Р Е Ш Е Н И Е № 941

 

                               Гр.Сливен, 27.10.2017 г.

 

                               В ИМЕТО НА НАРОДА

 

   Сливенски районен съд, гражданско отделение, VІІ-ми състав в публично съдебно заседание на двадесет и девети септември, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: Мария Каранашева

 

 

при участието на секретаря Д.Н.

като разгледа докладваното гр.д.№ 2889 по описа за 2016 г.,

на Сливенски районен съд,

за да се произнесе, взе предвид следното:  

 

 

В исковата молба ищецът твърди, че на 17.12.2013 г. е сключен договор между Община Сливен и Консорциум ГБС Варад достъпна среда е сключен договор за строително монтажни работи за изграждане на достъпна архитектурна среда за ученици с ограничени двигателни възможности във Второ ОУ Христо Ботев. Твърди се, че страните са уговорили възнаграждение в размер на 118 426.51 лв. с ДДС, строежът е изпълнен и въведен в експлоатация на 20.04.2015 г. и към настоящия момент съоръжението е в изправност и работи. Сочи се, че на 07.07.2014 г. между същите страни е сключен договор за изграждане на мълниезащита на покрива на сградата, по силата на който Община Сливен е превела аванс по договора на стойност 46 800 лв., за извършени и приети СМР на стойност  108 523.15 лв., с ДДС. Сочи се, че е приспаднат аванс на стойност 39 600 лв. по протокол 2 и 3, като остатъка от аванса в размер на 7200 лв. е предвиден за приспадане. С писмо от 14.07.2015 г. Общината е дала съгласие за изпълнение на мълниезащитна инсталация. Сочи се, че на 24.11.2015 г. е поканен Консорциум ГБС Варад достъпна среда да уведоми писмено Община Сливен за датата и часа на откриване на строителната площадка на обекта на изпълнение на СМР, касаещи мълниезащитата. Посочено е, че тъй като не са се явили лично от същата дата се дължи връщането на сумата от 7200 лв. , представляваща неусвоен аванс по договор и заплащането на лихви и неустойки по договора. Посочено е, че при извършена проверка на АДФИ е констатирано неизпълнението на допълнително възникналите СМР.

Поискано е, да бъде постановено решение, с което да се признае за установено, че ГБС Груп България ЕООД, ГБС Груп България ПМ ЕООД и Варад ЕООД дължат на Община Сливен сума в размер на 7200 лв. , представляваща неусвоен аванс за изпълнение на СМР по договор от 17.12.2013 г. и допълнително споразумение от 7.04.2014 г.

Поискано е, да бъдат осъдени ответниците да заплатят на ищеца направените по делото разноски.

Съдът е квалифицирал така предявеният иск, като такъв с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК.

Указано е на   ищеца, че доказателствената тежест по отношение на твърденията му, че между страните е имало сключен договор на 17.12.2013 г., че в последствие има сключено споразумение на 07.07.2014 г., че авансово ищеца е заплатил на ответниците 46 800 лв. по договора за СМР,  че ответниците са поканени да върнат сумата от 7 200 лв., е негова.

Указано е на ищеца, че не сочи доказателства по отношение на твърденията му, че авансово на ответника по договора е преведена сумата от 46 800 лв. и съответно е приспаднат аванс на стойност 39 600 лв., че е изпратена нотариална покана до всяко едно от дружествата за дължимост на сумата от 7200 лв.

 В едномесечния срок за отговор, отговор от ответника ГБС Груп България ЕООД, е постъпил.

 В отговора е заявено, че действително между страните е имало сключен договор, а в последствие споразумение за изпълнение на мълниезащита на покрива на сградата от 7.07.2014 г. Посочено е, че в последствие поръчката не е потвърдена от новия кмет, а нотариалната покана не е получена от адресата и съответно  СМР, не са извършени.

Поискано е, да бъде предоставена възможност на страните да се споразумеят.

В едномесечния срок за отговор, отговор от Варад ЕООД, не е постъпил.

В едномесечния срок за отговор, отговор от ответника ГБС Груп България ПМ ЕООД, не е постъпил

В съдебно заседание Община Сливен, редовно призовани, явява се адв. С., който моли да бъде уважен предявеният иск и да бъдат присъдени на доверителя му направените по делото разноски, съобразно представения списък.

В съдебно заседание ответника ГБС Груп България ЕООД, редовно призован, представител не се явява, не взема становище по предявения иск.

В съдебно заседание ответника ГБС Груп България ПМ ЕООД, редовно призован, представител не се явява, не взема становище по предявения иск.

В съдебно заседание ответника Варад ЕООД, редовно призован, представител не се явява, не взема становище по предявения иск.

            Съдът приема за установено от фактическа страна следното:

            На 2.12.2013 г. е създаден договор за консорциум  между ГБС Груп България ЕООД, ГБС Груп България ПМ ЕООД и Варад ЕООД, по силата на който трите дружества са се обединили за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка „Изграждане на достъпна архитектурна среда за ученици с ограничени двигателни възможности във ІІ-ро ОУ Христо Ботев, гр. Сливен”. С договора страните са сключили договор за консорциум, като са посочили,че целта на консорциума да осъществи съвместно като изпълнител, договор за изпълнение на гореописания проект. В чл. 12 от договора за консорциум е предвидено, че партньорството се разпределя принципно ГБС Груп България ЕООД – 25%, ГБС Груп България ПМ ЕООД 10% от цялата дейност на проекта и Варад ЕООД – 65% от цялата дейност на проекта. В чл. 17 е предвидено, че всички права и интереси, отговорности, гаранции, задължения и рискове и всички печалби и загуби, произтичащи от договора, ще бъдат понесени от всеки от партньорите, съгласно участието в проекта обект.

            На 2.12.2013 г. е сключен договор за сътрудничество и съвместна дейност между ГБС Груп България ЕООД, ГБС Груп България ПМ ЕООД и Варад ЕООД по отношение на участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Изграждане на достъпна архитектурна среда за ученици с ограничени двигателни възможности във ІІ-ро ОУ Христо Ботев, гр. Сливен.

На 17.12.2013 г. е сключен договор между Община Сливен и Консорциум ГБС-Варад достъпна среда, по силата на който Община Сливен, в качеството на възложител и Консорциум ГБС-Варад достъпна среда, в качеството на изпълнител са се уговорили, че изпълнителя приема да извърши строително монтажните работи на обекта изграждане на достъпна архитектурна среда за ученици с ограничени двигателни възможности във ІІ-ро ОУ Христо Ботев, гр. Сливен.  В чл. 2 ал. 1 от Договора е уговорено, че стойността на извършването на строително монтажните работи е 118426.51 лв. с ДДС съгласно ценовото предположение на изпълнителя неразделна част от договора. В чл. 2, ал. 3  е предвидено, че разплащането по договора ще става по следната схема: аванс до 40 % от стойността на договора с ДДС, след подписване на договора, като аванса се приспада от окончателното плащане.

На 7.07.2014 г. е сключено споразумение между Община Сливен и Консорциум ГБС-Варад достъпна среда по отношение на извършване на строително монтажните работи на обекта изграждане на достъпна архитектурна среда за ученици с ограничени двигателни възможности във ІІ-ро ОУ Христо Ботев, гр. Сливен, за допълнителни работи на обекта възникнали по време на строителството, а именно изграждане на мълниезащита на покрива под сградата, необходима за предпазване на сградата и предпазване на монтирания асансьор. Изрично е посочено в споразумението, че стойността по предварителни разчети може да бъде до 9903 лв с ДДС, като от тази стойност се приспада остатъка от неусвоения аванс на стойност 7 200 лв. Срока за изпълнение на споразумението е 62 дни след откриване на строителната площадка.

На 28.04.2015 г. е издадено разрешение за ползване на външна асансьорна уредба и преходна рампа към съществуваща училищна сграда.

На 24.11.2015 г. е изпратена нотариална покана от Община Сливен до Консорциум ГБС-Варад достъпна среда, с която е посочено, че във връзка с изпълнение на СМР на обекта изграждане на достъпна архитектурна среда за ученици с ограничени двигателни възможности във ІІ-ро ОУ Христо Ботев, гр. Сливен, съобразно договор от 17.12.2013 г. и споразумение от 7.07.2014 г. е посочено, че строежа е изпълнен и въведен в експлоатация с разрешение от 20.04.2015 г. За повишаване  безопасното ползване на съоръжението е необходимо изграждане на мълниезащита на покрива на сградата на училището, Община Сливен е превела аванс по договора на стойност 46 800 лв., дадено е съгласие за изпълнение на мълниезащита и след извършване на СМР по споразумението и изготвяне на протокол, ще се приспадне остатъка от неусвоения аванс по договор за СМР от 17.12.2013 г. в размер на 7200 лв с ДДС. В нотариалната покана е посочено, че към 24.11.2015 г. не са изпълнени допълнителните СМР, касаещи мълниезащитата. Изрично е посочено, че Община Сливен очаква в срок до един работен ден след получаване на поканата писмено да бъдат уведомени за датата и часа на откриване на строителната площадка и са поканени Консорциум ГБС-Варад достъпна среда на десетия работен ден да се явят в Община Сливен за оформяне на документите по изпълнените СМР. Със същата покана е посочено, че ако не се явят, дължат връщане на сумата от 7200 лв., представляваща неусвоен аванс. Нотариалната покана е връчена на Консорциум ГБС-Варад достъпна среда на 27.11.2015 г. срещу разписка.

На 30.11.2015 г. е изготвен доклад за извършена финансова инспекция на Община Сливен. В доклада е констатирано, че от изплатените на ГБС Груп България ЕООД средства са в размер на 115 723.16 лв. с ДДС, изплатените на фирмата средства като аванс за строителство са в размер на 46 800 лв. с ДДС, не са приспаднати от аванса 7200 лв.с ДДС, поради което от бюджета на общината са платени на ГБС Груп България ЕООД повече от полагащите се средства. В доклада е посочено, че по време на финансовата инспекция са предприети действия за възстановяване на дължимата от ГБС Груп България ЕООД сума в размер на 7200 лв., като е изпратена нотариална покана.

В отговора на исковата молба, подаден от ГБС Груп България ЕООД е заявено, че не се оспорва, че между страните е сключен договор за изпълнение на СМР изграждане на достъпна архитектурна среда за ученици с ограничени двигателни възможности във ІІ-ро ОУ Христо Ботев, гр. Сливен, констатирана е разлика за възстановяване на 7200 лв. с ДДС. В споразумението страните са се уговорили, че същата следва да се изпълни като допълнително възникнали СМР.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

По предявения иск с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК:

Безспорно се установи в настоящото производство, че на 2.12.2013 г. между ГБС Груп България ЕООД, ГБС Груп България ПМ ЕООД и Варад ЕООД е сключен договор  за консорциум, като дружествата са се обединили за съвместна дейност за участие в обществена поръчка изграждане на достъпна архитектурна среда за ученици с ограничени двигателни възможности във ІІ-ро ОУ Христо Ботев, гр. Сливен. В производството се доказа, че дружествата са се обединили под наименованието Консорциум ГБС-Варад достъпна среда. С договор,сключен на 17.12.2013 г. Консорциум ГБС-Варад достъпна среда като изпълнител и  Община Сливен, като възложител са се уговорили за извършването на изрично определени в договора строително монтажни работи. Във връзка с преведения аванс в размер на 7200 лв., който не е усвоен, страните са се уговорили със споразумение от 7.07.2014 г. за извършване на конкретна строително монтажна работа, а именно изграждане на мълниезащита на покрива на сградата. Уговорен е и срок 62 календарни дни след датата на откриване на строителната площадка. Споразумението не е изпълнено в уговорения срок и въпреки предоставения допълнителен срок с нотариална покана, както и след връчването на исковите молби на трите търговски дружества, няма представени доказателства от ответниците, че са изпълнили задачата , посочена в споразумение от 7.04.2014 г. С оглед изложеното, съдът приема, че предявеният положителен установителен иск е основателен и следва да бъде уважен, като бъде признато за установено, съобразно договора за консорциум чл. 12, че ГБС Груп България ЕООД дължат 25 % от 7200 лв. на Община Сливен, ГБС Груп България ПМ ЕООД дължат 10 % от 7200 лв. на Община Сливен и Варад ЕООД дължат 65 % от сумата 7200 лв. на Община Сливен, ведно със законната лихва за забава, считано от датата на подаване на исковата молба.

С оглед изложеното, предявеният иск ще следва да бъде уважен като основателен и доказан.

На основание чл. 78, ал.1 от ГПК и предвид направеното искане от процесуалния представител на Община Сливен, ще следва да бъде осъдено ГБС Груп България ЕООД да заплати на Община Сливен направените по делото разноски в размер на 72 лв. По направеното искане за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение, съдът като съобрази, че в договор за правна защита и съдействие е посочено договорено възнаграждение 890 лв. в срок до 30.08.2016г. по изрично посочена банкова сметка, ***, че не са представени доказателства за заплащането на договореното адвокатско възнаграждение приема, че разноски за адвокатско възнаграждение не следва да се присъждат.

 На основание чл. 78, ал.1 от ГПК и предвид направеното искане от процесуалния представител на Община Сливен, ще следва да бъде осъдено ГБС Груп България ПМ ЕООД да заплати на Община Сливен направените по делото разноски в размер на 28.80 лв. По направеното искане за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение, съдът като съобрази, че в договор за правна защита и съдействие е посочено договорено възнаграждение 890 лв. в срок до 30.08.2016г. по изрично посочена банкова сметка, ***, че не са представени доказателства за заплащането на договореното адвокатско възнаграждение приема, че разноски за адвокатско възнаграждение не следва да се присъждат.

На основание чл. 78, ал.1 от ГПК и предвид направеното искане от процесуалния представител на Община Сливен, ще следва да бъде осъдено Варад ЕООД, да заплати на Община Сливен направените по делото разноски в размер на 187.20 лв. По направеното искане за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение, съдът като съобрази, че в договор за правна защита и съдействие е посочено договорено възнаграждение 890 лв. в срок до 30.08.2016г. по изрично посочена банкова сметка, ***, че не са представени доказателства за заплащането на договореното адвокатско възнаграждение приема, че разноски за адвокатско възнаграждение не следва да се присъждат.

Така мотивиран, съдът

 

                                               Р Е Ш И:

 

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че ГБС Груп България ЕООД, ЕИК 200834830 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Йордан Йосифов 8-Б ет. 2, офис 6,  дължи на Община Сливен с адрес гр. Сливен, ул. Цар Освободител № 1, ЕИК 000590654 сумата 1800 лв./хиляда и осемстотин лева/ с ДДС, представляваща неусвоен аванс по договор от 17.12.2013 г., сключен между Община Сливен и Консорциум ГБС-Варад достъпна среда (с участници ГБС Груп България ЕООД - 25%, ГБС Груп България ПМ ЕООД  - 10% и Варад ЕООД – 65%), ведно със законната лихва за забава от датата на подаване на исковата молба.

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че ГБС Груп България ПМ ЕООД, ЕИК 200915167 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Йордан Йосифов 8-Б ет. 2, офис 6,  дължи на Община Сливен с адрес гр. Сливен, ул. Цар Освободител № 1, ЕИК 000590654 сумата 720 лв./седемстотин и двадесет лева/ с ДДС, представляваща неусвоен аванс по договор от 17.12.2013 г., сключен между Община Сливен и Консорциум ГБС-Варад достъпна среда (с участници ГБС Груп България ЕООД - 25%, ГБС Груп България ПМ ЕООД  - 10% и Варад ЕООД – 65%), ведно със законната лихва за забава от датата на подаване на исковата молба.

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че Варад ЕООД, ЕИК 121666889 със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ул.Българска легия № 35А,  дължи на Община Сливен с адрес гр. Сливен, ул. Цар Освободител № 1, ЕИК 000590654 сумата 4680 лв./четири хиляди шестстотин и осемдесет лева/, представляваща неусвоен аванс по договор от 17.12.2013 г., сключен между Община Сливен и Консорциум ГБС-Варад достъпна среда (с участници ГБС Груп България ЕООД - 25%, ГБС Груп България ПМ ЕООД  - 10% и Варад ЕООД – 65%), ведно със законната лихва за забава от датата на подаване на исковата молба.

ОСЪЖДА ГБС Груп България ЕООД, ЕИК 200834830 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Йордан Йосифов 8-Б ет. 2, офис 6 ДА ЗАПЛАТИ на Община Сливен с адрес гр. Сливен, ул. Цар Освободител № 1, ЕИК 000590654, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК направените по делото разноски в размер на 72 лв. /седемдесет и два лева /.

ОСЪЖДА ГБС Груп България ПМ ЕООД, ЕИК 200915167 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Йордан Йосифов 8-Б ет. 2, офис 6 ДА ЗАПЛАТИ на Община Сливен с адрес гр. Сливен, ул. Цар Освободител № 1, ЕИК 000590654, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК направените по делото разноски в размер на 28.80 лв. /двадесет и осем лева и осемдесет стотинки/.

 

 

 

 

ОСЪЖДА Варад ЕООД, ЕИК 121666889 със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ул.Българска легия № 35А ДА ЗАПЛАТИ на Община Сливен с адрес гр. Сливен, ул. Цар Освободител № 1, ЕИК 000590654, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК направените по делото разноски в размер на 187.20 лв. /сто осемдесет и седем лева и двадесет стотинки/.

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от връчването му на страните с въззивна жалба пред СлОС.

Препис от решението да се връчи на страните!

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: