Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е  

                               14.04.2016г.

                                         В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

     СЛИВЕНСКИЯТ  РАЙОНЕН  СЪД, граждански състав в съдебно заседание на 14 март през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТОЗАР СВЕТИЕВ

при секретаря  М.Д., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело  № 4446 по описа на съда за 2015год., за  да се произнесе съобрази следното:

 

        Производството е образувано по искова молба, с която при условията на обективно кумулативно съединяване са предявени осъдителни искове с правно  основание чл.226, ал.1 от КЗ /отм./ и чл. 86, ал.1 от ЗЗД. Твърди се, че между ищеца и друго лице е настъпило ПТП на конкретно посечена дата, като в резултат на виновното поведение на Васил Железчев на ищеца са причинени имуществени и неимуществени вреди. Причинителят на вредите бил застрахован в ответното дружество със застраховка „Гражданска отговорност” и ищецът уведомил ответното дружество за настъпилото застраховано събитие, като му било изплатено обезщетение за имуществените вреди по автомобила. За претърпените травматични увреждания, конкретно посечени в исковата молба не му било изплатено обезщетение от застрахователя, въпреки отправеното от него искане за репарация.

       От съда се иска да постанови решение, с което да осъди ответното дружество да заплати на ищеца сумата 5500 лева представляваща обезщетение за неимуществени вреди причинени от Васил Железчев, за което обезщетение отговаря ответното дружество по силата на сключен с деликвента застрахователен договор, както и да го осъди да заплати мораторна лихва върху главницата за периода от 11.02.2015 г. до датата на завеждане на делото в размер на 428,42 лева, а също така се претендира и законната лихва върху главницата от завеждане на делото до окончателното изплащане на сумата. Претендират се и разноските по делото.

       От страна на ответното дружество  като правоприемник е постъпил отговор на исковата молба, с който предявения иск се оспорва по размер като завишен. Изложени са съображения в подкрепа на довода, че претендираното обезщетение е завишено.           

            В съдебно заседание  исковата молба се поддържа от ищеца и неговия пълномощник.

            Ответното дружество, редовно призовано, не се представлява в съдебно заседание.

            От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

            На 10.02.2015г. при управление на лек автомобил с рег.№СН 4821 СН  водачът В. Ж.  нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост причинил на ищеца Д.Х. лека телесна повреда. По автомобила на ищеца били причинени и имуществени вреди, които не са предмет на делото. За произшествието бил съставен протокол ПТП №1452794, в който полицейските служители отразили констатираните обстоятелства.

            В резултат на ПТП-то на ищеца били причинени травматични увреждания, представляващи лека телесна повреда, а именно-контузия на главата и врата със сътресение на мозъка, които са протекли със замаяност, болки в областта на главата и врата. Продължителността на претърпените от ищеца болки е била в продължение на два месеца.

            За лекия автомобил с рег.№СН 4821 СН  към момента на настъпване на ПТП-то е  имало валидна застраховка „Гражданска отговорност” със  ЗАД „Виктория”, чийто правоприемник е ответното „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД, ЕИК 030269049, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Княз Ал.Дондуков” №68.

            Размерът на мораторната лихва за периода от 11.02.2015г. до завеждането на исковата молба на 18.11.2015г. върху главница в размер на 2000 лева е 156,35 лева.

            Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена след преценка поотделно и в съвкупност на всички събрани по делото доказателства, които са допустими, относими и безпротиворечиви, както и въз основа на правилата за разпределение на доказателствената тежест. Съдът прие наличието на валидно застрахователно правоотношение въз основа на твърдението на ищеца, предвид неизпълнение на задължението на ответника да представи полицата, съгласно изрично протоколно определение на съда, надлежно съобщено на страната. Съдът кредитира изцяло и заключението на вещото лице, в чиято компетентност и добросъвестност няма основание за съмнение. По отношение на мораторната лихва съдът извърши самостоятелно изчисление на размера.

            Установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи:

            Предявената искова претенция с правно основание чл.226, ал.1 от КЗ срещу ответното „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД е допустима, а разгледана по същество е частично основателна.

            Несъмнено авторството на деянието на Ж. и противоправността му се установяват  по несъмнен начин от неоспорения протокол за ПТП, който е официален документ и се ползва с доказателствена сила, която не бе опровергана. Презумпцията за вина на деликвента не е опровергана.В резултат на виновното и противоправно поведение на Железчев, като пряка и непосредствена последица са причинени на ищеца в резултат на настъпилото ПТП неимуществени вреди, изразяващи се в понесени болки и страдания от причинените му травматични увреждания, а именно контузия на главата и врата със сътресение на мозъка, които са протекли със замаяност, болки в областта на главата и врата, чиято продължителност е било около два месеца.

       Поради това са налице всички елементи на състава на непозволеното увреждане по чл.45 от ЗЗД. При това положение поради наличието на валидно застрахователно правоотношение по застраховка „Гражданска отговорност”, сключена с праводателя на ответното дружество за автомобила, с който е причинено ПТП-то, съдът намира, че са налице предпоставките на чл.226, ал.1 от Кодекса за застраховането /отм./ и следва да се ангажира отговорността на застрахователя за репариране на причинените от застрахования Ж. на ищеца Х. вреди от непозволено увреждане. 

            В случая се касае за травматични увреждания, които представляват лека телесна повреда и предвид техния характер и степен, периода на понасяне на болки и страдания, съдът намира, че справедлива репарация за причинените на ищеца неимуществени вреди за претърпените болки и страдания представлява сумата 2000 лева, тъй като не се установи продължително болнично лечение, оперативно лечение или необходимост от последващо допълнително лечение. До този размер иска следва да се уважи, а в останалата част да се отхвърли като неоснователен.

            Предвид изложеното, исковата претенция с правно основание чл.226,ал.1 от КЗ /отм./ следва да се уважи частично, като ответното  ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД бъде осъдено да заплати на ищеца сумата 2000 лева, представляваща застрахователно обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност” за неимуществени вреди от непозволено увреждане, причинено от деликвента В. Д. Ж.. Върху сумата следва да се присъди и претендираната законна лихва, считано от 18.11.2015г., когато е заведена исковата молба.

Акцесорната претенция с правно основание чл.86 от ЗЗД е допустима, а разгледана по същество е частично основателна до размер на сумата 156,35 лева. При непозволено увреждане деликвентът е в забава от момента на увреждането и покана не е необходима-чл.84, ал.3 от ЗЗД. При безспорно установен деликт и валидно застрахователно правоотношение между деликвента и застрахователя е налице основание за ангажиране на отговорността на ответното дружество за заплащане на обезщетение за забавата в размер на законната лихва върху главницата за периода от датата на увреждането до завеждането на исковата молба. В случая мораторната лихва се претендира за периода от 11.02.2015г. до завеждането на исковата молба на 18.11.2015г. и размерът й съобразно уважения размер на главницата възлиза на 156,35 лева.

            По правилата на процеса ответното дружество следва да бъде осъдено да заплати на ищеца да заплати сумата 371 лева, представляваща разноски по делото, съобразно уважения размер на исковете.

            Ръководен от горното, съдът

 

                                                            Р  Е  Ш  И :

 

            ОСЪЖДА  ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД, ЕИК 030269049, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Княз Ал.Дондуков” №68ДА ЗАПЛАТИ на Д.С.Х. с ЕГН-********** ***, както следва:

-сумата 2000 /две хиляди/ лева, представляваща обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност” за неимуществени вреди от непозволено увреждане, ведно със законната лихва върху нея, считано от 18.11.2015г. до окончателното й изплащане;

-мораторна лихва за периода от 11.02.2015г. до 18.11.2015г. в размер на 156,35 лева /сто петдесет и шест лева и 35 стотинки/;

-сумата 371 /триста седемдесет и един/ лева, представляваща разноски по делото съобразно уважения размер на исковете.

       ОТХВЪРЛЯ исковете в останалата им част за разликата над уважените до  пълните претендирани размери като НЕОСНОВАТЕЛНИ.

            Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: