Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е      299 

гр.Сливен,  12.04.2016г.

 

В    И М Е Т О   НА   Н А Р О Д А

 

    Сливенският районен съд, гражданско отделение, трети състав  в публично съдебно заседание на първи април през две хиляди и шестнадесета  година  в  състав :

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  КРАСИМИРА КОНДОВА

 

при секретаря М.А., като разгледа докладваното от  съдията гр. дело № 4907/2015г. на СлРС, за да се произнесе,  съобрази следното:

 

Предмет на разглеждане е предявен положителен установителен иск за собственост  с правно основание чл.124, ал.1 ГПК.

Ищецът твърди, че с договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти получил в дял и станал едноличен собественик  на Поземлен имот с идентификатор №37530.76.30 по КК на с.Ковачите, общ.Сливен, одобрена със Заповед № РД-18-17/29.03.2006г. на Агенция по Кадастър, с адрес с.Ковачите, общ.Сливен, м.”Мишелика”, с площ 7 884 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска земя, начин на трайно ползване: друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 076030 при съседи: 37530.76.181; 37530.76.28; 37530.76.29; 37530.76.27; 37530.76.25 и 37530.76.31. Този имот ищецът предоставил за възмездно ползване на ЗКПУ „КООП Ковачите 92” с.Ковачите, общ.Сливен. Ищецът разбрал, че сестра му – ответницата М.Х. на 20.10.2014г. извършила дарение в полза на втория ответник „Варвара” ООД на 1/3 ид.част от описания по-горе имот.

Ищецът счита, че договорът за дарение нямал вещно прехвърлително действие, доколкото титуляр на правото на собственост върху целия недвижим имот бил ищецът по силата на договор за доброволна делба и приобретателя не би могъл да придобие повече права от своя праводател. Доколкото ответницата Х. не притежавала 1/3 ид.част от имота, то и втория ответник не би могъл да стане собственик на дарената част. Дарението обаче създавало външна представа за несъществуващо право и с него ответниците всъщност оспорвали правото на собственост върху недвижимия имот на ищеца.

Ето защо се иска от съда признаване на установено по отношение на двамата ответници, че ищеца е собственик на 1/3 ид.част от гореописания недвижим имот, която част е предмет на договор за дарение, обективиран в нотариален акт № 98, том VІ, дело № 976/2014г. на нотариус Николина Стойчева, рег.№ 123 НК и район на действие СлРС.

Претендират се разноски за исковото производство.

В срока по чл.131 ГПК двамата ответници депозирали отговори на исковата молба, с които признават изцяло исковете.

В открито съдебно заседание ищецът се представлява от пълномощник, който поддържа предявената претенция и с оглед признанието на ответниците, моли за постановяване на решение при признание на иска. Претендира присъждане на деловодни разноски, съобразно представен списък по чл.80 ГПК.

Съдът счита, че са налице предпоставките на чл. 237, ал. 1 ГПК, тъй като ответниците с отговорите на исковата молба са направили признание на иска, признатото право не противоречи на закона и добрите нрави и с това право  страната може да се разпорежда.

Съобразно признанието на иска, същият се явява основателен и бива уважен.

С оглед изхода на правния спор ответниците следва да понесат тежестта за деловодни разноски, сторени от ищеца, тъй като с поведението си са  дали повод за завеждане на настоящото производство. Те следва да заплатят на ищеца сума в размер на 350 лв., от които 50 лв. платена държавна такса и 300 лв., платен адвокатски хонорар.

Решението се основава  на признание на иска.

С оглед изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл.124, ал.1 ГПК по отношение на М.Д.Х., ЕГН: ********** *** и „ВАРВАРА” ООД, ЕИК: 201423813 със седалище и адрес на управление с.Николаево, общ.Сливен, ул.”Райна Княгиня” № 17, представлявано от управителите Варвара Йорданова Воденичарова, ЕГН: ********** и Донко Д. Атанасов, ЕГН: **********, че  К.Д.С., ЕГН: ********** *** е собственик на 1/3 ид.част от Поземлен имот с идентификатор № 37530.76.30 по КК на с.Ковачите, общ.Сливен, одобрена със Заповед № РД-18-17/29.03.2006г. на Агенция по Кадастър, с адрес с.Ковачите, общ.Сливен, м.”Мишелика”, с площ 7 884 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска земя, начин на трайно ползване: друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 076030 при съседи: 37530.76.181; 37530.76.28; 37530.76.29; 37530.76.27; 37530.76.25 и 37530.76.31., на основание договор за доброволна делба от 02.07.2008г.

ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1 ГПК М.Д.Х., ЕГН: ********** *** и „ВАРВАРА” ООД, ЕИК: 201423813 със седалище и адрес на управление с.Николаево, общ.Сливен, ул.”Райна Княгиня” № 17, представлявано от управителите Варвара Йорданова Воденичарова, ЕГН: ********** и Донко Д. Атанасов, ЕГН: ********** ДА ЗАПЛАТЯТ на К.Д.С., ЕГН: ********** *** сума в размер 350,00 лв. /триста и петдесет лева/, деловодни разноски.

Решението подлежи на обжалване пред Сливенски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването на страните.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: