Мотиви към решение №19/10.01.2018г. по АНД №1722/2017г., изготвени на 10.01.2018г.

 

         Производството е образувано по повод постановление на РП-С., с което се иска налагане на административно наказание на обв. В.Н.Н. по реда на чл.78а от НК за извършено от нето престъпление по чл.343б, ал.3 от НК.

В съдебно заседание РП- С., редовно и своевременно призована не изпраща свой представител.

В съдебно заседание обвиняемият, редовно и своевременно призован не се явява. Явява се упълномощен защитник, който моли съда да му бъде наложено минимално наказание по чл.78а от НК.

 

ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО:

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Обвиняемият Н. притежава от 2016г. свидетелство за управление на МПС №283013352 валидно до 27.06.2026г. От издаването на СУМПС е наказван до настоящия момент един път за нарушаване на правилата за движение по пътищата.

На 23.06.2017г. обв. Н. през деня, неустановено точно по кое време употребил наркотични вещества. След полунощ, вече на 24.06.2017г. около 02,00 часа се качил на личния си лек автомобил марка „Мерцедес” с рег. №…. и го управлявал по ул. „Цар Симеон” в гр. Сливен. Около 02,20 часа управляваният от обв. Н. лек автомобил бил забелязан от свидетелите Атанасов и Иванов, служители в група за опазване на обществения ред (ГООР) при РУ на МВР- С... Те решили да извършат проверка на автомобила и го последвали със служебния автомобил като го спрели в района на Хлебозавод „Демеа”. Установили самоличността на водача и забелязали, че същият изглежда уморен и замаян, а зениците му били разширени. На въпрос дали е употребил наркотични вещества обв. Н. отговорил положително. По тази причина свидетелите И. и А. поискали съдействие от автоекип на „Пътен контрол” при ОД на МВР- С.. Дежурният в ОДЧ указал на свидетелите И. и А. да отведат обвиняемия до сградата на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР- Сливен. След като го отвели до посочената сграда на КАТ- С., обв.Н. бил поет от свидетелите С. и Ч.и, които го изпробвали с техническо средство „Drager Drug Check 5000 за употреба на наркотични вещества. Уредът отчел, че обв. Н. е употребил наркотични вещества, съдържащи метамфетамин. На обв. Н. бил съставен акт за установяване на административно нарушение №072153/24.06.2017г. и му бил издаден талон за медицинско изследване от  същата дата. Служителите на полицията отвели обв. Н. ***, където той дал кръв за изследване.

По делото е изготвена съдебно- химическа токсикологична експертиза, от заключението на която е видно, че е установена и доказана употреба на наркотично вещество метамфетамин.

 

ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО:

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на събраните по делото доказателства и доказателствени средства, взети в тяхната съвкупност и поотделно като безпротиворечиви и относими към предмета на делото.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите И. Ж. И. и С. П. Ч., разпитани в хода на досъдебното производство, тъй като същите са последователни логични и кореспондират напълно с всички останали събрани по делото доказателства.

Съдът кредитира и обясненията на обвиняемия Н., дадени в хода на досъдебното производство, тъй като те също не противоречат на останалия събран по делото доказателствен материал.

Съдът дава вяра и изцяло кредитира писмените доказателства, присъединени към доказателствения материал по реда на чл.283 от НПК.

Съдът кредитира и приложеното по делото веществено доказателство, тъй като същото се подкрепя от събраните по делото доказателства.

 

Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна, съдът изведе следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

С деянието си обв. Н. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343б, ал.3 от НК, затова че на 24.06.2017г. в гр. С. управлявал МПС- лек автомобил марка „Мерцедес” с рег. №… след употреба на наркотични вещества- метамфетамин, установено по надлежния ред със съдебно- химическа токсикологична експертиза с изх. №И- 8511/13.10.2017г. на ВМА- София.

Безспорно е авторството на деянието, както и виновното поведение на обв. Н.. Той е извършил деянието с пряк умисъл, тъй като е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици. Установи се по несъмнен начин от събраните по делото доказателства, че обв. Н. е управлявал въпросния лек автомобил под въздействието на наркотични вещества, а именно метамфетамин, тъй като от направената съдебно- химическа експертиза е видно, че в кръвта му е налице присъствие на наркотично вещество от групата на стимулантите метамфетамин.  Метамфетаминът е наркотично вещество с изразено стимулиращо действие върху психиката на човека и бързо развиваща се зависимост. Самостоятелната употреба води до изявена възбудна симптоматика, повишаване на сърдечната честота и кръвното налягане, еуфория, създава чувство за удоволствие и прилив на енергия, освобождаване от социалните норми, чувство за съвършенство и компетентност, сила. Може да предизвика халюцинации. От заключението на вещите лица по изготвената експертиза е видно също, че резултатът от количествения анализ на метамфетамина в кръвната проба е в размер на 25ng/mL. Това показва, че действително обв. Н. е управлявал моторното превозно средство след употреба на наркотични вещества

Причини, мотиви и условия за извършване на престъплението, съдът намира в ниската правна култура на обвиняемия и в неспазване на императивните разпоредби на ЗДвП.

Като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът прие чистото съдебно минало на обвиняемия и добрите му характеристични данни.

Съдът не отчете отегчаващи отговорността обстоятелства.

При определяне на вида и размера на наказанието, което следва да наложи на обвиняемия, съдът се съобрази с обстоятелството, че са налице законните условия за прилагане на чл.78а от НК, а именно чисто съдебно минало на обвиняемия, който не се е ползвал досега от привилегията на чл.78а от НК, размерът на наказанието, предвиден в НК за този вид престъпления, а именно наказание „Лишаване от свобода” за срок от една до три години и „Глоба” от 500 до 1500 лева, както и липсата на причинени от престъплението имуществени вреди. Ето защо, съдът освободи от наказателна отговорност обв. Н. като му наложи административно наказание „Глоба” в полза на Държавата. Съдът счете, че с оглед постигане целите на генералната и специалната превенция размера на тази „Глоба” е най- подходящо да бъде в минималния предвиден в закона размер на наказанието по чл.78а от НК, а именно в размер на 1000 лева.

С оглед постигане целите на генералната и специалната превенция съдът счете, че следва да наложи на обв. Н. и наказание „Лишаване от право да управлява МПС”. Счита, че е най- подходящо това наказание да бъде в размер на ЕДНА година.

Съдът счита така определените наказания за максимално справедливи и за отговарящи в максимална степен на обществената опасност на деянието и дееца.

Съдът счете, че следва да се произнесе и по приложеното по делото веществено доказателство, а именно един брой „Drager Drug Check 5000, запечатан в плик с лепенка на ОД на МВР- С. №Б 1630, което да се отнеме в полза на държавата и същото да се УНИЩОЖИ като вещ без стойност.

С оглед правилата на процеса съдът осъди обв. Н. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР С. направените по делото разноски в размер на 180,64 лева.

Ръководен от гореизложеното съдът постанови решението си.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: