Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е    

                                     22.12.2017г.

                            В  ИМЕТО  НА  НАРОДА                  

 

     СЛИВЕНСКИЯТ  РАЙОНЕН  СЪД, граждански състав в съдебно заседание на 11 декември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТОЗАР СВЕТИЕВ

при секретаря МАРИЙКА ДИМИТРОВА, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело  №5040 по описа на съда за 2017 год., за  да се произнесе съобрази следното:

            Предявените обективно кумулативно съединени искове са с правно основание чл.128, т.2  от КТ и чл.86 от ЗЗД.  Производството се движи по реда на чл.310 и следващите от ГПК.

           В исковата молба на ищеца се твърди, че е работил  при ответника и не му е изплатено трудовото възнаграждение в общ размер на 1000 лева за месеците май и юни 2017г. Сочи, че размера на мораторната лихва до завеждането на исковата молба е в общ размер на 33,40 лева.

            От съда се иска да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати на ищеца горепосочените суми, ведно със законната лихва върху главницата до окончателното изплащане. 

Ответната страна е представила отговор на исковата молба, с който оспорва основателността на предявените искове.

            В съдебно заседание ищецът не се явява. Пълномощникът му поддържа исковата молба и моли за нейното уважаване, като прави изменение на размера на предявените искове съобразно заключението на вещото лице. Претендират се разноските по делото.

            Редовно призованото ответно дружество се представлява в съдебно заседание от пълномощник, който оспорва исковете и поддържа отговора на исковата молба.

            С протоколно определение от 11.12.2017г. е допуснато изменение на предявените искове, които да се считат предявени в размер на 1028,75 лева за неплатеното трудово възнаграждение и в размер на 25,42 лева за мораторната лихва.

            Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

            Ищецът И.М.С. е работил по трудово правоотношение в ответното „СТУДИО МЕДИЯ” ЕООД до 01.07.2017г., когато трудовия му договор е прекратен на основание чл.325, ал.1, т.1 от КТ по взаимно съгласие.

      За месеците май и юни 2017г. не му е платено полагащото се трудово възнаграждение в общ размер на 1028,75 лева, което е изчислено с приспадане на всички удръжки за данъци и осигуровки. Неплатеното възнаграждение е начислено във ведомостите от ответния работодател.

            Размерът на мораторната лихва върху неплатеното трудово възнаграждение за периода до завеждането на исковата молба възлиза на 25,42 лева.

            Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена след съвкупна преценка на събраните по делото писмени доказателства, които са допустими, относими, безпротиворечиви и неоспорени от страните. Съдът кредитира изцяло заключението на вещото лице Т., в чиято компетентност и добросъвестност няма основание за съмнение.

       Установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи:

       Исковата претенция с правно основание чл.128, т.2 от КТ за заплащане на трудово възнаграждение е допустима, а разгледана по същество е изцяло основателна в размера след допуснатото изменение по реда на чл.214 от ГПК. Безспорно се установи, че работодателят не е изпълнил задължението си по чл.128, т.2 от КТ да заплати на ищеца в срок полагащото се трудово възнаграждение, което не е платено и до момента. Съгласно чл.270, ал.3 от КТ плащането на трудово възнаграждение се извършва  срещу подпис във ведомостта или разписка, а също така по искане на лицето е допустимо и превеждането на сумата по банков път, но във всички случаи е необходимо писмено документиране, каквото в случая не е налице.  В случая неплатеното възнаграждение за месеците май и юни 2017г. възлиза общо на 1028,75 лева с приспаднати удръжки.

       С неплащането на трудовото възнаграждение на съответните падежи, които са определени в КТ като месечни, ответникът е изпаднал в забава и дължи обезщетение в размер на законната лихва за претендирания период до завеждането на исковата молба на 13.10.2017г., чийто действителен размер възлиза на 25,42 лева. Поради това претенцията по чл.86 от ЗЗД е изцяло основателна.

      Предвид изложеното, съдът следва да постанови решение, с което да осъди ответното дружество да заплати на ищеца сумата 1028,75 лева, представляваща неплатено трудово възнаграждение за месеците май и юни 2017г. с приспаднати удръжки, ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на завеждане на исковата молба на 13.10.2017г. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до 13.10.2017г. в размер на 25,42 лева.

            Основателно е и искането на ищеца за присъждане на разноските по делото, които са в размер на 300 лева, представляващи заплатена адвокатско възнаграждение.

            По правилата на процеса ответното дружество следва да бъде осъдено да заплати в полза на съдебната власт направените разноски за вещо лице в размер на 120 лева, както и държавна такса върху уважените искове в общ размер на 100 лева.

            На основание чл.242, ал.1 от ГПК следва да се допусне предварително изпълнение на решението относно присъденото на ищеца трудово възнаграждение и лихвите върху него.

            Ръководен от гореизложеното, съдът

 

                                                            Р          Е          Ш         И         :

 

            ОСЪЖДА  „СТУДИО МЕДИЯ” ЕООД, ЕИК 201583287, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, пл.”Хаджи Димитър” №4 ДА ЗАПЛАТИ на И.М.С. с ЕГН-********** *** сумата 1028,75 лева /хиляда двадесет и осем лева и 75 стотинки/, представляваща неплатено трудово възнаграждение за месеците май и юни 2017г. с приспаднати удръжки, ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на завеждане на исковата молба на 13.10.2017г. до окончателното изплащане, както и мораторна лихва за периода до 13.10.2017г. в размер на 25,42 лева /двадесет и пет лева и 42 стотинки/.

            ОСЪЖДА  „СТУДИО МЕДИЯ” ЕООД, ЕИК 201583287, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, пл.”Хаджи Димитър” №4 ДА ЗАПЛАТИ на И.М.С. с ЕГН-********** *** сумата 300 /триста/ лева, представляваща разноски по делото.

            ОСЪЖДА „СТУДИО МЕДИЯ” ЕООД, ЕИК 201583287, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, пл.”Хаджи Димитър” №4 ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт по сметка на Районен съд-Сливен сумата 120 /сто и двадесет/ лева, представляваща разноски за вещо лице и държавна такса в размер на 100 /сто/ лева.

            ДОПУСКА предварително изпълнение на решението относно присъденото на ищеца трудово възнаграждение и лихвите върху него.

            Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-Сливен в двуседмичен срок от днес - 22.12.2017г.

            Препис от решението да се връчи на страните.

           

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: