Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 1123

                                          гр.Сливен 21.12.2017 година.

                                       В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, граждански състав в съдебно заседание на  двадесет и втори ноември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТЯ СВЕТИЕВА

при секретаря ПЕНКА СТОЯНОВА, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело  № 3965  по описа на съда за 2017 година, за  да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на Н.Р.Г. против Заповед № РД-11-09-001/21.06.2017 година на Областен управител на Област Сливен, с която е одобрен план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за местности Г. и Б. в землището на град Сливен, община Сливен, област Сливен в частта, отнасяща се до имот № 67338.437.370.

Постъпила е жалба от Н.Р.Г., в която като се обжалва заповед на Областен управител Сливен на основание чл. 32, ал. 1 от ЗА във вр. с чл. 4 К, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28 Б, ал. 8 от ПЗР на ЗСПЗЗ се твърди, че с нея е одобрен плана на новообразуваните имоти в мащаб М1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани по актове на § 4 от ПЗРЗСПЗЗ на местността „Баш чардак” в землището на гр. Сливен, която заповед е публикувана в Държавен вестник бр. 54/04.07.2017 година. Жалбоподателят сочи, че е единствен наследник на Р. Г. Б., починала на 31.08.1999 година и обжалва  процесната заповед в частта отнасяща се до имот № 67338.437.370. Твърди, че наследодателката му е притежавала лозе 2,900 дка в местността „Гюнюза” при граници: изток – Д. К. и път, запад - път (И. К.), север – В.С. В. и М. Т. М., юг – Г. С. и Д.  К., както и лозе от 0,800 дка, находящо се в същата местност. Сочи се, че с Решение № 82/08.06.1994 година  на Общинска служба по Земеделие гр. Сливен на наследодателката било признато правото на собственост в съществуващи (възстановими) граници на лозе  с площ 2,900 дка в местността „Гюнюзя” и лозе с площ 0,800 дка в същата местност.  Със същото решение е възстановена собствеността в реални възстановими граници върху лозе с площ от 2,900 дка като е отказано възстановяването на лозе от 0,800 дка, тъй като попадало в терен по § 4 от ЗСПЗЗ. Твърди още, че с Нотариален акт №  152, том. VІ, нот. дело №  3581/1994 година на Нотариус при СлРС наследодателката му Руска Георгиева Бобева е призната за собственик на основание чл. 18, ал. 1 и чл. 18 Ж, ал. 1  от ППЗСПЗЗ на лозе с площ от 2,900 дка, девета категория, находящо се в землището на гр. Сливен, местността „Гюнюзя”, при граници: изток – Д. К. и път, запад - път (И. К.), север – В. С. В. и М. Т. М., юг – Г. С. и Д.  К.. Сочи се още, че в  одобрения план на новообразуваните имоти  неправилно имот № 67338.437.370 е записан като собственост на М. Т. М., а наследодателката Р. Г. Б. била записана като ползувателка, въпреки, че било посочено решението за признаване на собствеността върху притежаваният имот преди образуване на ТКЗС и ДЗС по реда на предвидената процедура по § 4 и следващите  от ПЗР на ЗСПЗЗ. Жалбоподателят счита, че при изготвяне на плана на новообразуваните имоти и неразделните към него списък на бившите собственици и списък на ползувателите е допусната грешка, която може да бъде отстранена при обжалването на плана в тази му част. За бившата собственичка Р. Б., респ. на нейния наследник следвало да се отреди имот с площ от 0,800 кв. м. от имот  № 67338.437.370.

От съда се иска да постанови решение, с което да се уважи жалбата и да се отмени заповед № РД-11-09-001 от 21.06.2017 година на Областен управител на гр. Сливен в обжалваната  от жалбоподателя част. Конкретните си съображения по същество излага в представена по делото писмена защита.Претендират се разноски.

Ответникът по жалба – Областния управител на област Сливен, чрез пълномощника си юриск. Т.  излага, становище за неоснователност на жалбата. Аргументира становище по съществото на спора в представена по делото писмена защита.

От събраните доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Жалбоподателят Н.Р.Г. е син и единствен законен наследник на Р. Г. Б., починала на 30.08.1999 година, АС№ 0799/31.08.1999 година.

Наследодателката  на Н.Р.Г. по силата на нотариален акт № 62 от 26.02.1927 година е придобила в собственост, като наследница на баща си Г. Й. Б. лозе в землището на гр. Сливен, м. "Гюнюза", от 2.5 дка, при стари граници: М. П., Д. М. Л., И. П. и П. Д.К.. На стр. 170 от  общинските облагателни регистри същото лозе е  записано с площ 3.7 дка, при сегашни граници: П. С., наследниците на С. Т., П. К. и С. Г..

С Решение за възстановяване  правото на собственост на земи  в съществуващи или възстановими стари реални граници в землището на гр. Сливен № 82 от 08.06.1994 година, издадено по преписка по заявление вх. №02550 от 27.01.1992 година  на Р. Г. Б. е признато правото на собственост върху лозе от 2.9 дка, в м."Гюнюза" в землището на гр.Сливен, при граници: изток – Д. К. и път, запад - път/И. К., север – В. С. В. и М. Т. М, юг- Г. С. и Д. К., както и върху 0.800 дка лозе в същата местност, находящ се в терен на гр. Сливен по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

 Със същото решение на наследодателката на жалбоподателя е възстановено правото на собственост в съществуващи /възстановими/стари реални граници на следния имот: 1. лозе от 2.9 дка, девета категория, находящо се в землището на гр.Сливен в местността "Гюнюза", при граници: изток - Димитьр Караатанасов и път, запад - път/И. К., север – В. С. В. и М. Т. М., юг – Г. С. и Д. К. и е отказано възстановяване правото на собственост в съществуващи /възстановими/стари реални граници на следния имоти или части от тях:  1. лозе 0.800 дка, девета категория, находящо се в терен по § 4 на гр.Сливен в местността "Гюнюза".

 В преписката на ПК - Сливен е запазена схема от анкетирането на заявителката, в която имотът е идентифициран като местоположение с конкретни съседи и данни за тях - адреси и телефонни номера. 3а разположението на имота с описание на граници, съседи, ориентация и изчислена графично площ от 2.900 дка е била изготвена скица, копие от която ,датирана на 04.01.1994 година е приложена по делото. Конкретизираната в скицата площ е послужила на  ОСЗ -Сливен за издаване на решението № 82 от 08.06.1994 година, за възстановяването на имота с площ от 2.9 дка в реални граници. За възстановения имот  от ОСЗ -Сливен не е била издадена скица и Р. Г. Б. не е въвеждана във владение, поради факта ,че имота попада в зона по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Въз основа на  решението  на ОСЗ - Сливен и коментираната по - горе скица, Р. Г. Б.  на 11.11.1994 година се е снабдила с нотариален акт № 152, т. VІ, нотариално дело, № 3581/1994 година за собственост върху недвижим земеделски имот, придобит по реда на чл.18ж от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 17, ал.1 от ЗСПЗЗ, съгласно който е призната за собственик на  лозе от 2.9 дка, девета категория, находящо се в землището на гр.Сливен в местността "Гюнюза", при граници: изток – Д. К. и път, запад - път/И. К., север – В. С. В. и М. Т. М., юг – Г. С. и Д. К..

През 1995 година по възлагане на Община Сливен от фирма „Геодезия„ АД - Пловдив е изготвен кадастрален план с придружаващ го разписен лист  на „Вилна зона” - запад,  гр. Сливен, обхващащ местностите „Гюнюза” и „Башчардак”, който не  е обявяван , процедиран и одобряван. В разписния лист, придружаващ този кадастрален план първоначално като собственик на имот пл.№ 2790 е бил записан Иван Христов Иванов, без документ за собственост и с начин на трайно ползване - нива. Н.Р.Г.  е  представил в техническа служба на Община Сливен  нотариален акт № 152, т. VІ, нотариално дело, № 3581/1994 година за собственост върху недвижим земеделски имот, придобит по реда на чл.18ж от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 17, ал.1 от ЗСПЗЗ и също е бил вписан за собственик на имот пл.№ 2790. Този имот / пл.№ 2790 / с площ от 1039 кв.м., която не отговаря на площта на възстановения имот от 2.9 дка.

С одобрената през 2006 година кадастрална карта на землището на гр.Сливен грешката в кадастралния план при идентифицирането на имота е пренесена и в кадастралната карта, като имот с идентификатор  № 67338.437.371 /стар пл.№ 2790/, с площ от 1039 кв.м. е отразен  като собственост на наследниците на Руска Георгиева Бобева.

Тази кадастрална карта и кадастралния регистър са послужили като основа за изработването на Помощния план и плана на новообразуваните имоти, възложени от Областния управител на Област Сливен на „Поликад” ЕООД.

На 17.11.2016 година жалбоподателя Н.Р.Г. се е явил в офиса на „Поликад” ЕООД, за уточняване границите на имотите на наследодателката си.

Вещото лице дава заключение, че имотите  на наследодателката на жалбоподателя по решението № 82 от 08.06.1994 година на ОСЗ - Сливен, възстановен в стари реални граници с площ от 2.900 дка  и с признато право  на собственост, но невъзстановен с площ 0.800 дка не са намерили точното си отражение в изработените от „Поликад” ЕООД Помощния план и План на новообразуваните имоти /и регистрите към  тях/ на местност „Башчардак” землището на гр. Сливен.

С плана на новообразуваните имоти за ПИ 67338.437.370 Минка Тодорова Минчева е регистрирана като собственик с „липса на информация” за документ за собственост, а наследниците на Р.  Г. Б. са регистрирани с право на ползване  с решение № 82 от 08.06.1994 година на ОСЗ - Сливен. Р.  Г. Б. е настанена неправилно като бивш собственик със заявена площ  800 кв.м. - в помощния план и като ползвател в плана на новообразуваните имоти в ПИ 67338.437.370, с площ 1011 кв.м., тъй като М. Т. М. по анкета и Решение на ОСЗ - Сливен е съседка от север на възстановения и в стари реални граници имот с площ  2.900 дка.

След обединяване на извадка от КВС на землището на гр.Сливен, Помощния план и плана на новообразуваните имоти на зона по § 4 за местността „Башчардак” и следвайки описаните в Решението на ОСЗ -Сливен граници на възстановения имот с площ от 2.900 дка, схемата от анкетата на Р. Б. и скицата на инж. П. П. от 1994 година вещото лице е  изготвило комбинирана скица, върху която е очертал със сини линии и надпис контурът, отговарящ изцяло на описаните в решението на ОСЗ-Сливен граници и съседи на възстановения имот на Р. Б., който обхваща изцяло ПИ 67338.347.371 и частично ПИ б7338.347.372 и ПИ67338.347.425. От тази скица е видно, че между част от северната граница на идентифицирания контур на възстановения имот и описаните съседни имоти и граници на север - по схемата от анкетата на Р.Б., остава площ от 525 кв.м, която  според вещото лице, изготвило представеното по делото заключение е единственото възможно място за разполагане на невъзстановения, но с признато право на собственост имот със заявена площ 0.800 дка.

Със Заповед № РД-11-09-001/21.06.2017 година на Областен управител на Област Сливен, с която е одобрен план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за местности Гюнюзя и Башчардак в землището на град Сливен, община Сливен, област Сливен в частта, отнасяща се до имот № 67338.437.370.

При така установената по делото фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

Съгласно разпоредбата на § 4, ал. 6  от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Планът на новообразуваните имоти се одобрява от областен управител, като заповедта му се обнародва в ДВ и се разгласява чрез средствата за масово осведомяване, а жалби срещу нея се подават в 14 - дневен срок от обнародването й,  който срок в случая е спазен. Според нормата на чл. 28 ал. 4 от ППЗСПЗЗ, данните за собствеността се записват в регистър на имотите, неразделна част от Планът на новообразуваните имоти. Изискванията при изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти са посочени в  чл.28 от ППЗСПЗЗ, като в ал. 3 е посочено, че установяването на границите на имотите, съществували преди образуването на ТКЗС и ДЗС, се извършва въз основа на:  1. информационните източници съгласно § 4, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи , т. е. аерофотоснимки, фотосхеми, фотопланове, кадастрални планове, комасационни планове и други графични материали и данни; 2. заснемане по геодезически методи при наличие на условията по чл.18а от ППЗСПЗЗ т. е. съществуващи на терена стари реални граници на имоти, които представляват топографски елементи, като слогове, пътища, огради, трайни насаждения, брегови линии на водни течения и водни площи, оврази, дерета и други подобни, при условие, че не е променено местоположението им след включването на земите в ТКЗС или в ДЗС и 3. анкета по реда на чл.18 б, ал.2, когато не могат да бъдат установени по реда на т. 1 и 2.

Планът на новообразуваните имоти е обжалван от жалбоподателя Н.Р.Г. в частта, в която за имот от 0.800 дка, признати за възстановяване по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ не е посочен имот за възстановяване на бившата собственичка Руска Георгиева Бобева.

По безспорен и категоричен начин от заключението на вещото лице се прие за установено и доказано, че имотите  на наследодателката на жалбоподателя по решението № 82 от 08.06.1994 година на ОСЗ - Сливен, възстановен в стари реални граници с площ от 2.900 дка  и с признато право  на собственост, но невъзстановен с площ 0.800 дка не са намерили точното си отражение в изработените от „Поликад” ЕООД Помощния план и План на новообразуваните имоти /и регистрите към  тях/ на местност „Башчардак” землището на гр. Сливен. Несъмнено е , че с  Плана на новообразуваните имоти за ПИ 67338.437.370 М. Т. М. е регистрирана като собственик с „липса на информация” за документ за собственост, а наследниците на Р.  Г. Б. са регистрирани с право на ползване  с решение № 82 от 08.06.1994 година на ОСЗ - Сливен. Р.  Г. Б. е настанена неправилно като бивш собственик със заявена площ  800 кв.м. - в помощния план и като ползвател в плана на новообразуваните имоти в ПИ 67338.437.370, с площ 1011 кв.м., тъй като М. Т. М. по анкета и Решение на ОСЗ - Сливен е съседка от север на възстановения и в стари реални граници имот с площ  2.900 дка.

От заключението на вещото лице, изготвило комбинирана скица, върху която е очертал със сини линии и надпис контурът, отговарящ изцяло на описаните в решението на ОСЗ-Сливен граници и съседи на възстановения имот на Р. Б., който обхваща изцяло ПИ 67338.347.371 и частично ПИ б7338.347.372 и ПИ67338.347.425 се установява категорично, че между част от северната граница на идентифицирания контур на възстановения имот и описаните съседни имоти и граници на север - по схемата от анкетата на Руска Бобева, остава площ от 525 кв.м, която  според вещото лице, изготвило представеното по делото заключение е единственото възможно място за разполагане на невъзстановения, но с признато право на собственост имот със заявена площ 0.800 дка. При това положение жалбата следва да бъде уважена за имота от 525 кв.м, обозначен от вещото лице между имота на север, граничещ с имот на  В. С., на юг - до границата, очертана за възстановения в реални граници имот, а от останалите две стари - пътища.Тази част не засяга собствеността на други лица, записани като собственици и представлява неразделна част от имота, обозначен в границите от нотариалния акт от 1927 година.

Допусната грешка следствие на неправилно отразяване в плана, касаеща останалата част от възстановения имот на наследодателката на жалбоподателя, не е предмет на настоящата жалба и следва да бъде отстранена по предвидения от закона ред в отделно производство.

За жалбоподателя не съществува друг ред за защита, освен чрез атакуване на заповедта за одобряване на Плана за новообразуваните имоти в частта относно процесния имот.

Предвид горното, следва да се приеме, че при изготвяне на план на новообразуваните имоти в частта относно имота, коментиран в изложението по -горе е допуснато нарушение на нормата на чл. 28 ал. 4 вр. ал. 10 т. 4 от ППСЗПЗЗ, защото регистърът на собствеността към плана досежно този имот не съдържа правилно отразяване на действителния собственик на имота, поради което атакуваната заповед в  тази и част  следва да бъде отменена като незаконосъобразна, а според нормата на чл. 173 ал. 2 от АПК  приложената по делото преписка по заповедта на  Областен управител на  област Сливен да се върне на административния орган, който следва да преработи плана в тази част, с отразяване на реалния собственик, който следва да бъде жалбоподателя, в качеството му на единствен законен наследник на Р. Г. Б..

С оглед изхода на делото, на жалбоподателя се дължат претендираните от него разноски общо в размер на 606.82 лева.

По изложените съображения, съдът

 

                                                     Р   Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Заповед № РД-11-09-001/21.06.2017 година на Областен управител на Област Сливен, с която е одобрен план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за местности Гюнюзя и Башчардак в землището на град Сливен, община Сливен, област Сливен в частта, отнасяща се до имот ПН 67338.437.370.

 

ВРЪЩА преписката по заповедта на Областен управител на Област Сливен за произнасяне по същество, при съобразяване със задължителните указания на съда за прилагане на материалния закон досежно собствеността на процесния имот.

                     

ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен, ДА ЗАПЛАТИ на Н.Р.Г. с ЕГН ********** ***, чрез пълномощника си адв. Е.Х. ***, офис 1 направените по делото разноски в размер на 606.82 лева  /шестстотин и шест лева и  осемдесет и две стотинки/, съобразно приложения списък на разноските.

 

Решението подлежи на обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - Сливен  в четиринадесет  дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ :