- .

1.7.2016. 31.7.2016.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 676/2013, VII - . 34 , . 69 .... ...,
...
:
.
25.7.2016.
2 No 1281/2013, II - . 34 , . 69 ...,
...
:
.
5.7.2016.
3 No 2124/2013, VI ...,
...
...,
...
:
.
26.7.2016.
4 No 3788/2014, VI - . 34 , . 69 ...,
...
... :
.
15.7.2016.
5 No 1426/2015, VI - . 45 - . 54 , . 12 , . 403 , , . 74 , . 79 , . 73 . ... - :
.
29.7.2016.
6 No 3489/2015, VI - . 45 - . 54 , . 12 , . 403 , , . 74 , . 79 , . 73 . ... ... :
.
12.7.2016.
7 No 3555/2015, VI - . 45 - . 54 , . 12 , . 403 , , . 74 , . 79 , . 73 . ... :
.
12.7.2016.
28.7.2016.
8 No 4254/2015, VII - . 34 , . 69 ... ... :
.
19.7.2016.
5.8.2016.
9 No 4285/2015, VI ... :
.
8.7.2016.
1.8.2016.
10 No 4447/2015, V / - . 203 , . 207 ... :
.
19.7.2016.
11 No 4567/2015, V ... ... :
.
6.7.2016.
27.7.2016.
12 No 4570/2015, VI - . 45 - . 54 , . 12 , . 403 , , . 74 , . 79 , . 73 . ... :
.
11.7.2016.
13 No 4815/2015, IV ... ... :
. -
19.7.2016.
2.8.2016.
14 No 4982/2015, VII - . 45 - . 54 , . 12 , . 403 , , . 74 , . 79 , . 73 . :
.
21.7.2016.
15 No 5144/2015, III - . 45 - . 54 , . 12 , . 403 , , . 74 , . 79 , . 73 . ... :
.
5.7.2016.
8.8.2016.
16 No 5255/2015, VI - . 49 ... ... :
.
18.7.2016.
3.8.2016.
17 No 5362/2015, III - . 45 - . 54 , . 12 , . 403 , , . 74 , . 79 , . 73 . ... - :
.
13.7.2016.
2.8.2016.
18 No 5417/2015, VI - . 128 , . 261 - . 264 , , , . ...,
...,
...
:
.
26.7.2016.
19 No 5428/2015, II ...,
...
:
.
8.7.2016.
20 No 61/2016, III - . 45 - . 54 , . 12 , . 403 , , . 74 , . 79 , . 73 . ... - :
.
7.7.2016.
15.7.2016.
21 No 94/2016, VI - . 45 - . 54 , . 12 , . 403 , , . 74 , . 79 , . 73 . ... :
.
18.7.2016.
22 No 118/2016, III ... :
.
12.7.2016.
23 No 180/2016, VII ... ... :
.
28.7.2016.
24 No 198/2016, IV ... ...,
...
:
. -
8.7.2016.
27.7.2016.
25 No 270/2016, III - . 45 - . 54 , . 12 , . 403 , , . 74 , . 79 , . 73 . .2.-5... :
.
4.7.2016.
26.7.2016.
26 No 321/2016, III - , ; . ... ... :
.
7.7.2016.
2.8.2016.
27 No 323/2016, V ; - . 79 , . 82 , . 86 , . 92 , . 93 . :
.
19.7.2016.
28 No 325/2016, VI ... - :
.
5.7.2016.
29 No 388/2016, III - . 45 - . 54 , . 12 , . 403 , , . 74 , . 79 , . 73 . - ... :
.
26.7.2016.
30 No 475/2016, VI - . 49 ... ... :
.
18.7.2016.
18.7.2016.
31 No 601/2016, IV - . 45 - . 54 , . 12 , . 403 , , . 74 , . 79 , . 73 . ... :
. -
8.7.2016.
32 No 643/2016, VII :
.
5.7.2016.
33 No 681/2016, VIII - . 49 ... ... :
.
4.7.2016.
4.7.2016.
34 No 686/2016, IV - . 45 - . 54 , . 12 , . 403 , , . 74 , . 79 , . 73 . -86 ,
...
:
. -
21.7.2016.
35 No 693/2016, VI - , ; . ... ... :
.
18.7.2016.
27.7.2016.
36 No 702/2016, VI - . 45 - . 54 , . 12 , . 403 , , . 74 , . 79 , . 73 . ... ... :
.
26.7.2016.
37 No 796/2016, III - . 45 - . 54 , . 12 , . 403 , , . 74 , . 79 , . 73 . ... :
.
26.7.2016.
38 No 846/2016, VII - . 45 - . 54 , . 12 , . 403 , , . 74 , . 79 , . 73 . - ... :
.
15.7.2016.
39 No 937/2016, VIII - . 45 - . 54 , . 12 , . 403 , , . 74 , . 79 , . 73 . -2000 :
.
11.7.2016.
11.7.2016.
40 No 940/2016, II ... ...,
...
:
.
28.7.2016.
41 No 952/2016, VIII - , ; . ...,
...
...,
...
:
.
18.7.2016.
9.8.2016.
42 No 1025/2016, IV - . 49 ... ... :
. -
1.7.2016.
1.7.2016.
43 No 1036/2016, II , , , , ., ... .... :
.
4.7.2016.
44 No 1209/2016, II - . 45 - . 54 , . 12 , . 403 , , . 74 , . 79 , . 73 . :
.
28.7.2016.
45 No 1235/2016, V - . 49 ... ... :
.
13.7.2016.
29.7.2016.
46 No 1264/2016, VII - . 45 - . 54 , . 12 , . 403 , , . 74 , . 79 , . 73 . :
.
4.7.2016.
47 No 1276/2016, VI - . 49 ... ... :
.
18.7.2016.
48 No 1332/2016, VIII , , , , ., ... ... :
.
19.7.2016.
8.8.2016.
49 No 1336/2016, VII - . 45 - . 54 , . 12 , . 403 , , . 74 , . 79 , . 73 . ... :
.
4.7.2016.
50 No 1425/2016, III , , , , ., ... ... :
.
29.7.2016.
51 No 1468/2016, III - . 49 ... ... :
.
12.7.2016.
12.7.2016.
52 No 1505/2016, VII ... ...,
...,
...
:
.
21.7.2016.
53 No 1507/2016, III - . 49 ... ... :
.
29.7.2016.
29.7.2016.
54 No 1570/2016, IV - . 49 .... ... :
. -
1.7.2016.
1.7.2016.
55 No 1571/2016, IV ...   :
. -
8.7.2016.
29.7.2016.
56 No 1572/2016, II - . 45 - . 54 , . 12 , . 403 , , . 74 , . 79 , . 73 . .-.. :
.
5.7.2016.
57 No 1667/2016, VII - . 49 ... ... :
.
19.7.2016.
19.7.2016.
58 No 1688/2016, V - . 45 - . 54 , . 12 , . 403 , , . 74 , . 79 , . 73 . ...,
...
:
.
15.7.2016.
59 No 1697/2016, V ...   :
.
6.7.2016.
27.7.2016.
60 No 1711/2016, VI - . 49 ... ... :
.
18.7.2016.
18.7.2016.
61 No 1746/2016, VII ... :
.
4.7.2016.
62 No 1785/2016, III - . 49 ... ... :
.
29.7.2016.
63 No 1795/2016, VII - . 344, . 1, . 1-3 , . 357 ... :
.
12.7.2016.
64 No 1822/2016, VIII - . 344, . 1, . 1-3 , . 357 ... - :
.
13.7.2016.
65 No 1923/2016, VI ...   :
.
21.7.2016.
66 No 1932/2016, II - . 344, . 1, . 1-3 , . 357 ... :
.
28.7.2016.
67 No 1933/2016, V - . 49 ... ... :
.
22.7.2016.
68 No 2079/2016, VI - . 213 - . 219 , . 225, . 3 , . 226 . ... :
.
22.7.2016.
69 No 2080/2016, VII - . 213 - . 219 , . 225, . 3 , . 226 . ... :
.
28.7.2016.
12.8.2016.
70 No 2086/2016, VIII - . 49 ... ... :
.
19.7.2016.
71 No 2096/2016, VI - - . 50 ...,
...
  :
.
11.7.2016.
11.7.2016.
72 No 2113/2016, II - - . 50 ...,
...
  :
.
4.7.2016.
4.7.2016.
73 No 2144/2016, VI - . 45 - . 54 , . 12 , . 403 , , . 74 , . 79 , . 73 . ... :
.
1.7.2016.
21.7.2016.
74 No 2152/2016, VI - - . 50 ...,
...
  :
.
11.7.2016.
11.7.2016.
75 No 2178/2016, II - . 49 ... ... :
.
18.7.2016.
18.7.2016.
76 No 2207/2016, VII ; , . .   :
.
4.7.2016.
77 No 2298/2016, V , , , , ., ... ... :
.
6.7.2016.
21.7.2016.
78 No 2376/2016, V ; , . .   :
.
6.7.2016.
10.8.2016.
79 No 2377/2016, V ; , . .   :
.
6.7.2016.
18.7.2016.
80 No 2418/2016, II - - . 50 ...,
...
  :
.
4.7.2016.
4.7.2016.
81 No 2419/2016, VII - - . 50 ...,
...
  :
.
4.7.2016.
4.7.2016.
82 No 2436/2016, VI 1393/2007 2 ... :
.
6.7.2016.
6.7.2016.
83 No 2447/2016, IV - - . 50 ...,
...
  :
. -
14.7.2016.
14.7.2016.
84 No 2451/2016, VIII - - . 50 ...,
...
  :
.
11.7.2016.
11.7.2016.
85 No 2459/2016, VI - . 213 - . 219 , . 225, . 3 , . 226 . .. . :
.
18.7.2016.
4.8.2016.
86 No 2468/2016, II - - . 50 ...,
...
  :
.
18.7.2016.
18.7.2016.
87 No 2573/2016, VIII , , , , ., ...   :
.
19.7.2016.
5.8.2016.
88 No 2574/2016, V - - . 50 ...,
...
  :
.
13.7.2016.
13.7.2016.
89 No 2575/2016, IV - - . 50 ... ... :
. -
14.7.2016.
14.7.2016.
90 No 2580/2016, VIII - - . 50 ...,
...
  :
.
19.7.2016.
19.7.2016.
91 No 2599/2016, VIII - - . 50 ...,
...
  :
.
19.7.2016.
19.7.2016.
92 No 2619/2016, VII , , , , .,   :
.
19.7.2016.
2.8.2016.
93 No 2620/2016, VII , , , , .,   :
.
19.7.2016.
2.8.2016.
94 No 2621/2016, VII , , , , .,   :
.
19.7.2016.
95 No 2622/2016, VII , , , , .,   :
.
19.7.2016.
2.8.2016.
96 No 2650/2016, VII - - . 50 ...,
...
  :
.
19.7.2016.
19.7.2016.
97 No 2795/2016, III , , , , .,   :
.
15.7.2016.
15.8.2016.
98 No 2850/2016, VII   :
.
27.7.2016.
27.7.2016.
99 No 2868/2016, VII - - . 50 ...,
...
  :
.
21.7.2016.
21.7.2016.
100 No 2871/2016, VI ...,
...
:
.
18.7.2016.
8.8.2016.
101 No 2889/2016, VII - . 45 - . 54 , . 12 , . 403 , , . 74 , . 79 , . 73 . ...- ,
..
:
.
29.7.2016.
102 No 2905/2016, VI - . 49 ... ... :
.
29.7.2016.
103 No 2925/2016, IV ... :
. -
22.7.2016.
22.7.2016.
104 No 2926/2016, VIII ... :
.
20.7.2016.
105 No 2927/2016, IV ... :
. -
22.7.2016.
22.7.2016.
106 No 2928/2016, V ... :
.
22.7.2016.
22.7.2016.
107 No 2929/2016, VII ... :
.
18.7.2016.
18.7.2016.
108 No 2931/2016, III ... :
.
25.7.2016.
25.7.2016.
109 No 2932/2016, V ... :
.
22.7.2016.
22.7.2016.
110 No 2933/2016, VIII ... :
.
19.7.2016.
111 No 2934/2016, V ... :
.
22.7.2016.
22.7.2016.
112 No 2972/2016, VII - - . 50 ...,
...
  :
.
28.7.2016.
28.7.2016.
113 No 2979/2016, III - . 45 - . 54 , . 12 , . 403 , , . 74 , . 79 , . 73 . ... ... :
.
21.7.2016.