С Районен съд
ливен
 Бързи 
Връзки
Ok
Карта на сайта
За нас
История
Галерия
Структура
Председател
Съдии
Служби
Служители
Съдебни зали
Обслужвани общини
Контакти
Банкова информация
ДЕКЛАРАЦИИ
Държавни такси събирани от съда
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2018-2019 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2016-2017-2018-2019 год.
Списък с насрочени дела
Новини / Обяви
Отчетен доклад за дейността
Мнения / Препоръки
Примерни съдебни бланки
ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИ ДЕЛА
МЕДИАЦИЯ
БЮДЖЕТ НА СЪДА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 Антикорупция  
 Антикорупция

Добре дошли на страницата Антикорупция в сайта на Районен съд - гр. Сливен!

Тук ще намерите актуална информация относно реда и начина, по който, ако желаете можете да подадете сигнал, в случай, че сте забелязали извършване на корупционни действия от страна на  работещите в Районен съд – гр. Сливен магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители, при и по повод изпълнение на служебните им задължения.

Какво трябва да знаете при подаване на сигнали по повод наличие на корупционни действия в Районен съд - гр. Сливен.

І. Кой координира дейностите по Програмата за борба с корупцията в съдебната система?

Програмата за борба с корупцията в съдебната система е  разработена програма от Висшия съдебен съвет и за координиране на дейностите по нея е създадена комисия за борба с корупцията с председател заместник-председателя на Върховния съд. Тази комисия получава сигнали за корупция в съдебната власт и провежда мерките, които са набелязани в стратегията за борба с корупцията в съдебната система

ІI. Що е корупция ?

Някой учени застъпват тезата, че корупцията е културно обусловена. Други източници твърдят, че корупцията е исторически обусловена. Според много от мненията, корупцията е свързана с неефикасно действаща администрация. Най-общо казано там,  където администрацията не действа достатъчно добре, гражданите търсят други методи за задоволяване на нуждите си.

Няма единствен отговор на въпроса: “Кое поражда корупцията?”. Има обаче няколко рецепти за успешно противодействие на корупцията, които вече успешно са пробвани на различни места в света и които доказано работят. Всички те разчитат на активната гражданска позиция на всеки отделен член на обществото. Най-просто казано, тези рецепти са основани на разбирането на гражданския дълг, който е по равно разпределен между всички          граждани. Смисълът на гражданският дълг е, че всеки гражданин има грижа да следи за спазването на правилата и законите и задължението да сигнализира за тяхното нарушаване.

Корупцията няма легална дефиниция в българското законодателство, няма и едно единствено определение, което може да бъде използвано, за да включи разбиранията на всички хора за това какво е корупция. Понятието корупция включва в себе си твърде много действия и бездействия, някои деяния, които са предвидени в Наказателния кодекс и други, които са предвидени в други нормативни актове. Все още обаче няма единно и точно определение за корупцията, което можем да извадим и да кажем: “Ето това е корупция”.

Понятието корупция търпи развитие. Неща, които преди не са били включвани в него с времето се включват, други смятани за неправилни постепенно започват да се считат за нормални и естествени.

Различни изследователи, и различни държавни и над държавни организации са се опитали да разтълкуват понятието корупция по следния начин:

- корупцията е неправилно изпълнение на държавна служба за извличане на пряка или последваща полза;

- австралийската комисия за борба с корупцията определя, че корупцията е поведение, което включва нечестно използване на власт или позиция, което като резултат има поставяне на някого в по-добро положение от другиго;

Част от възможните поведения, които се включват в понятието корупция са свързани с нашия Наказателен кодекс и включват:

- престъпленията по служба - общо престъпление по служба, т.е. който извърши или не извърши нещо, което му се следва по служба тогава, когато има свой или чужд интерес;

- друга възможна форма на корупцията е класическата форма на корупцията – подкупът. Вземане и даване на пари или друга имотна облага, за да се извърши нещо, което служителят е задължен да направи. Предлагането и приемането на подкуп са престъпление дори когато извършеното от приелия подкуп служител не представлява престъпление. Ако извършеното от служителя действие, за което е приел подкуп е освен това и само по себе си престъпление, тогава наказанието е още по-тежко. Особено важно е да се знае че корупция са и даването, и приемането на пари и други облаги. Нещо повече - корупция е и обещаването на пари – не е необходимо парите физически да бъдат предадени.  

- Корупцията е неправилно използване на обществен или служебен ресурс, с цел извличане на облага – пряка или последваща;

- Корупция е и поведението на тези, които подбуждат служители да извършват тази дейност;

Навсякъде, където съществува монопол върху обществен ресурс, може да се появи корупция!

IIІ. Корупция ли е конфликтът на интереси?

Конфликтът на интереси е изключително интересен въпрос във връзка с корупцията. Конфликтът на интереси не е корупция. Това трябва да се очертае много ясно. Но конфликтът на интереси е ситуация, при която потенциално съществува възможност за корупция.

Конфликтите на интереси са един от проблемите, които допринасят най-много за разрушаването на доверието на гражданите в администрацията и за тяхната мотивация да дават подкупи, защото си мислят, че това е нормалната ситуация. Ето защо конфликтите на интереси са един от проблемите, които се третират в етичните кодекси. Изискванията към работещите в съдебната система за безпристрастност, обективност и непредубеденост при изпълнението на служебните им задължения и личното им поведение за постигане на частни цели и реализирането на частен интерес, когато заради служебното си положение могат да повлияят за определено управленско решение е пресечната точка между обществения интерес и частния интерес, т.е. налице е ситуация за възникване на конфликт на интереси.

ІV. Контакти.   

Ако Ви станат известни факти и обстоятелства, свързани с поставянето на частен интерес на работещо в Районен съд – гр. Сливен лице, който може да включва личен за него интерес, или интереси на свързани с него лица, ако откриете прояви в поведението на магистрат или служител в Районен съд - гр. Сливен, относими към съмнения от Ваша страна за корупция, имате основание да подадете сигнал до нас.

От нас можете да очаквате коректност, ако взаимоотношенията ни са в рамките на изискванията на закона, а именно :

1. Съгласно чл.108, ал.2 от Административно-процесуалния кодекс, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал.

2. Ако изберете да подадете своя сигнал по един от регламентираните от закона начини, трябва да знаете, че съгласно чл.111, ал.4 от Административно-процесуалния кодекс : 

 - не се образува производство за извършени нарушения преди повече от две години;

- желателно е да оставите достатъчно данни за индикация и обратна връзка с Вас като : Трите имена или ЕГН; Точен адрес; Телефон.

Вашите сигнали за наличие на корупционни действия, срещу работещи в Районен съд – Сливен, можете да подадете в обозначената с надпис  “Сигнали за корупция до Висш съдебен съвет” кутия, монтирана във фоайето на І-ви етаж в Районен съд – Сливен.

Веднъж седмично, комисия в състав определен от Административния ръководител – Председател на Районен съд – гр. Сливен, събира намиращите се в кутията пликове.

На 30-то число всеки месец,  пликовете със сигналите се изпращат в Комисията за борба с корупцията при Висш съдебен съвет – гр. София.

Пликовете се отварят само в Комисията за борба с корупцията при Висш съдебен съвет.

Горещ телефон за сигнали: 044/ 62 40 91

Лична среща с Председателя на съда – всяка сряда от 10. 00 до 12. 00 ч.

Интернет връзка : http://slivenrs.court-bg.org

e-mail: rs-sliven@mbox.contact.bgгр. Сливен 8800, пл. “Х.Димитър” № 2, тел. (044) 624091  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР