С Районен съд
ливен
 Бързи 
Връзки
Ok
Карта на сайта
За нас
История
Галерия
Структура
Председател
Съдии
Служби
Служители
Съдебни зали
Обслужвани общини
Контакти
Банкова информация
ДЕКЛАРАЦИИ
Държавни такси събирани от съда
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2018-2019 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2016-2017-2018-2019 год.
Списък с насрочени дела
Новини / Обяви
Отчетен доклад за дейността
Мнения / Препоръки
Примерни съдебни бланки
ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИ ДЕЛА
МЕДИАЦИЯ
БЮДЖЕТ НА СЪДА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 История  
 

ИСТОРИЯ НА СЪДА

        От 1878 г. до 1944 г. в гр. Сливен е съществувал Мирови съд.

            Сливенски областен съд е създаден през 1944 г. През време на своето съществуване той е претърпял следните промени: От 1944 г. до края на 1948 г. е съществувал като Сливенски областен съд. След това е закрит, а неговата дейност се поема от Старо-Загорското отделение на Окръжен съд – гр. Ст. Загора със седалище в гр. Ямбол и под наименованието Ямболско отделение на Старо-Загорски окръжен съд и съществува до 01.04.1959 г., като след тази дата е открит Сливенският Окръжен съд, който съществува и сега.

 

       В своята дейност бившият Сливенски Областен съд се е ръководил от съществуващото законодателство на Областния съд и от разпоредбите на Министерството на правосъдието.

        Бившият Сливенски областен съд е съществувал като втора инстанция на бившия околийски съд, който също е открит през 1944 г. и като първа инстанция на Върховния съд на НРБ. Като по-крупна дейност на съда за тогава може да се посочи дейността му при разглеждане на Конфискационните НОХД, образувани по Закона за конфискация на имоти, придобити чрез спекула от бивши фабриканти, търговци и др. в гр. Сливен и територията на сегашната Сливенска община.

          От 01.04.1965 г. Околийският съд се преименова на Народен съд., който съществува до 1971 г.

          Съгласно конституцията на НРБ от 1971 г. /отм./, чл.126, ал.1 /ДВ бр. 39/71 г. и решение на Държавния съвет на НРБ / № 8/31.03.1971 г./ е създаден РАЙОНЕН СЪД – гр. Сливен.

 

 

 

 

 гр. Сливен 8800, пл. “Х.Димитър” № 2, тел. (044) 624091  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР