-
,
1.2.2018. 28.2.2018.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 583/2016, II - () ... ... :
.
7.2.2018.
...
16.2.2018.
23.2.2018.
2 No 1490/2016, I - () ... ...,
...
:
.
27.2.2018.
...
...
3 No 485/2017, IV . 209 . 1 2 . 210 , - . 211 ... :
.
13.12.2017.
...
30.1.2018.
4 No 621/2017, IV - . 183 ... :
.
18.1.2018.
...
31.1.2018.
5.2.2018.
5 No 746/2017, I .... :
.
8.2.2018.
6 No 759/2017, II - . 343 ... :
.
12.12.2017.
...
11.1.2018.
7 No 810/2017, VII - . 343 ... :
.
29.1.2018.
...
9.2.2018.
8 No 946/2017, V - . 129, . 1 ... :
.
19.2.2018.
...
9 No 1042/2017, IV ... :
.
2.2.2018.
10 No 1071/2017, III ... :
.
21.2.2018.
11 No 1180/2017, II - . 183 ... :
.
30.1.2018.
...
9.2.2018.
12 No 1230/2017, VII - . 183 ... :
.
26.2.2018.
...
13 No 1263/2017, III ... :
.
14.2.2018.
8.3.2018.
14 No 1270/2017, V ... :
.
15.2.2018.
7.3.2018.
15 No 1288/2017, II ... :
.
1.2.2018.
22.2.2018.
16 No 1303/2017, I .78 ... :
.
20.2.2018.
...
20.2.2018.
17 No 1350/2017, III - . 131, . 1 ... :
.
20.2.2018.
...
20.2.2018.
18 No 1385/2017, II - . 195, . 1 ...,
...
:
.
5.12.2017.
...
...
18.12.2017.
19 No 1403/2017, III ... :
.
13.2.2018.
...
26.2.2018.
1.3.2018.
20 No 1412/2017, IV , - . 196, . 1 ... :
.
15.12.2017.
...
19.12.2017.
3.1.2018.
21 No 1430/2017, IV , - . 343 ... :
.
1.2.2018.
...
5.2.2018.
22 No 1434/2017, IV , - . 343 ... :
.
15.2.2018.
...
15.2.2018.
23 No 1444/2017, VII - . 194 ... :
.
19.2.2018.
...
28.2.2018.
7.3.2018.
24 No 1447/2017, I ... :
.
27.2.2018.
...
25 No 1451/2017, VII ... :
.
2.2.2018.
26 No 1457/2017, IV ... :
.
16.2.2018.
...
20.2.2018.
27 No 1488/2017, I - . 183 ... :
.
26.2.2018.
...
28 No 1493/2017, IV ... :
.
14.2.2018.
29 No 1533/2017, III - . 195, . 1 ...,
...,
...,
...,
...,
...
:
.
14.12.2017.
...
...
...
...
...
...
28.12.2017.
2.1.2018.
30 No 1538/2017, I ... :
.
7.2.2018.
23.2.2018.
31 No 1550/2017, IV ... :
.
2.2.2018.
32 No 1564/2017, II "" .-.. :
.
1.2.2018.
33 No 1567/2017, I .308 .2 .308 .3 ...,
...
:
.
12.2.2018.
...
...
12.2.2018.
34 No 1576/2017, I - . 194 ... :
.
26.2.2018.
...
35 No 1577/2017, II - . 183 ... :
.
6.2.2018.
...
14.2.2018.
22.2.2018.
36 No 1592/2017, VII ... :
.
1.2.2018.
22.2.2018.
37 No 1613/2017, V - . 183 ... :
.
17.1.2018.
...
25.1.2018.
2.2.2018.
38 No 1635/2017, IV - . 197 ... :
.
23.2.2018.
...
39 No 1639/2017, I - . 316, . 317, . 318, . 319 ... :
.
15.1.2018.
...
15.1.2018.
40 No 1649/2017, III . 209 . 1 2 . 210 , - . 211 ... :
.
22.2.2018.
...
1.3.2018.
12.3.2018.
41 No 1658/2017, II ... :
.
20.2.2018.
42 No 1661/2017, I - / :
.
1.2.2018.
43 No 1664/2017, IV , - . 196, . 1 ... :
.
18.1.2018.
...
23.1.2018.
5.2.2018.
44 No 1670/2017, III , - . 196, . 1 ... :
.
23.1.2018.
...
23.1.2018.
45 No 1688/2017, IV ... :
.
20.2.2018.
46 No 1701/2017, I ... :
.
5.2.2018.
...
21.2.2018.
21.2.2018.
47 No 1721/2017, III .78 ... :
.
12.2.2018.
...
13.2.2018.
28.2.2018.
48 No 1743/2017, I ... :
.
6.2.2018.
...
6.2.2018.
49 No 1744/2017, II - . 187, . 188, . 189, . 190, . 191, . 192 ... :
.
13.2.2018.
...
13.2.2018.
50 No 1758/2017, III :
.
23.2.2018.
51 No 1768/2017, III - . 234 ... :
.
20.2.2018.
...
20.2.2018.
52 No 1773/2017, VII ... :
.
22.2.2018.
53 No 1774/2017, I ... :
.
28.2.2018.
54 No 1775/2017, V ... :
.
8.2.2018.
7.3.2018.
55 No 1777/2017, V - . 316, . 317, . 318, . 319 ... :
.
5.2.2018.
...
5.2.2018.
56 No 1781/2017, IV ... :
.
21.2.2018.
57 No 1782/2017, V ... :
.
15.2.2018.
58 No 1804/2017, IV ... :
.
8.2.2018.
59 No 1816/2017, V ... :
.
16.2.2018.
60 No 1820/2017, VII ... :
.
22.2.2018.
61 No 1822/2017, IV ... :
.
26.2.2018.
62 No 1823/2017, VII ... :
.
22.2.2018.
63 No 1826/2017, IV - - :
.
27.2.2018.
64 No 1829/2017, V :
.
27.2.2018.
65 No 12/2018, VII - . 194 ... :
.
19.2.2018.
...
14.3.2018.
7.3.2018.
66 No 19/2018, I ... :
.
27.2.2018.
67 No 21/2018, I ... :
.
26.2.2018.
68 No 25/2018, V , 14 . - . 149, . 1-4 ... :
.
7.2.2018.
...
19.2.2018.
23.2.2018.
69 No 26/2018, III - . 343, . 1, . "" "" ... :
.
20.2.2018.
...
9.3.2018.
70 No 27/2018, IV - . 354, . 3,4,5 ... :
.
9.2.2018.
...
14.2.2018.
27.2.2018.
71 No 28/2018, IV - . 354, . 3,4,5 ... :
.
6.2.2018.
...
6.2.2018.
72 No 36/2018, IV ... :
.
26.2.2018.
73 No 40/2018, I ... :
.
19.2.2018.
12.3.2018.
74 No 44/2018, IV .78 ... :
.
1.2.2018.
...
2.2.2018.
19.2.2018.
75 No 46/2018, V .78 ... :
.
12.2.2018.
...
15.2.2018.
28.2.2018.
76 No 81/2018, II - . 346 ...,
...
:
.
14.2.2018.
...
...
14.2.2018.
77 No 88/2018, VII - . 343 ... :
.
26.1.2018.
...
26.1.2018.
78 No 94/2018, II .78 ... :
.
7.2.2018.
...
7.2.2018.
23.2.2018.
79 No 118/2018, I - . 343 ... :
.
5.2.2018.
...
5.2.2018.
80 No 119/2018, V - . 343 ... :
.
1.2.2018.
...
1.2.2018.
81 No 120/2018, VII .78 ... :
.
21.2.2018.
...
22.2.2018.
9.3.2018.
82 No 123/2018, IV ... :
.
27.2.2018.
83 No 124/2018, VII - . 343 ... :
.
5.2.2018.
...
5.2.2018.
84 No 133/2018, VII - . 343 ... :
.
7.2.2018.
...
7.2.2018.
85 No 137/2018, II .78 ... :
.
13.2.2018.
...
13.2.2018.
1.3.2018.
86 No 138/2018, IV - . 343 ... :
.
16.2.2018.
...
16.2.2018.
87 No 139/2018, II - . 354, . 3,4,5 ... :
.
7.2.2018.
...
7.2.2018.
88 No 140/2018, VII - . 343 ... :
.
9.2.2018.
...
9.2.2018.
89 No 150/2018, VII ... :
.
7.2.2018.
90 No 169/2018, II - . 343 ... :
.
15.2.2018.
...
15.2.2018.
91 No 170/2018, I - . 343 ... :
.
20.2.2018.
...
23.2.2018.
8.3.2018.
92 No 180/2018, I - . 343 ... :
.
20.2.2018.
...
20.2.2018.
93 No 181/2018, V ... :
.
19.2.2018.
...
19.2.2018.
94 No 183/2018, III ... :
.
26.2.2018.
...
26.2.2018.
95 No 186/2018, II - . 343 ... :
.
15.2.2018.
...
15.2.2018.
96 No 191/2018, IV - . 343 ... :
.
21.2.2018.
...
21.2.2018.
97 No 193/2018, III ... :
.
20.2.2018.
...
20.2.2018.
98 No 194/2018, I - . 354, . 3,4,5 ... :
.
20.2.2018.
...
20.2.2018.
99 No 200/2018, V - . 343 ... :
.
23.2.2018.
...
23.2.2018.
100 No 208/2018, IV - . 343 ... :
.
21.2.2018.
...
21.2.2018.
101 No 212/2018, II - . 343 ... :
.
27.2.2018.
...
27.2.2018.
102 No 215/2018, III - . 343 ... :
.
23.2.2018.
...
23.2.2018.
103 No 223/2018, VII - . 195, . 1 ...,
...
:
.
28.2.2018.
...
...
28.2.2018.
104 No 224/2018, II - . 343 ... :
.
28.2.2018.
...
28.2.2018.
105 No 230/2018, VII - . 187, . 188, . 189, . 190, . 191, . 192 ... :
.
28.2.2018.
...
28.2.2018.
106 No 232/2018, IV - . 354, . 3,4,5 ... :
.
28.2.2018.
...
28.2.2018.
107 No 234/2018, II - () ... .. :
.
27.2.2018.