С Районен съд
ливен
 Бързи 
Връзки
Ok
Карта на сайта
За нас
История
Галерия
Структура
Председател
Съдии
Служби
Служители
Съдебни зали
Обслужвани общини
Контакти
Банкова информация
ДЕКЛАРАЦИИ
Държавни такси събирани от съда
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2018-2019 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2016-2017-2018-2019 год.
Списък с насрочени дела
Новини / Обяви
Отчетен доклад за дейността
Мнения / Препоръки
Примерни съдебни бланки
ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИ ДЕЛА
МЕДИАЦИЯ
БЮДЖЕТ НА СЪДА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 Съдебни заседатели  
 Правила за работа

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА РАБОТАТА НА СЪДЕБНИТЕ

ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ РАЙОНЕН СЪД гр.Сливен

Тези вътрешни правила имат за цел да конкретизират организацията и начина на работа, както и да бъдат установени изисквания за етично поведение на съдебните заседатели при Районен съд гр.Сливен, които водят до запазване и повишаване доверието на обществеността в съдебната система

І. Съдебния заседател при Районен съд-Сливен е длъжен:

1. Да присъства на всички процесуални действия извършвани в хода на съдебното следствие.

2. Да се запознава със всички материали по делото, както и с веществените доказателства приложени към него или съхранявани по съответния ред.

3. Да участва в тайното съвещание при постановяване на присъдата.

4. Да участва при обсъждането на въпросите, които следва да се решават при постановяване на присъдата.

5. Да спазва законите на страната, както и основните начала на съдопроизводството.

6. При изпълнение на задълженията си и отговорностите да съблюдава принципите на честност и добронамереност.

7. В поведението си да не проявява грубост и неуважение и да бъде учтив както с магистратите, така и със съдебните служители и не си позволява да критикува и дава лични оценки за работата на съдиите.

8. Да не злоупотребява с предоставените му правомощия като съдебен заседател, като :

8.1. По никакъв повод не предоставя нерегламентиран достъп до документи и информация , станала му известна във връзка с професионалната му дейност на различни лица.

8.2. Извършва необходимите действия за защита на сигурността и поверителността на информацията,за която е отговорен или му е известна

8.3. Не използва по неподходящ или неправомерен начин информацията или документацията,която получава при или по повод изпълнение на задълженията си като съдебен заседател и да пази тайната на съдебните съвещания.

8.4. Ако съдебен заседател при запознаване с материалите по наказателно общ характер дело/НОХД/, по което е предвиден да участвува като член на съдебен състав, установи, че е в близка роднинска връзка със страните или има наличие на обстоятелства, според които може да се счита за предубеден или заинтересован пряко или косвено от изхода на делото , следва да уведоми за това председателя на съда или председателя на съдебния състав и да откаже участие по делото.

9. При упражняване на професионални задължения да поддържа външния си вид съобразно общоприетия делови стил.

10. Да не закъснява за съдебни заседания, като се явява най-малко петнадесет минути преди определения час на съдебното заседание.

11. Преди съдебни заседания да изключва мобилния си телефон.

12. Да се отнася с толерантност, достойнство и учтивост към участниците в процеса и да изисква подобно поведение от тях.

13. Да се държи с уважение с колегите си.

ІІ. Като част от съдебния състав, съдебният заседател има еднакви права със съдиите /запознаване с делото и доказателствата по него/ и равен глас с тях. Решенията се вземат въз основа на събраните доказателства, а не по предварително убеждение.

ІІІ. Съдебният заседател трябва да знае, че обвиненото лице се счита за невинно до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, в която се установява противното.

ІV. Съдебният заседател трябва да избягва всякакви ситуации, които могат да доведат до конфликт на интереси, както и не трябва да допуска възможност да бъде поставен в реален или предполагаем такъв конфликт.

V. Ако на съдебен заседател бъде предложен подкуп, той е длъжен да откаже приемането му и незабавно уведоми за това председателя на съда.

VІ. Съдебният заседател трябва да не позволява да бъде поставян или да изглежда поставен в положение на зависимост от когото и да било.

VІІ. При неизпълнение от страна на съдебния заседател на задълженията по чл. 72 ал.1 от Закона за съдебната власт, на същия се налага санкция, предвидена в чл.74 на същия закон.

Тези вътрешни правила са изготвени в изпълнение на изискванията по чл.18от Наредба №2 от 08.01.2008 година за съдебните заседатели от Съветът на съдебните заседатели съвместно със съдебния администратор на Районен съд гр.Сливен. Тяхното системно неизпълнение е основание за провеждане на процедура за освобождаване от длъжност по чл.71 от Закона за съдебната власт.гр. Сливен 8800, пл. “Х.Димитър” № 2, тел. (044) 624091  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР