Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 950

гр.Сливен, 30.10.2017г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

         Сливенски районен съд, гражданско отделение, трети състав в публично заседание на тринадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: КРАСИМИРА КОНДОВА

 

при секретаря Маргарита Ангелова, като разгледа докладваното от районния съдия гр.д.№ 2193 по описа за 2017 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

Предмет на разглеждане е предявен отрицателен установителен иск за установяване недължимост на допълнително начислена сума за електрическа енергия с правно основание чл.124, ал.1  ГПК.

Ищецът К.  И. твърди, че в началото на м.май 2017г. получила по пощата писмо и фактура и справка за коригиране  на сметката й за ел.енергия. Тогава узнала, че на 01.03.2017г. при извършена проверка на СТИ, измерващо количеството ел.енергия на обект ИТН 4078017 на адрес гр.Сливен, ул.”Волентирска” № 24, ап.3 било констатирано, че то отчитело с грешка минус 93,66 %. Бил съставен констативен протокол и съответно начислено допълнително количество неотчетено ел.енергия за 90 дни от 01.12.2016г. до 01.03.2017г. на стойност 2 080,97 лв.

Ищцата счита, че не дължи сумата за допълнително начислената ел.енергия, тъй като констативния протокол от проверката бил съставен в нейно отсъствие, тя не била уведомявана по никакъв начин за тази проверка, нито била запознавана с каквито и да е съставени документи.

Иска се от съда постановяване на решение, с което да се признае за установено, че ищцата не дължи на ответното дружество сума в размер на 2 080,97 лв., представляваща цената на доставено  и консумирано допълнително количество ел.енергия, начислена за минал период от време  от 01.12.2016г. до 01.03.2017г. за обект, находящ се в гр.Сливен, ул.”Волентирска” № 24, ап.3.

Претендират се деловодни разноски.

В срока по чл.131 ГПК е постъпил писмен отговор, с който се оспорва предявеният иск, като неоснователен.

Ответникът твърди, че сумата била начислена правомерно на основание чл.98а, ал.2, т.6 и чл.104а, ал.2, т.5, вр.чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ, вр.чл.45, ал.1 и чл.51, ал.1 от Правилата за измерване количеството ел.енергия /ПИКЕЕ/.

Твърди, че на 01.03.2017г. служители на ЕВН ЕР извършили проверка на ищцовото СТИ с № 011881202. Проверката била извършена в присъствието на трима свидетели, един от които представител на РУП Сливен и така били изпълнени условията на  чл.63, ал.2 ОУ ЕВН ЕР и чл.48, ал.2 ПИККЕ. Служителите на ЕВН ЕР установили несъответствие на ищцовото СТИ с правилната схема на свързване, порадимонтиран шунт 4 кв.мм  между входящ и изходащ фазов проводник в кабеллния канал непосредствено преди електромера и така абонатът ползвал ел.енергия, без тя да се отчита и съответно заплаща. Правилната схема на свързване била възстановена, а всички действия на служителите били закрепени в констативен протокол, връчен на клиента, съобразно чл.63,ал.1 ОУ ЕВН ЕР.

Корекцията в сметката на абоната потребител била извършена при спазване на нормативната уредба чл.51, ал.1 ПИКЕЕ.

С оглед изложените съображения ответното дружество иска да бъде отхвърлен предявения иск като неоснователен. Претендират се деловодни разноски.

Съдът след анализ на събраната по делото доказателствена съвкупност и след преценка доводите на страните  прие за установено  от фактическа страна следното:

Не е спорно по делото, че ищцата е абонат на ответното дружество за доставка на ел.енергия в недвижим имот, находящ се в гр.Сливен, ул.”Волентирска” № 24, ап.3.

На 01.03.2017г. била извършена проверка на състоянието на средството за търговско измерване / СТИ/ с фабричен № 011881202, измерващо консумирана ел.енергия в дома на ищцата с клиентски № 1010105075, ИТ № 4078017 находящ се на горепосочения адрес.

Проверката била извършена от двама служители на длъжност „ел.монтьор” при електроразпределителното дружество-    Електроразпределение юг” АД гр.Пловдив /ЕВН ЕР/, КЕЦ- гр.Сливен в присъствието на двама свидетели и полицейски служител. Служителите, проверяващи установили, че електромерното табло ТЕПО се намирало на фасадата на сградата, било заключено, но разпломбирано. СТИ било пломбирано. Извършено било контролно измерване с еталолен уред, като била отчетена грешка на отчитане минус 93,66 %. Констатирано било още наличие на монтиран шунт 4 мм между входящ и изходящ фазов проводник в кабелния канал, непосредствено преди електромера. След проверката била възстановена нормалната схема на свързване.

Действията на служителите били закрепени в констативен   протокол № 329686/01.03.2017г., в който за проверяващи са положени три подписа.

Извършена била справка за коригиране сметката за ел.енергия на ищцата, като били начислени допълнително 14390 квтч /10018 дневна и 4372 нощна тарифа/ за изминал период от време - от 01.12.2016г. до 01.03.2017г.  /90 дни/ на стойност 2080,96 лв., съответно издадена фактура № 1171139865/03.05.2017г.

Ищцата била уведомена с писмо от 03.05.2017г. за извършената корекция в сметката с допълнителна сума в размер на 2080,79 лв. на основание чл.48, ал.2 и чл.51, ал.1 от Правила за измерване на количествата ел.енергия /ПИКЕЕ/.

 

 

В хода на производството е назначена и изготвена съдебно техническа експертиза. Според заключението на изготвилото я вещо лице констатациите, отразени в констативен протокол от извършената проверка на 01.03.2017г. отразявали извършена техническа манипулация върху установената схема на свързване на СТИ, изразяваща се в  обединяване на вход и изход на фазови проводници преди електромера в кабелните канали. В резултат на това въздействие, отчитаното количество ел.енергия било винаги по-малко от реално консумираното. Основният ток на консуматора се разделял в случая на два: единият, който протичал от мястото на обединяване директно към абоната и няма да се регистрира от електромера и втори, който ще преминава през СТИ и ще се отчита като консумация. Налице било частично неизмерване на количеството консумирана ел.енергия с точно установен процентен измерител.

Според вещото лице правилно остойностяването на неизмереното количество ел.енергия било извършено при условията на чл.51, ал.1 ПИКЕЕ, т.е. при наличие на установено непълно измерване на ел.енергия, а изчисленията били математически правилни.

Според вещото лице в конкретния случай не би могло да се установи началният момент на грешно отчитане, доколкото поставения шунт бил между входящ и изходящ проводник, разположени в кабелен канал, т.е. реално извън електромера и нямало отваряне на лицев и клемен капак, което да се отчете в софтуера / арг. от изслушването на експерта в о.с.з./..

В хода на процеса се събраха и гласни доказателствени средства.

Показанията на свидетеля М.К. установяват, че проверката на ищцовото СТИ била извършена от свидетеля и негов колега, както и в присъствието на двама служители от охранителна фирма „Кремък”, охраняваща служителите на електроразпределителното дружество, КЕЦ Сливен и един полицейски служител, който положил подпис в констативния протокол на позиция № 3 за извършили проверката.

Горната фактическа обстановка е несъмнена и се установява от събраните по делото писмени доказателства и писмени и гласни  доказателствени средства.

Съдът кредитира заключението на изготвената и изслушана  съдебно- техническа експертиза, като неоспорено от страните и изготвено от вещо лице, в чиято компетентност и безпристрастност няма основание да се съмнява. Съдът кредитира и свидетелските показания, тъй като те кореспондират с писмените такива, в частност съставения констативен протокол от 01.03.201г. и съдебно техническата експертиза.

Приетото за установено от фактическа страна, обуславя следните правни изводи:

Предявен е отрицателен установителен иск за установяване недължимост на парична сума, формирана в резултат на едностранно коригирана сметка  от страна на ответното дружество. Искът е предявен  от лице, имащо правен интерес да иска установяване със сила на пресъдено нещо недължимостта на вземане на ответника, поради което е допустим.

Разгледан по същество се явява изцяло основателен и бива уважен.

При така предявен иск ответникът носи доказателствената тежест  да установи при условията на пълно и пряко доказване, че спорното право е възникнало и съществува, а ищеца следва да докаже фактите, изключващи, унищожаващи или погасяващи това право. Необходимо е ответникът да установи  факта, правопораждащ претендираното от него вземане, едва след което ищеца  да установи възраженията си за неговата недължимост.

В случая се касае  за облигационни отношения, произтичащи от приложимите Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия „ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” АД / ОУ ЕВН ЕС/, както и Общи условия на договорите за пренос на ел.енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД / ОУ ЕВН ЕР/ - сега „Електроразпределение юг”, които са в сила за потребителите на електрическа енергия, както и нормативната уредба в тази насока ЗЕ и ПИКЕЕ.

Между страните не се спори, че ищеца е  потребител на електрическа енергия по смисъла на чл.1, т.4 от Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на “ЕВН България Електроснабдяване” АД, и че процесната сума, оспорена от него е начислена като корекция на сметката. Спорно е обстоятелството, досежно наличие на предпоставки за едностранно извършване на корекция на стойността на потребената ел.енергия.

Разпоредбата на чл.83, ал.1, т. 6 ЗЕ / обн. ДВ бр.54/2012г. в сила от 17.07.2012г./ предвижда, че устройството и експлоатацията на електроенергийната система се осъществяват съгласно норми, предвидени в Правилата за измерване на количеството ел.енергия, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена ел. енергия, както и създаването, поддържането и достъпа до база данни с регистрацията от средствата за търговско измерване.

Приложими към настоящия казус са Правила за измерване на количеството ел.енергия /ПИКЕЕ/, приети от ДКЕВР с протокол № 147/14.10.2013г. /обн. ДВ бр.98/12.11.2013г./ на основание чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ.

Същевременно разпоредбата на чл.98а, ал.2, т.6, б.”а”  и чл.104а, ал.2,т.5 б.”а” и б.”б”ЗЕ, сочи, че крайния снабдител продава ел.енергия при публично известни условия, които задължително съдържат реда за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка, съгласно правилата по чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ в полза на крайния снабдител за потребена ел.енергия в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена ел.енергия, поради неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл.120, ал.3 ЗЕ. Такива публично известни условия се явяват Общите условия на двете енергийни дружества –енергоснабдителното ЕВН ЕС и енергоразпределителното  ЕВН ЕР.

Следователно предпоставките и процедурата за извършване на корекция на сметката на потребител на ел.енергия се съдържат в раздел VІІІ и ІХ  ПИКЕЕ, както и в ОУ на двете енергийни дружества.

Според чл.51 ПИКЕЕ операторът на разпределителната мрежа предоставя на крайния снабдител и доставчик от последна инстанция информация за дължимата сума от съответния клиент, вследствие на установено неизмерване, непълно или неточно измерване, определена на база коригираните количества ел.енергия.

Нормата на чл.45, ал.1 ПИКЕЕ сочи, че когато при проверка на измервателната система се установи грешка над допустимата, съгласно наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол и не е известно кога се е появила установената грешка, отчетеното количество ел.енергия се определя съгласно процедура, предвидена в договорите с оператора на преносната мрежа или в раздел ІХ  ПИКЕЕ за оператора на разпределителната мрежа. Така  разпоредбите на чл.48, чл.49 и чл.50 ПИКЕЕ предписват отделните случаи на неизмерване, неправилно или неточно измерване на ел.енергия и начина на изчисление при извършване корекция на сметката на съответния абонат-потребител на ел.енергия, а чл.47 ПИКЕЕ, както и чл.63, вр.чл.54, ал.1 ОУ ЕВН ЕР регламентира процедурата за извършване на проверка на СТИ.

С Решение №111/17.07.2015г. по т.д. № 1650/2014г. на І т.о. ВКС – постановено по реда на чл.290 ГПК се прие, че с изменението на ЗЕ с ДВ бр.54/12г. съществува законово основание крайният снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената ел.енергия, ако е изпълнил задължението си по чл.98а, ал.2, т.6 и чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ за предвиждане в ОУ на договорите на ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка и на правила за измерване на количеството ел.енергия, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата на измерване, условията и реда за тяхното обслужване, вкл. за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена ел.енергия и за извършване на корекция на сметките за предоставена ел.енергия.

В Решение № 115/20.09.2017г. по т.д.№ 1156/2016г., ІІ т.о. ВКС РБ - постановено по реда на чл.290 ГПК също се прие, че след влизане в сила на измененията и допълненията на чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, направени със Закона за изменение и допълнение на ЗЕ /обн. ДВ, бр. 54/2012 г., в сила от 17.07.2012 г./, и след влизане в сила на ПИКЕЕ, обн. ДВ, бр. 98/2013 г., в сила от 16.11.2013 г. е предвидено законово основание крайният снабдител /доставчикът/ едностранно да коригира сметката на клиента /потребителя/ само поради обективния факт на констатирано неточно отчитане или неотчитане на доставяната електрическа енергия.

Прието е също така, че крайния снабдител на ел. енергия не е длъжен да доказва виновно поведение на абоната при доказано неточно отчитане на електромера на клиента и извършено преизчисление на сметката му, както и, че е освободен от задължението да докаже реално потребеното количество електрическа енергия. Потребителят има право да оспори установените по предвидения в ЗЕ и ПИКЕЕ ред данни и да ангажира доказателства за установяване на по-малко потребено количество електрическа енергия с оглед на намиращите се в съответния обект електроуреди, тяхната енергийна ефективност и режима на ползването им.

За извършване на преизчисление на количеството електрическа енергия от крайния снабдител по един от предвидените в раздел IХ ПИКЕЕ начини е достатъчно да бъде установена съответната причина за неизмерване или неточно измерване на електрическата енергия и спазване на предвидената в ЗЕ и ПИКЕЕ процедура.

Следва да се отбележи, че разпоредбата на чл.47 ПИКЕЕ е отменена с Решение № 1500/06.02.2017г. по адм.д. № 2385/2016г. на петчленен състав, І колегия ВАС РБ и тъй като към процесния  казус, с оглед момента на извършване на проверката на ищцовото СТИ и констатиране на частичното неизмерване на количеството ел.енергия не следва да се прилага, то следва да намерят приложение разпоредбите на чл.63, вр.чл.54, ал.1 ОУ ЕВН ЕР, вр.чл.98а, ал.2, т.6 и чл.104а, ал.2, т.5, б.”а” ЗЕ.

Следователно в настоящия процес в тежест на ответника е да докаже по несъмнен начин наличие на неточното измерване и/или неизмерване на ел.енергия, причината за това, както и спазване на процедурата, предвидена в ПИКЕЕ, по отношение на начините на изчисление и ОУ, относно извършената проверка на СТИ, съставяне на констативен протокол, връчването му на клиента с обратна разписка и съответно уведомяването на абоната за извършената корекция.

В настоящия казус се установи, чрез съдебно техническа експертиза частично неизмерване на количеството доставена ел.енергия, поради извършено въздействие- манипулиране на ищцовото средство за търговско измерване чрез промяна в схемата на свързване.

Опорочена обаче е  процедурата, предвидена в чл.48, ал.2 ПИКЕЕ  и чл.63, вр.чл.54, ал.1 ОУ ЕВН ЕР, вр.чл.98а, ал.2, т.6 и чл.104а, ал.2, т.5, б.”а” ЗЕ по извършване на проверка на СТИ и нейното отразяване в констативен протокол в конкретния казус, поради което не би следвало да се извърши корекция в сметката на абоната за минал период от време.

Констативният протокол от извършената проверка е съставен в присъствието на двама свидетели, посочени с недостатъчно за идентифицирането им данни – по две имена. Установи се в хода на производството, посредством гласните доказателствени средства, че проверката била извършена в присъствието само на един полицейски служител в нарушение на чл.48, ал.2 ПИКЕЕ. В случаите на установена промяна в схемата на свързване на СТИ, констативният протокол следва да е съставен в присъствието на органите на полицията и съответно подписан от тях. Употребата на множествено число в тази разпоредба сочи, че полицейските служители, присъствали на проверката на 01.03.2017г. следва да са най-малко двама, отразени в протокола с по три имена и други идентифициращи данни, което в случая липсва. Полицейският служител не е положил подпис за присъствал на проверката, а подписът му, както и тези на останалите двама свидетели не е ясно какво верифицират – обстоятелството, че клиента не е открит или, че отказва да подпише.

Не се представиха и доказателства за изпращането, респ. връчването на  констативният протокол на ищцата – абонат с препоръчано писмо с обратна разписка.

Ето защо съдът намира, че предявеният  отрицателен установителен иск се явява основателен и следва да бъде уважен изцяло.

Ищцата е претендирала присъждане на разноски и с оглед изхода на спора, съгласно разпоредбата на чл.78, ал.1 ГПК, следва да й бъдат присъдени такива в размер на 453,50 лв., от които платена държавна такса 83,50 лв. и 370 лв. платен адвокатски хонорар.

 

         Ръководен от гореизложеното, съдът 

 

Р      Е     Ш     И  :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че К.Х.И., ЕГН: ********** *** и съдебен адрес ***, чрез адв.С.К. *** НЕ ДЪЛЖИ на “ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.“Христо Г. Данов” № 37, ЕИК 123526430, сума в размер на 2 080,97 лв. / две хиляди и осемдесет лева и 0,97 ст./, представляваща стойност на допълнително начислена ел.енергия /14 390 квтч/ за периода  от 01.12.2016г. до 01.03.2017г. за обект: гр.Сливен, ул.”Волентирска” 24, ап.3 по фактура № 1171139865/03.05.2017г.

 

ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1 ГПК  “ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.“Христо Г. Данов” № 37, ЕИК 123526430 ДА ЗАПЛАТИ на К.Х.И., ЕГН: ********** *** и съдебен адрес ***, чрез адв.С.К. *** сума в размер на 453,50 лв. / четиристотин петдесет и три лева и 0,50 ст./, деловодни разноски.

 

 

Решението може да бъде обжалвано пред Сливенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.

 

                               

              

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: