 от НПК.

Съдът дава вяра и на заключението на вещото лице по изготвената съдебно- почеркова експертиза, тъй като същото не бе оспорено от страните, а и съдът няма основание да се съмнява в добросъвестността и професионалната компетентност на експерта.

Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна, съдът изведе следните правни изводи:

С деянието си обв. В.С. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.308, ал.1 от НК, затова че на 18.06.2014г. в гр. С. съставил неистински официален документ- Протокол от 18.06.2014г., рег. индекс КД- 01- 03-1485/23.06.2014г. на РДГ- С., за извършен обход на имот с №000122, отдели/подотдели 1050 „б”, 1050 „в”, 1050 „г”, 1050 „д”, 1050 „з”, 1050 „и”, 1050 „к” по Горскостопанска програма 2012 на ТП „Държавно горско стопанство”- Котел в землището на с. С., общ. К., на който е придаден вид, че е издаден и подписан от инж. Д. Й. като член на комисия от РДГ- С., назначена със заповед №РД- 10- 115/30.05.2014г. с цел да бъде използван пред РИОСВ- гр. Бургас.

От събраните по делото доказателства е видно, че представения пред РИОСВ – Бургас протокол от 18.04.2014г. е изготвен от обв. В.С., който е положил подпис в позиция „1”, където е следвало да се подпише св. Д. Й.. Поради това обстоятелство въпросният документ е неистински като му е придаден вид, че представлява конкретно писмено изявление на друго лице, а не на това, което действително го е съставило. Обв. С. е боравил с целия набор от документи представени пред РИОСВ- Б., което се е установило и от заключението на съдебно- графическата експертиза, относно положените подписи в графа „Уведомител” в края на уведомлението за план/програма и срещу „Вярно с оригинала” под текста на решение №ПР 1/19.11.2003г. за възстановяване на собствеността върху отнети земи и гори от горския фонд в землището на с. С., общ. К.. Върху всички посочени части от документите подписът е положен от обв. В.С.. Безспорно се установи от събраните по делото доказателства, че именно той е съставил въпросния документ и същият е съставен с цел да бъде използван пред РИОСВ- Бургас като е бил депозиран в инспекцията. Протоколът от 18.06.2014г., представен пред РИОСВ- Б. е официален документ по смисъла на чл.93, т.5 от НК. Той е следвало да бъде издаден по установен ред и форма от длъжностно лице в кръга на службата му. Съгласно параграф 3 от ПЗР на Наредба №8/5.08.2011г. за сечите в горите, издадена от Министъра на земеделието и храните необходимостта от промяната на вида на сечта се установява от комисия назначена от Директора на Регионалната дирекция по горите или оправомощено от него длъжностно лице, когато се предлага промяна в утвърден лесоустройствен план или програма. В едномесечен срок от постъпване на предложението комисията изготвя протокол за работата си, с който се произнася относно необходимостта от промяна. Въз основа на протокола на комисията и решение или становище на компетентния орган по околна среда съответният орган по ал.4 одобрява или мотивирано отказва да одобри план- извлечението за промяна на вида на сечта.

Въпросният протокол е издаден въз основа на заповед на Директора на РДГ- С. от 30.05.2014г. с правно основание параграф 3 от Наредба №8 за сечите в горите. Съобразно заповедта изготвения от комисията протокол е следвало да бъде предоставен за одобрение на директора на РДГ- С.. В протокола са посочени конкретни имена на членове на комисията, определени със заповедта, в частност да извършат проверка в имот №000122. В заглавната му част е изписано „Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция по горите- Сливен”. Поставено е лого на дирекцията. Поставен е реквизит „Одобрил директор РДГ- С., инж. Г. Петров”. Положен е подпис в оригинал на директор РДГ поставен е печат в оригинал на РДГ- С..

Деянието обв. С. е извършил с пряк умисъл, тъй като е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици. Той е съзнавал, че съставя неистински документ, полагайки подпис от името на друго лице. Обществената опасност на деянието, извършено от обв. С. се обуславя от обстоятелството, че създаването на процесния документ е етап от осъществяване на предварително съгласувана схема за неправомерно извършване на сеч на горски насаждения. Изготвения от обв. С. протокол се характеризира като неистински документ. Той притежава характеристиката и на документ с невярно съдържание, тъй като удостоверява неверни обстоятелства, свързани с наличие на условия за извършване на 100% санитарна сеч в процесния имот. Степента на обществена опасност на деянието е по- висока, тъй като обв. С. е извършил действия във връзка с мотивирането на длъжностните лица подписали протокола, свидетелите Андон Илиев и С. С. като им е предоставил подвеждаща информация за състоянието на горските насаждения.

Причини, мотиви и условия за извършване на престъплението съдът намира в ниската правна култура на обвиняемия.

Като смекчаващи отговорността обстоятелства, съдът прие чистото съдебно минало на обвиняемия и добрите му характеристични данни.

Съдът не отчете отегчаващи отговорността обстоятелства.

При определяне на вида и размера на наказанието, което следва да наложи на обвиняемия, съдът се съобрази с обстоятелството, че са налице законните условия за прилагане на чл.78а от НК. Обвиняемият С. е с чисто съдебно минало. Той не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел 4 на глава 8 от НК. Размерът на предвиденото наказание за това престъпление е до три години „Лишаване от свобода”. От деянието не са причинени имуществени вреди. Ето защо съдът намира, че са налице условията за освобождаване на обв. С. от наказателна отговорност на основание чл.78а от НК като му се наложи административно наказание „Глоба” в полза на Държавата. Съдът счете, че като се вземат предвид смекчаващите отговорността обстоятелства и липсата на отегчаващи такива следва да наложи на обв. С. минималния предвиден в закона размер на наказанието „Глоба”, а именно в размер на 1000 лева.

Съдът счита така определеното наказание за максимално справедливо и за отговарящо в максимална степен на обществената опасност на деянието и обвиняемия.

С оглед правилата на процеса съдът осъди обв. С. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- Сливен сумата от 1146,04 лева, представляваща направени разноски по делото.

Ръководен от гореизложеното съдът постанови решението си.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: