Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е  №____

                    гр. Сливен, 27.01.2016  година

                               В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, граждански състав в съдебно заседание тринадесети януари  през две хиляди и шестнадесета година, в състав: 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: П. СВЕТИЕВА

при секретаря П.С., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело  № 4145 по описа на съда за 2015 година, за  да се произнесе съобрази следното:

 

Предявени са обективно кумулативно съединяване искове за признаване на уволнението за незаконно и за неговата отмяна и за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 2 от КТ. Производството се движи по реда на чл. 310 и следващите от ГПК.

В исковата си молба ищецът твърди, че прекратяването на трудовото му правоотношение е незаконно, тъй като работодателят е нарушил чл. 333, ал. 4 от КТ,  като не му е дадено предварително съгласие  от съответния синдикален орган в предприятието. Иска се отмяна на уволнението и възстановяване на предишната работа. Претендират се разноски.

Ответната страна е депозирала отговор на исковата молба в предоставения срок. Предявените искове се оспорват като неоснователни и се излагат съображения в подкрепа на доводите за законност на уволнението. Претендира се отхвърляне на исковите претенции като неоснователни и присъждане на разноски.

В съдебно заседание редовно призованият ищец се явява лично. Представлява се от пълномощник, който поддържа предявените искове чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 2 от КТ и моли за уважаването им. Ищецът е заявил в проведеното на 13.01.2016 година открито съдебно заседание, че оттегля първоначално предявения иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 3 от КТ, във вр. с чл. 225 от КТ, поради което производството в  тази му част е прекратено с  протоколно определение, което към  момента е влязло в законна сила.

Редовно призованата ответна страна се представлява в съдебно заседание от пълномощник, който моли за отхвърлянето на исковете като неоснователни.

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

Ищецът И.Т.Р. е работил по безсрочно трудово правоотношение в ответната Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието, с месторабота Затвора в гр. Сливен на длъжност „ дърводелец”.                  На 30.10.2015 година на ищеца е  връчена  заповед  №І-5822 от 14.10.2015 година,  издадена от ВПД Главен директор на ГДИН - ст. комисар Свилен Цветанов, с която  на  основание чл. 13, ал. 2, т. 6 ЗИНЗС, чл. 19, ал.1, т.2 ЗИНЗС, чл. 328, ал. 1, т. 2  предложение ІІ от КТ и чл. 326, ал. 2 от КТ, трудовото му правоотношение е прекратено поради съкращаване на  щата.

Между Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието, ДП”Фонд Затворно дело „ и Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации и синдикат на работещите по трудово правоотношение в МЛС е подписан Колективен трудов договор, в сила от 01.05.2014 година. В чл. 16 от този КТД е предвидено, че работодателят може да уволни  работник или служител от ГД „ИН” и териториалните й служби, и ДП”ФЗД” и  териториалните му поделения, поради съкращаване  на щата или при намаляване обема на работа само след  предварително писмено съгласие от ръководството на синдикалната организация, дадено в десетдневен срок от уведомяването му.

От писмо рег. № 572 /09.10.2015 година на ответника се установява, че на 14.09.2015 година  е проведено синдикално събрание  на Синдикалната организация на  служители по трудови правоотношения към Затвора гр. Сливен, на което е било взето единодушно решение да се отстоява позицията относно недаване на съгласие от синдикалното ръководство за съкращаване на шест  синдикални членове, измежду които е и ищецът. В позиция 2  е посочено „ И.Т.Р. - 1 щ.бр. ”дърводелец заемана от член на СО, същия е с 30 години трудов стаж на  заеманата длъжност в Затвора Сливен. Награждаван многокротно за постигнати резултати в работата. Предстои му пенсиониране след две години. Синдикалната организация не дава своето съгласие, съгласно чл. 16 от КТД”.

Със заповед № Л - 5822/14.10.2015 година, издадена от ВПД Главен директор на ГДИН – ст. комисар Свилен Цветанов, трудовото правоотношение на ищцата било прекратено, считано от 02.11.2015 година на основание чл. 13, ал.2, т.6 ЗИНЗС, чл. 19, ал.1, т.2 ЗИНЗС, чл.328, ал. 1, т. 2, предл. ІІ от КТ, поради съкращаване на щата.                       

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена след преценка поотделно и в съвкупност на всички събрани по делото писмени доказателства, на които бе дадена вяра като допустими, относими и неоспорени.

Установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи:

Предявеният иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ за признаване на уволнението за незаконно и за неговата отмяна е допустим и основателен.

Безспорно се установи, че Между Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието, ДП ”Фонд Затворно дело” и Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации и синдикат на работещите по трудово правоотношение в МЛС е подписан Колективен трудов договор, в сила от 01.05.2014 година. Несъмнено е обстоятелството, че ищецът е член на СО. По безспорен и категоричен  начин от представените писмени доказателства се установява, че преди предприемането от работодателя на действия за прекратяване на трудовото правоотношение между страните на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. ІІ от КТ е поискано, но не е дадено предварително писмено съгласие от ръководството на синдикалната организация по чл. 16 от КТД. За прекратяването на трудовото правоотношение на ищеца на основание чл. 328, ал. 1, т. предл. ІІ от КТ е било необходимо писмено съгласие от ръководството на синдикалната организация. Липсата му представлява съществено нарушение на разпоредбата на чл. 333, ал. 4 от КТ и е абсолютно основание за отмяна на уволнението на основание чл. 344, ал. 3 от КТ без съда да разглежда спора по същество. Поради това уволнението на ищеца следва да се признае за незаконно и да се отмени.

Основателността на главния иск обуславя уважаването и на акцесорната претенция за възстановяването на ищеца на заеманата преди незаконното уволнение длъжност. Следва на основание чл. 344, ал.1, т. 2 от КТ да се уважи претенцията и ищеца да се възстанови на предишната работа, като е без значение дали по щат съществува към момента такава длъжност.

По правилата на процеса ответната страна следва да заплати в полза на съдебната власт държавна такса в размер на 160 лева /по 80 лева за всеки уважен неоценяем иск/.

С оглед изхода на процеса на ищеца следва да се присъдят претендираните разноски в размер на сумата 340 лева.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

                                                   Р    Е   Ш   И  :

 

ПРИЗНАВА уволнението на И.Т.Р. с ЕГН-********** *** със съдебен адрес:***, офис 10 чрез адв. Л.А. *** ЗА НЕЗАКОННО  и ОТМЕНЯ  като незаконосъобразна заповед № Л - 5822/14.10.2015 година, издадена от ВПД Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието, със седалище и адрес гр.София, бул. ”Ген. Н. Столетов” № 21, с която на основание чл. 13, ал.2, т.6 ЗИНЗС, чл. 19, ал.1, т.2 ЗИНЗС, чл.328, ал. 1, т. 2, предл. ІІ от КТ е прекратено трудовото му правоотношение и е освободен, считано от 02.11.2015 година от заеманата длъжност „дърводелец” в Затвора в гр. Сливен, сектор ФРО, гр.Сливен , кв.”Индустриален”.

ВЪЗСТАНОВЯВА И.Т.Р. с ЕГН-********** *** със съдебен адрес:***, офис 10 чрез адв. Л.А. *** на заеманата преди незаконното уволнение длъжност „дърводелец” в Затвора в гр.Сливен, сектор ФРО, гр.Сливен, кв.”Индустриален”.

ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието, със седалище и адрес гр.София, бул. ”Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ  на И.Т.Р. с ЕГН-********** *** със съдебен адрес:***, офис 10 чрез адв. Л.А. *** сумата 340 /триста и четиридесет/ лева, представляваща разноски по делото.

ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието, със седалище и адрес гр.София, бул. ”Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ  в полза на съдебната власт по сметка на РС-Сливен държавна такса в размер на 160 /сто и шестдесет/ лева.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - Сливен в двуседмичен срок от днес – 27.01.2016 година.

Препис от решението да се връчи на страните.

 

                                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: