РЕШЕНИЕ  №894

                гр. Сливен, 12.10.2017г.

 

                           В ИМЕТО НА НАРОДА

     Сливенския районен съд, гражданско отделение,VІІ-ми състав в публичното  заседание   на петнадесети септември, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                                  

                                                    Председател : Мария Каранашева

 

при секретаря  Добринка Недкова

като разгледа докладваното от    съдия  Каранашева                       

гр. дело   № 2847 по описа за  2017 год.

на Сливенски районен съд ,

за да се произнесе, взе предвид следното:        

 

Предявени са обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.357, ал. 1, от КТ, във вр. чл. 195, ал. 1 от КТ във вр. чл. 188, ал. 1, т. 2 от КТ и иск за осъждане на работодателя да заплати дължимото допълнително материално стимулиране на работника .

            В исковата молба ищецът твърди, че работи по трудов договор като старши учител в ОУ Димитър П. *** в начален етап на обучение и класен ръководител на ІІ а клас от 2010 г. Твърди се, че до момента не е имало оплаквания от ищцата, която е работила като начален учител повече от 20 години. На 3 май 2017 г. се е провела родителска среща, на която родителите на учениците на ищцата са казали, че са доволни от работата й с тях. На 4 май 2017 г. около 09:15 ч по време на втория час на ищцата е влязла г-жа С.Й.и е поискала да остане в часовете с мотива за подобряване на дисциплината в час. Ищцата й отвърнала, че не желае тя да присъства в часовете й, защото не е запозната с такива разпореждания или заповеди от директора. 10 – 15 минути след като Йорданова  е напуснала класната стая влязла секретарката на директора и накарала ищцата да подписва заповед на директорката, а ищцата я помолила да напусне, тъй като все още е в час и в междучасието ще прочете заповедта и ще поговорят. В междучасието секретарката на директорката отново намерила ищцата, която отказала да подпише заповедта с мотива, че няма необходимост от тези мерки и се уронва авторитета и достойнството й на човек и учител с над 20 години стаж. В следващия час отново влязла С.Й.и ищцата й обяснила, че не е съгласна със заповедта, тъй като е старши учител и я помолила да напусне. Сочи се, че в четвъртък часовете на ищцата са до 14 часа и след това ищцата оставала да работи по проект, но директорката не е разговаряла с нея. На 5 май 2017 г. на ищцата е поискано писмено обяснение защо не е допуснала С.Й.в часа си и ищцата отказала да дава писмени обяснения. На 11 май 2017 г. й е била връчена заповед за налагане на дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение”. Твърди се, че не е налице от страна на ищцата неизпълнение на заповедта от 4 май 2017 г., тъй като в първия час, в който не е допуснала колежката си, заповед не й е била връчена, а втория път тя е обяснила на колежката си, че не е съгласна със заповедта. Сочи се, че в заповедта за налагане на дисциплинарното наказание е описано кой и в качеството на какъв я издава, не са описани нарушенията на трудовата дисциплина, ако има такова, така както е предвидено в КТ, не е направена преценка защо се налага на ищцата второ по тежест дисциплинарно наказание.

Поискано е, да бъде отменена заповедта за налагане на дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение”, като незаконосъобразно и да бъде осъден ответника да заплати на ищцата дължимите суми за допълнително материално стимулиране в размер на 300 лв. за 24 май 2017 г., както и да бъдат присъдени на ищцата направените по делото разноски.

 Съдът е квалифицирал така предявените искове, като такива, с правно основание чл.357, ал. 1, от КТ, във вр. чл. 195, ал. 1 от КТ във вр. чл. 188, ал. 1, т. 2 от КТ и иск за осъждане на работодателя да заплати дължимото допълнително материално стимулиране на работника, като такъв за допълнително трудово възнаграждение с правно основание чл. 245, ал. 1 от КТ.

Указано е на ищцата, че доказателствената тежест по отношение на твърденията й, че родителите са били доволни от работата й с нейните ученици, влизанията на С.Й.съответно във втория и третия час, връчването по време на междучасие от секретарката на директора на заповед, е нейна.

В дадения едномесечен преклузивен срок за отговор,  от ОУ Димитър П. *** е постъпил.

В отговора се твърди, че предявените искове са неоснователни. Посочено е, че на 28.04.2017 г. се е провел разговор между ищцата, г-жа Н., главния учител С. и председателя на Етичната комисия в училището г-жа И. по повод постъпил устен сигнал от родители, които искат да инициират подписка в израз на недоволството от отношението и подхода на ищцата в работата й с ученици и родители. Директорката е изразила становище, че една такава подписка би накърнила имиджа на училището и авторитета на педагозите, работещи в него.Твърди се, че ищцата е отказала предложението за предприемане на действия за решаване на конфликта. Сочи се, че на 3 май 2017 г. е проведена родителска среща и на тази дата е връчена на С. протокол за проведената среща. На 3 май 2017 г. са присъствали 15 родители, директора на училището, г-жа Николова и г-жа Йорданова. Основните посочени проблеми са били, че в часовете водени от ищцата липсва дисциплина, родителите са виждали ученици да се разхождат в час, да викат в час и на силен шум по време на час. Сочи се, че родителската среща е приключила с конкретни решения, отразени в протокола. Твърди се, че във връзка с родителската среща, директора на училището е издала заповед за периода от 4 май 2017 г. до 18 май 2017 г. в класа да присъстват и двете учителки с цел взаимно подпомагане. Със същата заповед е разрешен достъпа на родителите по време на провеждане на часовете и е разпоредено до 2 юни 2017 г. двете учителки да представят писмена информация за резултатите и ефекта. Сочи се, че в 12:20 ч заповедта е връчена при отказ на ищцата. На същия ден г-жа Й. е уведомила с писмо директора на училището, че е препятствана от ищцата да изпълни заповедта. На същия ден е съставен и протокол, който е връчен при отказ на ищцата. На същия ден и час е връчено искане за даване на обяснения при условията на отказ на ищцата. Твърди се, че на същия ден в 13:58 ч другата учителка отново се е опитала да влезе в час, а ищцата взела стола, изнесла стола навън и казала на С., че няма да влиза в часовете й. Сочи се, че с това си действие ищцата е препятствала изпълнението на заповедта от 4 май 2017 г. Твърди се, че по двете искания за предоставяне на обяснения със срок до 10 май 2017 г. ищцата не е предоставила такива на работодателя. Сочи се, че на 11 май 2017 г. е издадена заповед за налагане на дисциплинарно наказание. Твърди се, че на 12 май 2017 г. 13 родители от всички 20 деца са входирали подписка, с която са поискали от директора на училището незабавна намеса и вземане на адекватно решение по проблема с дисциплината на децата по време на часовете при г-жа С.. Твърди се, че ищцата не е изпълнила заповедта от 4 май 2017 г. и е препятствала изпълнението й от другата учителка Сочи се, че е налице умишлено препятстване на изпълнението на заповедта, поради което й е наложено дисциплинарно наказание. Твърди се, че е неоснователно и искането за присъждане на допълнително трудово възнаграждение. Направено е признание, че дължимото ДТВ е в размер на 400 лв. и не е необходимо назначаването на експертиза.

Поискано е, да бъдат отхвърлени изцяло предявените искове, като неоснователни и да бъдат присъдени на ответника направените по делото разноски.

 Не се спори между страните по отношение на наличието на трудово правоотношение.

Указано е на ответника,че доказателствената тежест относно законосъобразно налагане на дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение”, наличието на извършено дисциплинарно нарушение от ищцата, спазването на процедурата предвидена  от чл. 181 до 195 от КТ, наличието на предходни оплаквания преди издаването на заповедта от родители на деца, е  негова.

В съдебно заседание ищцата, редовно призована се явява лично и чрез процесуалния си представител адвокат С., моли да бъдат уважени предявените искове и да й бъдат присъдени направените по делото разноски.

В съдебно заседание ответникът, чрез процесуалния си представител адв. П., моли да бъдат отхвърлени предявените искове като неоснователни и недоказани и да им бъдат присъдени направените по делото разноски адвокатско възнаграждение.

С протоколно определение от първи септември е допуснато изменение на размера на иска за ДМС от 300лв на 400лв.

           Съдът като взе предвид становището на страните и събраните по делото доказателства,на основание чл.235, ал.2 от ГПК приема за установено от фактическа страна следното:

С трудов договор     от 01.09.2011 г. между ІV-то ОУ Д. П. ***, в качеството на работодател и Р.Д.С., в качеството на служител е уговорено, че служителя приема да изпълнява длъжността „начален учител”, съобразно изискванията на длъжностната характеристика, с която се е започнал предварително. Уговорено е основно трудово възнаграждение 450 лв., възнаграждение за прослужено време 81 лв. и удължен платен годишен отпуск 48 работни дни.

С карта за оценяване на допълнително трудово възнаграждение на педагогически специалисти, без посочена дата на Р.Д.С. са дадени 43 точки от 100.

С допълнително споразумение от 13.01.2012г . е променена длъжността на Р.Д.С. от „начален учител” на „старши начален учител” с основно трудово възнаграждение 483 лв.

С допълнително споразумение от 18.03.2013 г . е променено трудовото възнаграждение на Р.Д.С. с основно трудово възнаграждение 535 лв., за продължителна работа 112.35 лв.

От сертификат, издаден на Р.Д.С. се установява, че е преминала успешно квалификационен курс „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентност за работа в интеркултурна среда” на 11.11.2013 г.

На 10.09.2014 г. е издаден сертификат на Р.Д.С. за участие в семинар на тема „Формиране на дигитални умения у учениците 1 до ІV клас”.

С допълнително споразумение от 13.09.2014 г . е променено трудовото възнаграждение на Р.Д.С. с основно трудово възнаграждение 555 лв., за продължителна работа 122.10 лв.

На 13.11.2014 г. Р.Д.С. е подписала длъжностна характеристика за длъжност „старши начален учител”.

С допълнително споразумение от 4.03.2015 г . е променено трудовото възнаграждение на Р.Д.С. с основно трудово възнаграждение 572 лв., за продължителна работа 131.56 лв.

С допълнително споразумение от 14.09.2015 г . е променено трудовото възнаграждение на Р.Д.С. с основно трудово възнаграждение 572 лв., за продължителна работа 131.56 лв.Със споразумението е възложено промяна от длъжност „старши начален учител” на длъжност „старши начален учител” на който за времето от 15.09.2015 г. до 24.05.2015 г. се възлага следната годишна натовареност: 11 часа задължителна подготовка при седмичен норматив 21 часа и 15 часа възпитателни дейности при седмичен норматив 30 часа.

Със сертификат от 8.11.2016 г. е удостоверено, че Р.Д.С. е завършила обучителен курс „Силата на училищната общност”.

С допълнително споразумение от 10.12.2015 г . е променено трудовото възнаграждение на Р.Д.С. с основно трудово възнаграждение 572 лв., за продължителна работа 131.56 лв. и допълнително възнаграждение като класен ръководител на 1 а клас по 25 лева на месец за действително отработеното време през периода 15.09.2015 г. до 24.05.2016 г.

С допълнително споразумение от 11.12.2015 г . е променено трудовото възнаграждение на Р.Д.С. с основно трудово възнаграждение 625 лв., за продължителна работа 143.75 лв.

С допълнително споразумение от 28.06.2016 г . е променено трудовото възнаграждение на Р.Д.С. с основно трудово възнаграждение 625 лв., за продължителна работа 150 лв.

От сертификат издаден на 18.06.2016 г. на Р.Д.С. се установява, че е завършила успешно обучителен курс на тема „Силата на училищната общност” модул 2.

На 15.09.2016 г. е подписана длъжностна характеристика за длъжността „старши учител” от ищцата във „функции от длъжностната характеристика” е посочено „планиране на образователния процес при отчитане на възрастовите,индивидуалните особености  и специфичните образователни потребности на учениците и на възможностите за развитието им. В т. 2 е посочено организиране и провеждане на образователния процес.

На 28.10.2016 г. е подписана длъжностна характеристика за длъжността „старши учител” от ищцата във „функции от длъжностната характеристика” е посочено „планиране на образователния процес при отчитане на възрастовите,индивидуалните особености  и специфичните образователни потребности на учениците и на възможностите за развитието им. В т. 2 е посочено организиране и провеждане на образователния процес.

От свидетелство за професионално квалификационна степен, издадено на 7.11.2016 г. на Р.Д.С. се установява, че е придобила четвърта професионално квалификационна степен магистър по специалността „предучилищна и начална училищна педагогика” и професионална квалификация „магистър по педагогика, детски учител и начален учител”

С допълнително споразумение от 2.11.2016 г. Р.Д.С. е приела да организира, проведе и отчете, считано от 2.11.2016 г. извънкласната дейност за преодоляване на обучителните затруднения по математика „Зная математика” в съответствие с тематичната програма и времевия график на провеждането й през учебната 2016/2017 г. В споразумението е посочено , че служителя има право на допълнително възнаграждение , съобразно реално отработените, отчетени и приети часове с часова ставка 12 лв., но не повече от 80. Срока на сключване на споразумението е до 30 май 2017 г.

С допълнително споразумение от 27.02.2017 г. е определено на Р.Д.С. основно трудово възнаграждение в размер на 688 лв. и възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит 172 лв.

На 28.04.2017 г. е съставен протокол за проведена среща-разговор по повод постъпил устен сигнал за проблеми в дисциплината и организацията на урочната работа на г-жа Р.С. във ІІ а клас. Посочено е, че на срещата са присъствали директор, ЗДУД, главен учител, председател на етичната комисия и класния ръководител Р.С.. Посочено е, че предвид изразените становища от двете страни, директора на училището е насрочил родителска среща на 3 .05.2017 г. в 17:30 ч за родителите на учениците от ІІ а клас и е информирал учителката за евентуални последващи административни санкции. Протокола е с отразяване, че С. е отказала да подпише протокола на 3 .05.2017 г.

На 3.05.2017 г е изготвен протокол за проведена среща с родителите на ІІ а клас. В протокола не са посочени изказвания на конкретни родители относно проблеми с дисциплината, а са изведени под надслов „Споделиха следното”, без да е посочено кои родители са го споделили, това мнението на мнозинството от присъстващите ли е. В края на протокола е посочено, че родителската среща е взела следните решения: Двете учителки за известен период от време да работят заедно във всички часове, като всяка от тях присъства в часовете на другата и по този начин те взаимно ще си помагат за овладяване дисциплината на паралелката и през този период са поканени родителите, като гости в учебните часове, да се идентифицират учениците, които са с проблемно поведение и с които ще се работи индивидуално за приобщаването им в паралелката с педадогическия съветник на училището.

Със заповед от 4.05.2017 г. на основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО във вр. чл. 15, т. 1 и т. 8 от наредбата за приобщаващо образование на директора на ОУ Димитър П. *** е наредено за периода от 4.05.2017г до 18.05.2017 г. в учебните часове да присъстват и двете учителки на ІІ а клас г-жа Радост С. и г-жа С.Й.с цел взаимно подпомагане процеса на образование, възпитание и социализация на учениците, чрез овладяване на дисциплината в учебните часове. През същия този период е препоръчителен и разрешен достъпа на родителите на учениците от паралелката. Със заповедта е възложено в срок до  2.06.2017 г. г-жа Р. С. и г-жа С. Й. да представят писмена информация за резултатите и ефекта на приложената срочна мярка за овладяване на дисциплината в паралелката. Предприетата мярка за подобряване на дисциплината, да се отрази в дневника на паралелката, като обща подкрепа на учениците от класа. В заповедта е посочено, че е връчена на Радост С. при отказ да я подпише на 4 .05.2017 г.

На 4.05.2017 г. е входирано уведомително писмо от С. И.Й. за това, че на 4.05.2017 г. пристигнала на работа в 8 часа сутринта с цел изпълнение на заповед № 410/4.05.2017 г. , която подписала, след което влязла в часовете на Р.С., която я помолила да напусне часа. Посочено е, че С.Й.на следващия час отново направила опит да влезе в класната стая и С. я помолила отново да напусне.

На 4.05.2017 г. в 15:15 часа е извършена проверка за изпълнение на заповед от 4.05.2017 г. При направената проверка е констатирано, че в учебните часове на ІІ а клас присъства само учителя на смяна г-жа С. Й.. В протокола е направен извод, че старши начален учител Р.С. не изпълнява заповед от 4.05.2017г. относно оказване на обща подкрепа на учениците в паралелката.

На 4.05.2017 г. е направено искане от директора на ІV-то ОУ Д. П. *** до Р.Д.С. за даване на писмен обяснения, относно неизпълнение на заповед от 4.05.2017 г. на директора на училището за осъществяване на екипна обща подкрепа на учениците от паралелката, констатирано с протокол от 4.05.2017 г. Посочено е, че искането е връчено на Р.Д.С. на 5.05.2017 г. при отказ. Дадения срок за депозиране на писмени обяснения е 10.05.2017 г.

На 11.05.2017 г. е издадена заповед за налагане на дисциплинарно наказание на Р.Д.С. „предупреждение за уволнение”, като е посочено, че е извършено нарушение на трудовата дисциплина изразяващо се в неизпълнение на заповед от 4.05.2017 г. на учителките на паралелката г-жа Р.Д.С. и г-жа С.И.Й.за подобряване на дисциплината на учениците от ІІ а клас с цел провеждане на качествено обучение. Посочено е, че нарушението е установено при направена от директора проверка на 4.05.2017 г. в 15:15 ч. и е документирано в протокол от 4.05.2017 г. Посочено е,ч е на същия ден е постъпило уведомително писмо от С.И.Й.за възпрепятстването й от г-жа Р.Д.С. да изпълни разпореждането , дадено й със заповед на директора на училището от 4.05.2017 г. Посочено е, че нарушението на трудовата дисциплина в случая е тежко, тъй като заповедта касае подобряване дисциплината на учениците от ІІ а клас и трябва да помогне на Р.Д.С., чрез С.И.Й.в овладяване на вниманието на децата по време на провеждане на часовете. Посочено е, че заповедта за налагане на дисциплинарно наказание е връчена при отказ на Р.Д.С. да я подпише, но лица присъствали на отказа, не са посочени.

От правилник за вътрешния трудов ред на ОУ Д. П. *** се установява, че в графа „нарушения на трудовата дисциплина и правилник на вътрешния трудов ред” са : неявяване на работа, системно закъснение, преждевременно напускане на работа или неуплътняване на работното време, закъснение за работа, явяване на работа в състояние предизвикано от употреба на алкохол или други  упойващи средства, употреба на алкохол или други упойващи средства по време на работа, явяването на работа в облекло в разрез с ПДУ и добрите нрави, неизпълнение на възложената работа, съгласно длъжностната характеристика на работника или служителя, непредаване на лично разпределение или искана информация от работодателя или от по висш орган, без уважителни причини, неакуратното водене на задължителна училищна документация, неявяването на всички тържества и национални празници, организирани от училището или други институции, отсъствия от заседание на педагогическия съвет или от общо събрание по неуважителни причини, злоупотреба с доверието и уронване доброто име на училището, както и разпространяване на поверително за него сведение.

Не се спори между страните, че сумата за допълнително трудово възнаграждение ДМС във връзка с 24май Деня на славянската писменост възлиза на 400лв, а този факт се признава изрично в отговора на исковата молба.

С заповед от 12.05.2017г. на директора на ОУ Д.П. е разпоредено да се  начисли ДТВ за официални празници на персонала за 24.05.2017г. на 43 броя лица , като сумата за старши учител е 400лв, но ищцата Р.Д.С. не е посочена в заповедта.

Съгласно чл.14.1.4 от вътрешните правила за работна заплата в ОУ Д.П.,*** допълнително възнаграждение  за официални празници до три пъти годишно  За деня на българската просвета -50% от СБРЗ, за началото на учебната година 30% от СБРЗ, за Рождество 20% СБРЗ.Съгласно чл.14.1.11 допълнително трудово възнаграждение не се определя при наложено на лицето дисциплинарно наказание по чл.188 от КТ до изтичане на срока на наказанието и постъпили писмени жалби срещу лицето.Вътрешните правила са утвърдени на 1.01.2017г.

От показанията на свидетелката Д. се установява, че през месец май 2017г. е правена подписка във връзка с дисциплината.

От показанията на свидетелката Н. се установява, че претенцията на свидетелката е във връзка с дисциплината в часовете на Р.Д.С..

От показанията на свидетелката Г. Н.,  се установява че е получен устен сигнал за подготвяне на подписка срещу Р.Д.С..

От показанията на свидетеля С., се установява че е присъствал на среща, на която е присъствала една от двете свидетелки З. Д. или Ц.Н., , на срещата са присъствали и директора и зам.Директора и председателя на етичната комисия и родителя/Д. или Н./ е изложил, че има проблем с дисциплината на класа.

От показанията на свидетелката К. се установява, че част от родителите на класа, в който е учило детето й финансират училището.От показанията й е видно, че свидетелката е била посетена от учителката С. И. и от една майка, за да се подпише срещу г-жа С..От показанията й е видно, че е присъствала на родителска среща, на която една от майките се е изказвала срещу Р.Д.С..От показанията й се установява, че останалите родители на тази родителска среща са мълчали.От показанията й се установява, че при родителската среща свидетелката е засякла две инспекторки от Инспектората по образование, които са заявили на свидетелката, че са получили погрешна информация от директорката и са много доволни от работата на Р.Д.С..

            При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

По  предявеният иск с правно основание чл.357, ал. 1, от КТ, във вр. чл. 195, ал. 1 от КТ във вр. чл. 188, ал. 1, т. 2 от КТ.

 По предявения иск с правно основание чл.357, ал. 1, от КТ, във вр. чл. 195, ал. 1 от КТ във вр. чл. 188, ал. 1, т. 2 от КТ. Безспорно се установи в настоящото производство, че между страните е имало валидно сключено трудово правоотношение.Не се установи по безспорен и категоричен начин от ответника какво дисциплинарно нарушение е извършила ищцата.По делото се доказа, че непосредствено след родителската среща, на следващия учебен ден е издадена заповед всяка една от учителките на класа на присъства в часовете на другата.Не е извършвана никаква проверка от страна на ръководството и липсват каквито и да било писмени констатации от извършвана проверка в часовете на Р.Д.С. и изложени констатации за проблеми с дисциплината.Проблеми с дисциплината на класа не се доказват със свидетелски показания на родители. Не е отчетено времето на учителя необходимо за самоподготовка, осъвременяването на знанията, проверка на класни и домашни работи при издаването на заповедта, с която е разпоредено влизането в часовете на другия учител. Самата заповед от 4.05.2017г. е със срок за изпълнение от 4.05.2017г. до 18.05.2017г.Следва да се отбележи и незабавността на докладване на неизпълнението й от другия учител, акта за извършената проверка.В заповедта за дисциплинарно наказание не е посочено какво точно е нарушението на трудовата дисциплина извършено от ищцата.В заповедта за налагане на дисциплинарно наказание се сочи, че заповедта от 4.05.2017г. е с цел подобряване на дисциплината на учениците.Никъде в представено трудово досие няма представени писмени доказателства относно наличието на проблем с дисциплината на класа. При издаването на заповед от 4.05.2017г. не е предвиден разумен срок за запознаването със заповедта, на лицата до които е адресирана и срок за изпълнението й, напротив заповедта е издадена на 4.05.2017,г., изпълнението й започва от 4.05.2017г., констатирано е нарушаването й на 4.05.2017г. и съответно са поискани писмени обяснения за неизпълнението й на 4.05.2017г.Ищцата не е нарушила правилника за вътрешния трудов ред на ОУ Д. П. ***, нито е извършила посочените в него дисциплинарни нарушения.Отделен въпрос е доколко директора може да увеличава хорариума с часове на учителите до достигане на 40часа седмично и повече, чрез присъствие в часовете на другия учител.Констатациите за нарушаване на дисциплината в час са направени въз основа на родителска среща, а не въз основа на съответните проверки в часовете от надлежните за това органи във съответния период от време.Следва да се отбележи и, че ищцата няма налагани предходни дисциплинарни наказания и наложеното й дисциплинарно наказание е несъразмерно с твърдяното нарушение. С оглед изложеното заповед, ще следва да бъде отменена, като незаконосъобразна.

По предявения иск с правно основание дължимото допълнително материално стимулиране на работника, като такъв за допълнително трудово възнаграждение с правно основание чл. 245, ал. 1 от КТ в размер на 400лв. Съгласно чл.14.1.11 допълнително трудово възнаграждение не се определя при наложено на лицето дисциплинарно наказание по чл.188 от КТ до изтичане на срока на наказанието и постъпили писмени жалби срещу лицето.Следва да се отбележи обаче, че заповедта за налагане на дисциплинарното наказание следва да е влязла в сила, за да може работодателя да не изплати на работника сумата за ДМС.Доказа се в производството, че на  ищцата не е заплатено допълнително трудово възнаграждение за Деня на славянската писменост 24.05.2017г. и ищцата не фигурира в заповедта на директора за лицата, на които да се изплати ДМС.С оглед основателността на главния иск следва да бъде уважен и акцесорния за иск за ДМС в размер на 400лв.

На основание чл.78, ал. 1 от ГПК, ще следва да бъде осъден ответника да заплати на ищеца направените по делото разноски в размер на 400 лв.

На основание чл.78,ал.6 от ГПК ще следва да бъде осъден ответника да заплати по сметка на СлРС държавната такса върху трите предявени иска в размер на 100лв.

Мотивиран от горното и на основание чл. 236, ал. 1 от ГПК, Съдът

 

 

                                                      РЕШИ:

 

 

ПРИЗНАВА дисциплинарното наказание на Р.Д.С., с ЕГН ********** *** к. …-…-…, наложено със Заповед № 424/11.05.2017 г. на основание чл.195, ал.1 от КТ, вр. чл.188,т.2 от КТ, във вр. чл.187, т.7 от КТ,  и чл.186 от КТ, издадена от Директора на ОУ Д.П.,*** ЗА НЕЗАКОННО и ГО ОТМЕНЯ.

ОСЪЖДА Основно училище  Д. П. ***, Петко  Д.П.№… на основание чл. 245, ал. 1 от КТ чл.14.1.4 от вътрешните правила за работна заплата в ОУ Д.П.,***  да заплати на Р.Д.С., с ЕГН ********** *** к. …-…-…. сумата от 400лв/четиристотин лева/, представляваща допълнително трудово възнаграждение за Деня на славянската писменост 24.05.2017г.

 

 

 

ОСЪЖДА Основно училище  Д. П. ***, П.  Д.П. №… на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК ДА ЗАПЛАТИ на Р.Д.С., с ЕГН ********** *** к…-…-… сумата от 400 /четиристотин лева/ лв., представляваща направени по делото разноски.

ОСЪЖДА Основно училище  Д. П. ***, П.  Д.П. №.. на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК ДА ЗАПЛАТИ по сметка на СлРС държавна такса по  трите предявени иска в размер на 100 лв. /сто лева/.

Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му пред СлОС.

                                                

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: