С Районен съд
ливен
 Бързи 
Връзки
Ok
Карта на сайта
За нас
История
Галерия
Структура
Председател
Съдии
Служби
Служители
Съдебни зали
Обслужвани общини
Контакти
Банкова информация
ДЕКЛАРАЦИИ
Държавни такси събирани от съда
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2018-2019 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2016-2017-2018-2019 год.
Списък с насрочени дела
Новини / Обяви
Отчетен доклад за дейността
Мнения / Препоръки
Примерни съдебни бланки
ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИ ДЕЛА
МЕДИАЦИЯ
БЮДЖЕТ НА СЪДА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 Държавни такси събирани от съда  
 Държавни такси събирани от съда


    Извадка от тарифа №1:    
Наименование на действията, услугите и книжата, за които се събира държавна такса Размер  проста /лв./ на таксата пропорционална %
1. 3а издаване на: -          заповед -          удостоверение -    свидетелство за съдимост -    препис от документи /ако   преписът   е   повече   от   една страница, за всяка следваща по 1 лев/     

  5  5  5  2

 
2. Молби за издаване на изпълнителни листове -когато не се води състезателно производство-
върху интереса
  5     2
3. Молби, насрещни искови молби и молби на трети   лица   със   самостоятелни   права   върху цената на иска /не по-малко от 15 лв./     4
4. Неоценими искове при предявяване на иска се събира такса до 30лв., но не по-малко от 5 лв.   80  
5. Молби за промяна на име   15  
6. Жалби срещу административни актове: -от юридически лица с нестопанска цел и от физически лица, които не са търговци -от юридически лица със стопанска цел и от физическите лица - търговци по смисъла на ТЗ -за касационни жалби таксите   се   събират   в половин размер   10       50  
7. По молба за развод - завеждане на искова молба за развод окончателен размер на - таксата при решаване на делото / не по-малко от 15 лв./   -при допускане на развод по взаимно съгласие до   25   50  40  
8. По делата за делба такетата се определя върху стойността на дяловете -при спогодба /в/у стойността на всеки дял/   4     2
9. При отхвърляне на молби за делба и при прекратяване на дело за делба, но не по спогодба / не по-малко от 10 лв./   100   
10. За подобрения , искани във формата на възражение върху признатите с решението суми / не по-малко от 10 лв./       4
11. Молба за образуване на дела от граждански характер     4
12. Във всички неупоменати по-горе случаи, когато се образуват дела от граждански характер, се събира такса   25  
13. Тъжби, по които се образуват наказателни дела от частен характер   12  
14. Граждански искове по наказателни дела - върху уважения размер / не по-малко от 10 лв./     4
15. Частни жалби по граждански дела  15  
16. Частни жалби по наказателни дела от частен характер    5  
17. Молби за реабилитация, когато се образува дело    6  
18. Молба за отказ от наследство, за приемане на наследство    20  
19. Молба за  - обезпечаване на бъдещ иск - обезпечаване на доказателства    40   20  
20. При обжалване пред по- горен съд таксите се събират в половин размер    
21. Фотокопие от документи – за всяка страница а ако фотокопието е повече от 50 страници – за всяка следваща   0.10   0.07  
Пълен текст на ТАРИФА № 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

 

 

 гр. Сливен 8800, пл. “Х.Димитър” № 2, тел. (044) 624091  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР