- .

1.8.2015. 31.8.2015.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 351/2012, VI .200 ... :
.
24.8.2015.
2 No 4861/2013, VI ...,
...,
...,
...
...,
...,
...,
...
:
.
14.8.2015.
3 No 5232/2013, VI ...,
...
... :
.
11.8.2015.
4 No 3318/2014, I . / ... :
.
17.8.2015.
5 No 3724/2014, I ... ... :
.
18.8.2015.
2.9.2015.
6 No 4068/2014, VI ... :
.
13.8.2015.
7 No 4518/2014, I ... ... :
.
18.8.2015.
8 No 4525/2014, I ... ... :
.
28.8.2015.
9 No 4571/2014, I ... - :
.
17.8.2015.
10 No 4634/2014, VI ... :
.
6.8.2015.
11 No 4893/2014, VI ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
...,
...
... :
.
28.8.2015.
12 No 4915/2014, VI . / ... :
.
11.8.2015.
13 No 596/2015, VI ... ... :
.
17.8.2015.
14 No 744/2015, II .51 ... :
. -
19.8.2015.
15 No 821/2015, VI . / :
.
14.8.2015.
16 No 948/2015, VI - . 150 ... ... :
.
6.8.2015.
17 No 1346/2015, V ... ... :
.
6.8.2015.
24.8.2015.
18 No 1414/2015, III - . 150 ...,
...
... :
.
4.8.2015.
19 No 2019/2015, II ... ... :
. -
18.8.2015.
20 No 2201/2015, VII - . 143 ... ... :
.
13.8.2015.
21 No 2258/2015, VII - . 150 ... ... :
.
11.8.2015.
22 No 2301/2015, II - . 143 ... ... :
. -
25.8.2015.
23 No 2335/2015, II ... :
. -
25.8.2015.
24 No 2483/2015, II . - . 49 ... ... :
. -
17.8.2015.
25 No 2526/2015, I ... ... :
.
17.8.2015.
26 No 2559/2015, III .26   :
.
4.8.2015.
27 No 2560/2015, III .26   :
.
4.8.2015.
28 No 2588/2015, III ... ... :
.
7.8.2015.
29 No 2590/2015, I ... ... :
.
17.8.2015.
30 No 2607/2015, V ,
...
... :
.
12.8.2015.
31 No 2632/2015, VI .30   :
.
7.8.2015.
32 No 2633/2015, VI .26   :
.
6.8.2015.
33 No 2634/2015, VI .30   :
.
6.8.2015.
34 No 2636/2015, II - . 150 ... ... :
. -
28.8.2015.
35 No 2641/2015, V - . 50 ....,
...
  :
.
7.8.2015.
36 No 2655/2015, V . / :
.
12.8.2015.
37 No 2697/2015, I ...,
...
:
.
26.8.2015.
38 No 2726/2015, II ... :
. -
26.8.2015.
39 No 2733/2015, I ... - :
.
28.8.2015.
40 No 2763/2015, II .26   :
. -
27.8.2015.
41 No 2820/2015, II ...,
...
  :
. -
20.8.2015.
42 No 2870/2015, VII 1393/2007 1 ... :
.
12.8.2015.
43 No 2998/2015, II . / ... :
. -
26.8.2015.