С Районен съд
ливен
 Бързи 
Връзки
Ok
Карта на сайта
За нас
История
Галерия
Структура
Председател
Съдии
Служби
Служители
Съдебни зали
Обслужвани общини
Контакти
Банкова информация
ДЕКЛАРАЦИИ
Държавни такси събирани от съда
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2018-2019 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2016-2017-2018-2019 год.
Списък с насрочени дела
Новини / Обяви
Отчетен доклад за дейността
Мнения / Препоръки
Примерни съдебни бланки
ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИ ДЕЛА
МЕДИАЦИЯ
БЮДЖЕТ НА СЪДА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 Служби  
 Служби в Районен съд - гр. Сливен

Регистратура:

Стая № 118, етаж 1, тел./факс: 044 622153

 1. Приема всички книжа, които постъпват в съда отнасящи се до гражданско и наказателно деловодство, предава ги на съответните служби или съдии.
 2. Получава кореспонденцията и я разпределя;
 3. Изпраща изходящите книга по граждански и наказателни дела;
 4. Осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция.

 

Деловодство на ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ:
Стая № 111, етаж 1, тел./факс: 044 662751

 1. Гражданското деловодство обработва граждански, частни граждански и административни граждански дела.
 2. При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, обявено ли е решението, подадени жалби , влязло ли е в сила решението.
 3. На страните по делата и техните защитници се предоставят делата и материалите по тях за запознаване.
 4. Гражданското деловодство издава съдебни удостоверения, изпълнителни листи в полза на страните, заверени и незаверени ксерокопия от документи, преписи от влезли в сила съдебни актове, след подаване на писмена молба.

 

Деловодство на НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:

Стая № 110, етаж 1, тел./факс: 044 632403
 1. Наказателното деловодство обработва наказателни дела, които според характера си биват общ характер, частен характер, административни и частни наказателни дела.
 2. При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, дали е обявено решение, подадени жалби или влязъл ли е в сила съдебния акт.
 3. На страните по делата и техните защитници се предоставят делата за запознаване и материалите по тях.
 4. Издават се съдебни удостоверения, изпълнителни листи, преписи от влезли в сила съдебни актове и незаверени и заверени ксерокопия от документи, след подаване на писмена молба.

СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ:  

Етаж І - Стая № 101, Стая № 102, Стая № 103, Стая № 104, тел.044/662491    

        Съдебните секретари съставят протоколи за откритите съдебни заседания,   подреждат   по  реда   на   постъпването   книжата   от заседанията, изпълняват  разпорежданията на съда, постановени  в   откритите съдебни заседания.

 

 


БЮРО ЗА СЪДИМОСТ:
Партер, Стая № 1, тел./факс: 044/662194
Служба по вписванията:

 1. В Службата по вписванията се извършва вписване на всички актове, с които се признава или прехвърля право на собственост върху недвижими имоти в съдебния район на Районен съд - Сливен. Регистрите на службата са публични и всеки заинтересован може да направи устна справка или да поиска писмена такава относно определен недвижим имот и собствеността върху него.
 2. Вписват се всички имоти, възбрани, искови молби  и други тежести върху недвижимите имоти, наложени по установения от закона ред.
 3. В службата се съхраняват всички оригинали от вписаните в нейните регистри нотариални актове и други документи за собственост, издават се заверени преписи от тях на правоимащите собственици.

 

Съдебно-изпълнителна служба:
Сутерен, Стая №1, тел.: 044/66 24 30, факс: 044/66 24 30

В СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕДНИТЕ СПРАВКИ:
 • ЗА ОБРАЗУВАНИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА И ТЕХНИТЕ НОМЕРА
 • ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ДЕЛАТА / ПОЛУЧЕНИ СПРАВКИ, ДЪЛЖИМИ СУМИ, НАЛОЖЕНИ ЗАПОРИ, ВЪЗБРАНИ, НАСРОЧЕНИ ОПИСИ , ПУБЛИЧНИ ПРОДАЖБИ И ДР./

В СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА СЕ ИЗДАВАТ УДОСТОВЕРЕНИЯ:

 • ЗА ЛИПСА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА
 • ЗА НАЛИЧИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА
 • ДРУГИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПО ИСКАНЕ НА СТРАНИТЕ ПО ДЕЛАТА.

 

Държавният или частният съдебен изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересуваната страна на основание представен изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение.
Молбите за изпълнение се подават на държавния или частния съдебен изпълнител, в чийто район се намират:
а) движимите или недвижимите вещи, върху които е насочено изпълнението;
б) местожителството на третото задължено лице, когато изпълнението е насочено върху вземания на длъжника към него;
в) местоизпълнението на задълженията за действие или бездействие, когато се касае за изпълнение на такива задължения;
г) местожителството на взискателя или длъжника, по избор на взискателя, когато се касае за присъдена издръжка.
 
Взискателят може да поиска от държавния или частния съдебен изпълнител по своето местожителство налагане на запор или възбрана върху вещи и вземания на длъжника, макар и съобразно горните правила изпълнителните действия да подлежат на извършване от друг съдебен изпълнител. След налагане на запора или възбраната държавният или частният съдебен изпълнител препраща изпълнителното дело на надлежния съдебен изпълнител.
Когато изпълнението е насочено към парични вземания на длъжника от трето задължено лице с местожителство в друг съдебен район, изпълнителното дело не се препраща.

 

ПРАВИЛНИК за съдебната администрация в районните,окръжните,административните,воените и апелативните съдилища

ГРАЖДАНСКО ДЕЛОВОДСТВО - Наръчник на служителя

НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО - Наръчник на служителя

ПРИЗОВАВАНЕ - Наръчник на служителягр. Сливен 8800, пл. “Х.Димитър” № 2, тел. (044) 624091  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР